WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність та загальна характеристика кадрової політики в правоохоронних органах - Реферат

Сутність та загальна характеристика кадрової політики в правоохоронних органах - Реферат

нашу думку, доцільно віднести наступні функції: планування, прогнозування, виховну та ін. 6. У Програмі пропонується підготувати ряд нормативних актів з питань проходження служби в органах внутрішніх справ. На нашу думку, ці питання повинен регулювати єдиний узагальнюючий нормативно-правовий акт - Закон України "Про державну службу в органах внутрішніх справ", що дозволить виключити дублювання та неузгодженість окремих положень різних нормативних актів, підвищить якість відповідної правозастосовної практики.
Настав час усвідомити, що ефективність кадрової політики визначається не кількістю завдань, які вона декларує, а отриманням кінцевих результатів діяльності органів внутрішніх справ - надійної охорони громадського порядку, оперативного розкриття злочинів та інших пра-вопорушень забезпечення громадської безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що в кінцевому результаті позитивно відобразиться на іміджі працівників органів внутрішніх справ, повазі до їх роботи з боку населення.
Таким чином, під кадровою політикою в органах системи Міністерства внутрішніх справ необхідно розуміти систему основних цілей, принципів, форм, методів, завдань і способів нормативно визначеної і цілеспрямованої діяльності спеціально уповноважених посадових осіб щодо професійної орієнтації, прогнозування і планування кадрових потреб, відбору, під-готовки, розстановки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та їх соціально-правової захищеності, тобто забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ кадрами, які володіють необхідними діловими, моральними та професійними якостями.
Література:
1. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. О.М. Бандур-ки. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. - 305 с.
2. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: Видавничий Дім Ін-Юре, 1999. - 272 с.
3. Венедиктов В.С., Іншин М.І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: Наук.-практ. посібник. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 188 с.
4. Іншин М.І. Соціально-правова природа державної служби // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - № 19. - С. 258-264.
5. Петришин О.В. Державна служба в Україні: особливості загальної теорії права // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - С. 34-41.
6. Кудрявцев А.В., Сергун П.П. Служба в органах внутренних дел. - М.: Юрид. лит., 1996. - 234 с.
7. Телегин А.С. Некоторые вопросы прохождения государственной службы в органах милиции // Служба в государственных и общественных организациях: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Д.Н. Бахрах (отв.ред.) и др. - Свердловск: СЮИ, 1988. - С. 87-91.
8. Фатула А.В. Закрепления кадров в органах внутренних дел интенсивно развивающе-гося региона. - М.: Академия МВД СССР, 1988. - 59 с.
9. Роша А.Н. Проблема кадров и варианты ее решения в горрайорганах внутренних дел // Теория и практика управления горрайорганов внутренних дел. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - С. 43-48.
10. Дыдра С.Г. О проблемах повышения профессионализма кадров органов внутренних дел // Проблемы организации работы с личным составом органов внутренних дел: Труды Академии. - Москва, 1993. - С. 51-57.
11. Гербер Р., Юнг. Г. Кадри в системі соціального управління. - М.: Прогресс, 1970. - 184 с.
12. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. - Хар-ків: Ун-т внутр. справ, 1998. - 480 с.
13. Лебин Б.Д., Перхильев М.Н. Кадры аппарата управления в СССР. - Л.: Наука, 1970. - 216 с.
14. Безуглов В.Г. Кадры органов внутренних дел. - М.: УУЗ СССР, 1976. - 256 с.
15. Воробьев Г.Г. Человеческие ресурсы и современная служба персонала // Социс. - 1996. - № 11. - С. 109-115.
16. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посіб-ник. - К.: Кондор, 2003. - 296 с.
17. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Об-во "Знание" России, 1996. - 472 с.
18. Типове положення про відділ (відділення, групу) роботи з особовим складом управлінь, відділів роботи з персоналом ГУМВС України в АР Крим, м. Києві та Київ-ській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1458.
19. Про посилення профілактичної роботи та забезпечення психологічної надійності персоналу ОВС України: Наказ від 14 липня 2003 року № 767.
20. Актуальні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції. - Харків: Вид-во НУВС, 2002. - 24 жовтня. - 252 с.
21. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. - СПб.: Изд-во "Питер", 1999. - 816 с.
22. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 1998. - 528 с.
23. Гнейсон Д., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1991. - 319 с.
24. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом орга-нізацій: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 188 с.
25. Рачинський А.П. Питання управління персоналом в органах державної влади // Вісн. УАДУ. - 1998. - № 3. - С. 71-80.
26. Лендьел М.О. Сучасні методики управління персоналом: теоретичні та практичні аспекти. - Ужгород, 1998. - 283 с.
27. Сущенко В.Д., Смирнов А.М., Коваленко О.І., Смирнов А.А. Організація управ-ління персоналом в ОВС. - К.: Академія внутрішніх справ, 1999. - 352 с.
28. Барко В.І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (про активний підхід): Монографія. - К.: Ніка центр, 2003. - 448 с.
29. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. Посіб-ник. - Житомир: ЖГП, 2000. - 304 с.
30. Управління людськими ресурсами в державних організаціях: Лекційно-практичний курс. - Ужгород: ЦДМУ, 1995. - 122 с.
31. Воробьев Г.Г. Человеческие ресурсы и современная служба персонала // Социс. - 1996. - № 11. - С. 109-115.
32. Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. - М.: Юрид. лит, 1972. - 138 с.
33. Колодкин Л.М. Организационные и правовые основы работы с кадрами органов внутренних дел. - М.: Академия МВД СССР, 1979. - 174 с.
34. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. Ю.Ф. Кравченка. - К.: НАВСУ, 1999. - 702 с.
35. Дамов Ю.В., Филимонов Н.В. Отбор и формирование кадров уголовного розыска: Учебное пособие.- Омск: ВШМ МВД СССР, 1990. - 88 с.
36. Кириченко І.Г. Підготовку кадрів для органів внутрішніх справ України на рівень вимог сьогодення // Інформаційний бюлетень. - 1995. - № 4. - С. 3-10.
37. Ануфрієв М.І. Становлення, розвиток та основні напрями удосконалення відомчої багатоступеневої системи підготовки персоналу ОВС // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - № 9. - С. 7-20.
38. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затверджено Указом Президента України від 17 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 42. - Ст. 1774.
39. Про Комплексну програму вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авто-ритету міліції: Наказ МВС України від 29 січня 1999 р. № 61.

 
 

Цікаве

Загрузка...