WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

на підставі закону; рівність перед законом суб'єктів податкового права; принцип справедливості у двох аспектах: вертикальної справедливості - податки, що сплачуються платниками, відповідають вигодам, які останні отримують від держави та горизонтальної справедливості, - кожен суб'єкт оподаткування повинен внести в державну казну суму, визначену його платоспроможністю (принцип платоспроможності). Принцип стабільності повинен гарантувати платникам незмінність податкових платежів і правил їх стягнення протягом тривалого терміну. Зміст ще одного принципу - єдності прав і обов'язків у контексті захисту прав і законних інтересів платників податків - полягає в тому, що надані платникам податків права і свободи повинні нерозривно поєднуватися з обов'язками владних державних органів з їх забезпечення. Принцип гуманізму проявляється в законодавчому закріпленні відносин на основі уважного ставлення, поваги, створення платнику податків умов, необхідних для нормального існування.
Перспективною вбачається подальша розробка питання заснуванння норм права винятково на правових принципах, що забезпечить єдність правового регулювання через точне і повне, з урахуванням специфіки конкретного об'єкта, визначення прав і обов'язків учасників конкретного виду відносин.
Література:
1. Топорнин Б.Н. Налоговое право в правовой системе России // Налоговый кодекс: сегодня и завтра: Сб. статей;Институт государства и права РАН, Российская асоциация налогового права. - М.: ФБК-Пресс, 1997. - С. 5.
2. Ростовщиков И.В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР. Вопросы теории. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1988. - С. 9.
3. Селіванов В.М., Московенко О.М., Головач І.В. Захист прав платників податків в Україні (питання теорії і практики). - К.: Інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 1999. - 24 с.
4. Селіванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України // Право України. - 2002. - № 2. - С. 34-38.
5. Гаврилюк Р. До питання про юридичну природу прав платників податків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ Регіональної науково-практичної конференції. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. - С. 192-195.
6. Гуреев В.И. Налоговое право. - М.: Экономика, 1995. - 253 с.; Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. - Чернівці: ЧДУ, 1997. - 244 с.; Денберг Р.Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 375 с.; Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 271 с.; Налоговый кодекс. Сегодня и завтра: Сборник статей. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1997. - 144 с.; Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предпринимательство налогоплательщик-государство: Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации: Учебное пособие. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. - 542 с.; Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Постатейный коментарий / Под. ред. проф. В.И.Слома. - М.: Статут, 1998. - 397 с.; Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / Под. ред. С.Ф. Сутырина. - СПб.: Полиус, 1998. - 577 с.; Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Руковод. авт. коллектива и отв. ред. А.В. Брызгалин. - М.: Аналитика-Пресс, 1999. - 400 с.; Щербанюк О.В. Громадянин як суб'єкт податкових правовідносин. - Чернівці: Рута, 2000. - 28 с.; Брегін М.Г., Горішний Т.І., Гнус П.М. Основи податкового законодавства. - Львів: Світ, 2000; Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. - Чернівці: Рута, 2002. - 392 с. та ін.
7. Юридические гарантии применения советских правовых норм и укрепления социалистической законности. Тезисы докладов и сообщений. - К., 1971; Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение. - 1971. - № 3. - С. 44-53. Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності: Матеріали практ. конф. (24,25.09.99) / Дніпропетровський юр. ін-т. - Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1999.
8. Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская Энциклопедия, 1980. - С. 1072.
9. Орловський О. Поняття принципу права // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці: ЧДУ. - 1997. - Вип.11. Правознавство. - С. 83.
10. Кожевников С.Н., Кузнецов А.П. Общеправовые и отраслевые принципы: сравнительный анализ // Юрист. - 2000. - № 4. - С. 64.
11. Орловський О. Там саме. - С. 83.
12. Цибулевская О.И. Принципы права // Общая теория права. Курс лекций. - М.: Юристъ, 1997. - С. 149-150.
13. Лившиц Р.З. Теорія права. - М., 1994. - С. 195.
14. Фомина О.А. Источники налогового права зарубежных стран. - СПб., 1996. - С. 21.
15. Фомина О.А. Источники налогового права зарубежных стран. - СПб., 1996.- С. 21, 24.
16. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. - М., 1993. - С. 21-22.
17. Рогачев В.Э. Некоторые вопросы правовой доктрины налоговой реформы и Налоговый кодекс Российской Федерации // Налоговый кодекс: сегодня и завтра: Сб. статей; Институт государства и права РАН, Российская асоциация налогового права. - М.: ФБК-Пресс, 1997. - С. 30-31.
18. Пепеляев С.Г. Подоходный налог - принципы и структура. - М., 1993. - С. 4.
19. Фомина О.А. Источник налогового права зарубежных стран. - СПб., 1996. - С. 25.
20. Фомина О.А. Источник налогового права зарубежных стран. - СПб., 1996. - С. 36.
21. Коваленко Н.Ю. Принципи податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці: ЧДУ. - 1997. - Вип.11. Правознавство. - С. 203-214.
22. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М., 1935. - Т. 2. - С. 341.
23. Годме П.М. Финансовое право. - М., 1978. - С. 389.
24. Петти У. Трактат о налогах и сборах // Антология экономической классики. - М., 1993. - С. 77.
25. Брызгалин А.В. Справедливость как основной принцип налогообложения. - Финансы. - 1997. - № 8. - С. 28.
26. Фомина О.А. Источник налогового права зарубежных стран. - СПб., 1996. - С. 37-38.
27. Черник Д. Размышления над проектом налогового кодекса // Консультант. - 1996. - № 11. - С. 70-72.
28. Брызгалин А., Зарипов В. Коментарий основных положений Налогового кодекса Российской Федерации // Хозяйство и право. - 1999. - № 11. - С. 15.
29. Советский энциклопедический словарь. - С. 354.
30. Хритинин В.Ф. Реформа укрепит законность в налоговых правоотношениях // Финансы. - 1998. - № 7. - С. 28.

 
 

Цікаве

Загрузка...