WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат

Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків - Реферат


Реферат на тему:
Удосконалення системи гарантій прав і законних інтересів платників податків
В умовах формування ринкових відносин і економічних методів управління важко не помітити більш-менш сильного впливу податкових правил на явища і процеси, на перший погляд, досить далеких від сфери застосування цих правил. "Податки здійснюють немалий вплив на життя людини, у тому числі на формування сім'ї, вирішення питань спадкування, набуття майна. Людина багато в чому виходить з податкової політики держави при визначенні свого життєвого шляху - вибору професії, місця роботи, конкретного заняття. Від податків залежить ставлення людини до приватного бізнесу, можливість досягнути в ньому успіху, розвитку підприємливості та ініціативи. Податки суттєво визначають рівень благополуччя кожної окремої людини, а тим самим і всього суспільства" [1].
Податкові відносини пов'язані зі зміною форми власності, з передачею її частини на користь держави або перерозподілом самої державної власності, а тому особливу увагу потрібно звернути на права і обов'язки людини в податковій сфері, забезпечення їх чіткої правової регламентації, дальшого вдосконалення і зміцнення гарантій прав платників податків. "Гарантії полягають у створенні найбільш сприятливих умов для реалізації індивідом своїх прав і їх захисту у випадку порушення" [2].
Саме той факт, що в податкових відносинах одна із сторін - фінансовий орган, наділений державновладними повноваженнями, вказує необхідну поведінку іншій стороні - платнику податків, а іноді застосовує і заходи державного примусу, обумовлює встановлення особливих гарантій для охорони і захисту прав і законних інтересів платників податків. Такі гарантії повинні бути направлені на відвернення суб'єктивізму у трактуванні державної доцільності, відверненні свідомого порушення закону, попередження помилок внаслідок недостатньої кваліфікації виконавців.
Покращання регулювання позасудового захисту прав і свобод громадян визначено серед пріоритетних завдань Концепції адміністративної реформи в Україні, проблема вдосконалення податкових правовідносин у цілому в умовах становлення ринкової економіки та правовідносин щодо захисту прав і законних інтересів платників податків зокрема входить до планових тем Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і посідає чільне місце у підготовленій Інститутом законодавства Верховної Ради України Концепції розвитку законодавства України на 1997-2005 роки.
Дослідженню юридичних гарантій вчені приділяють достатньо уваги. Висловлені неоднозначні думки щодо поняття, змісту і класифікації юридичних гарантій. Різні аспекти принципів права в системі гарантій прав і законних інтересів платників податків тією чи іншою мірою знайшли своє відображення у працях таких українських дослідників, як В.М. Селіванов, О.М. Московенко, І.В. Головач [3], А.О. Селіванов [4], Р.О. Гаврилюк [5], та в інших спеціальних монографічних роботах [6].
Однак ґрунтовних теоретико-прикладних розробок з даної проблеми не було. Місце принципів права в системі гарантій прав і законних інтересів платників податків ще жодного разу не визначалось за допомогою спеціального дослідження.
Відповідно, безпосереднє завдання даної статті полягає в тому, щоб на основі врахування досягнень адміністративної та фінансово-правової науки, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду систематизувати результати досліджень принципів права, які стосуються захисту прав і законних інтересів суб'єктів оподаткування в Україні, визначити їх місце в системі юридичних гарантій захисту прав платників податків в адміністративному порядку, оновити концептуальні підходи до вказаної сфери, привести їх у відповідність до рівня науки адміністративного та податкового права, з урахуванням бурхливого процесу трансформації чинного законодавства, розкрити найбільш актуальні практичні питання, що впливають на підходи до застосування якісно нових принципів у законопроектній роботі органів, відповідальних за розвиток концепції адміністративного та податкового законодавства в майбутніх періодах.
На підставі аналізу проведених досліджень [7] можна стверджувати, що під юридичними гарантіями захисту прав і законних інтересів платників податків потрібно розуміти закріплені в чинних правових нормах умови і засоби, що забезпечують платникам податків реальну охорону, безперешкодну реалізацію та поновлення в разі порушення їх суб'єктивних прав і законних інтересів.
Етимологічно слово "гарантія" (від французького "garantie" - забезпечення) передбачає наявність умов, засобів, що дозволяють досягти певних результатів, тобто забезпечують їх досягнення. Для забезпечення охорони, стабільності та розвитку суспільних відносин застосовується ціла система гарантій. Розрізняють юридичні, економічні, політичні, культурні, моральні гарантії тощо. У системі захисту прав і законних інтересів платників податків, незаперечною є провідна роль юридичних гарантій як таких, що встановлюються за допомогою правових норм і забезпечуються державним примусом.
При аналізі юридичних гарантій щодо обраної теми дослідження найприйнятнішою є класифікація, дана П.Е. Недбайлом. У ній на перше місце серед юридичних гарантій учений ставить правові норми, які забезпечують правильне й ефективне здійснення інших норм; на друге місце - принципи права і третім видом визначає активно-вольові дії організаційного характеру із забезпечення правильного застосування і реалізації юридичних гарантій в інших формах.
Проте принципові зміни статусу України, зміни в економічній, політичній і державно-правовій системах обумовили появу нових інститутів і структур у державі і суспільстві. Одночасно з цим корінні зміни відбуваються і в праві, змінюються його вихідні ідеї, право наповнюється новим змістом і у зв'язку з цим виникає нове сутнісне поняття принципів права.
Слово "принцип" походить від латинського "principium" - початок, основа, вживається в різних значеннях: 1) основне вихідне положення якоїсь теорії, вчення, науки, світогляду, політики, організації тощо; 2) внутрішнє переконання людини, що визначає його ставлення до дійсності, норми поведінки і діяльності; 3) основна особливість влаштування якогось механізму, устрою [8].
"З гносеологічного погляду, категорія "принцип" тісно пов'язана з категоріями "закономірність" і "сутність". Поняття "принцип" співвідноситься з категорією "ідея" в тому випадку, коли під останньою філософи розуміють внутрішню логіку, закон існування досліджуваного об'єкта. На кінець, у найширшому розумінні принцип є начало, вихідний пункт, становлення буття - у даному випадку існування тієї чи іншої

 
 

Цікаве

Загрузка...