WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретичні проблеми організації та управління діяльністю персоналу установ виконання покарання - Реферат

Теоретичні проблеми організації та управління діяльністю персоналу установ виконання покарання - Реферат

охорони, розвитку відповідно до потреб суспільства, який чиниться за допомогою системи правових засобів.
Завдання правового забезпечення функціонування систем управління різноманітні. В узагальненому вигляді, за аналогією з В.М. Плішкіним [11, 589], ми формулюємо такі завдання правового забезпечення функціонування персоналу установ виконання покарання:
- нормативно-правове закріплення цілей діяльності персоналу установ виконання пока-рання;
- забезпечення чіткого розподілу функцій та соціальних ролей персоналу установ виконання покарання, їх прав та обов'язків, створення системи взаємозв'язку управлінських відносин у цій сфері;
- розмежування і розподілу збирання, обробки інформації та над-силання результатів її аналізу на різні рівні організаційної структури;
- раціональної побудови системи прийняття рішень у системі точного співвіднесення її з інститутом відповідальності персоналу;
- нормативного визначення компетенції посадових осіб персоналу установ виконання покарання при прийнятті ними управлінських рішень;
- упорядкування: розподілу часу, необхідного для виконання управлінських функцій працівниками; зв'язку результатів праці з точними критеріями її оцінки, в тому числі з розміром оплати, системою морального заохочення тощо.
Особливим завданням правового забезпечення є формування наукової організації праці та управління нею в установах виконання покарання. Ця проблема тісно пов'язана з проблемою правового забезпечення організації та функціонуваннясистем управління. Результати досліджень [11, с. 590] свідчать, що до 75 % всієї роботи в органах управління може бути у певних межах стандартизовано та унормовано. Виходячи з особливої складності та різноманітності цілей функціонування персоналу установ виконання покарання та наявності різних творчо побудованих шляхів досягнення головних цілей - виправлення та ресоціалізації засуджених, - не всі з них можна докладно нормативно закріпити, проте завдання та основні підходи до їх вирішення необхідно сформулювати нормативно.
Підводячи підсумок зазначимо, що організаційно-управлінські засоби досягнення цілей функціонування персоналу установ виконання складають сферу правового регулювання, правового забезпечення такої діяльності. Удосконалюючи організаційні та управлінські сторони функціонування персоналу установ виконання покарання, не можна досягнути бажаних резу-льтатів без відповідної оптимізації правового регулювання діяльності. Тобто організаційно-управлінські і правові засади тісно пов'язані, взаємообумовлені і можуть бути ефективно використані лише у взаємозв'язку. Таким чином, з метою створення організаційно-правових за-сад формування та функціонування персоналу установ виконання покарання необхідно врахувати найбільш значущі структурні елементи організації діяльності установ виконання покарання, дослідити методологічні шляхи ефективності функціонування їх персоналу. Наступна робота повинна включати шляхи оптимізації правового регулювання означеної сфери ді-яльності та вдосконалення її організаційної структури і кадрового забезпечення.
Література:
1. Аксенов А.А. Организация взаимодействия в системе ИТУ (общие положения): Учебное пособие. - Рязань: РВШ МВД СССР, 1979. - С. 69.
2. Багрий-Шахматов Л.В. Совершенствование управления исполнением уголовных наказаний // ИТУ. - М., 1979. - № 8. - С. 31-32.
3. Бандурка О.М. Основи управління в ОВС: теорія, досвід, шляхи удосконалення. - Харків: Основа, 1996. - 398 с.
4. Брызгалов В.Н., Коломиец В.Т. Некоторые вопросы организации и управления ИТК. - К.: Наука, 1969. - 123 с.
5. Клюев А.Н. Правовые и организационно-управленческие аспекты деятельности уголовного розыска Украины: Дисс…канд. юрид. наук: 12.00.07 / Университет внутренних дел. - Харьков., 1997. - С. 223.
6. Кравчук В. Кадровое ядро коллектива // Персонал. - 2001. - № 1. - С. 55-57.
7. Кузнецова В.Ф. Правовые вопросы подбора, расстановки и подготовки управленческих кадров местных советов депутатов трудящихся: Дисс. …канд. юрид. наук. - К., 1972. - C. 170.
8. Матюхіна Н.П. Управління персоналом ОВС України (теорія і прикладні аспекти) / За заг. ред. О.М. Бандурка. - Харків: Вид-во Університету внутрішніх справ, 1999. - 286 с.
9. Немченко М.І., Гамалій О.Г. Основи управління органами виконання покарань. Ч. 1: Збірник лекцій. - К.: РВВ КІВС, 2000. - 100 с.
10. Пєтков В.П. Управління виховно-виправним процесом: Дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.07./ Запорізький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. - Харків, 1998. - С. 448.
11. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф.Кравченка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. - 702 с.
12. Радов Г.О. Персонал и взаимодействие тюрьмы и общества // Права людини. Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. - 1-15.11.2000. - № 31. - С. 2 -6.
13. Ренга Т.Н. Выбор факторов при проектировании нормативов штатной численности аппарата управления ИТУ / Проблемы исправления и перевоспитания осужденных: Сборник научных трудов ВНИИ МВД СССР. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1979. - С. 44-55.
14. Сестров М.И. Основы функционального анализа теории організации. - Ленинград: Наука, 1972. - 174 с.
15. Управление и проблема кадров / Под ред. Г.Х. Попова, Г.А Джавадова.- М.: Экономика, 1972. -176с.
16. Управление персоналом в условиях социально-рыночной экономики / Ред. Марр Р., Шмидт Г.: Межд. орг. труда. - М.: Изд. МУ, 1996. - 479 с.
17. Управление социалистическим промышленным предприятием: Справочно-методическое пособие. - К.: Техніка, 1974. - 224 с.
18. Шмаров И.В. Эффективность деятельности ИТУ. - М.: Юридическая литература, 1968. -183 с.
19. Щекін Г.В. Основи кадрового менеджменту: Підручник. Книга ІІ. Підбір, навчання і розвиток персоналу. - Видання 2-е, виправлене і доповнене. - К.: МЗУУП, 1993. - 200с.
20. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. - Т. 4. - К.: Українська енциклопедія, 2002.
21. Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 450 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...