WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність та загальна характеристика кадрової політики в правоохоронних органах - Реферат

Сутність та загальна характеристика кадрової політики в правоохоронних органах - Реферат

синонімами, інші, відокремлюючи термін "кадрова політика", не бачать відмінностей між поняттями "кадрова робота" і "роботою з кадрами" [35; 36, с. 3-10]. Вперше проблему розмежування означених термінів актуалізував Г.О. Туманов. На його думку, кадрову політику необхідно розглядати як стратегію підбору, використання, підготовки і перепідготовки кадрів, що обов'язково закріплюється чинним законодавством та реалізується усіма підсистемами суспільства й держави [32, с. 14]. М.І. Ануфрієв щодо цього зазначає, що по-няття "кадрова робота" і "робота з кадрами" близькі за змістом тому, що передбачають уже саму діяльність щодо підбору, розстановки, навчання та виховання персоналу органів внутрішніх справ [37]. Однак, якщо роботу з кадрами повинні здійснювати певним чином усі посадові особи, то безпосередньо кадрова робота здійснюється меншим колом осіб, а саме: ке-рівниками, безпосередньо відповідальними за набір і призначення на посади осіб, та кадровими апаратами.
Отже, сутність і роль системи кадрового забезпечення визначаються кадровою політикою, що є винятковим правом МВС України як центрального органу виконавчої влади [38]. На нашу думку, термін "кадрова політика" як соціальне явище має багаторівневу структуру і є зна-чно ширшим за змістом, ніж термін "кадрова робота". Так, кадрова політика полягає: у виробленні стратегії і тактики; створенні на їх основі програми діяльності; визначенні курсу; передбаченні результатів діяльності. У свою чергу, кадрова робота складається із: сукупності технологій, засобів, механізмів здійснення кадрової політики; організації роботи з кадрами; безпосереднього процесу кадрової роботи. Кадрова політика в органах внутрішніх справ визначає основні завдання, принципи, зміст, форми і методи реалізації кадрової функції.
Засобом здійснення кадрової політики є робота з кадрами, яка визначає увесь комплекс заходів і процедур, пов'язаних з реалізацією кадрової функції і кадрової політики. Роботою з кадрами займаються всі особи, які в межах своєї компетенції відповідають за керівництво підлеглими. Поняття "робота з кадрами" є близьким за змістом до терміну "кадрова робота", але ширшим за нього. Роботою з кадрами займаються керівники органів внутрішніх справ, їх структурних підрозділів, підприємств, організацій, установ, а кадрова робота - це функція керівників і працівників кадрових апаратів. Кадрова робота, також як і робота з кадрами, є засобом реалізації кадрової функції і кадрової політики. У тому, що певна частина працівників управління виробляє кадрову політику, реалізовує її в роботі з кадрами, а також здійснює кадрову роботу, мабуть, і полягає основна причина змішування даних понять.
Суб'єкт кадрової політики - це носій певних повноважень, прав та обов'язків при виробленні та реалізації кадрової політики, активний учасник кадрових процесів. До суб'єктів кадрової політики ми відносимо: МВС України, Колегію МВС України, міністра внутрішніх справ, Департамент по роботі з персоналом та його підпорядковані підрозділи на місцях, а також їх керівників. Об'єкт - це те, на що спрямована предметно-практична діяльність суб'єкта кадрової політики. До об'єктів можна віднести працівників органів внутрішніх справ у цілому або окремі їх категорії (управлінські кадри, слідчі, дільничні інспектори тощо), які реалізують на практиці кадрову політику МВС України. Поняття об'єкта кадрової політики включає всі кад-рові ресурси органів внутрішніх справ, як атестований, так і неатестований склад. Тому це поняття не можна зводити лише до керівних чи навіть управлінських кадрів.
Кадрова політика в органах внутрішніх справ включає вимоги до управлінського процесу: планування роботи як з колективом підрозділу, так і з окремими працівниками; розміщення працівників за професією і посадою відповідно до їх здібностей; закріплення за новачками досвідчених, професійно підготовлених працівників, які мають необхідні педагогічні та моральні якості; уміння змінювати стиль керівництва залежно від ситуації; своєчасний та ефективний контроль за службовою діяльністю працівників. Центральним напрямом кадрової політики в органах внутрішніх справ є науково обґрунтоване використання персоналу.
Наказом МВС України № 515 від 30 червня 2001 р. було затверджено Комплексну програму кадрової політики в органах і підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005 роки [39]. Відповідно до цієї Програми основна мета кадрової політики полягає у забезпеченні організаційно-правових, соціально-виховних, морально-психологічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших умов для формування високопрофесійного кадрового корпусу органів, структур і підрозділів внутрішніх справ, здатного ефективно, на високому рівні вирішувати завдання в сфері правоохоронної діяльності.
Мета кадрової політики забезпечується виконанням таких завдань: реалізація єдиної кадрової політики Міністерства внутрішніх справ України; організація кадрової роботи на основі всебічного використання досягнень науки, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду; удосконалення управління кадровими процесами на основі сучасної системи науково-аналі-тичного та інформаційного забезпечення; розвиток нормативно-правової бази кадрової роботи та її постійне вдосконалення з урахуванням сучасних вимог; визначення науково обґрунтованих нормативів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ; забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ кваліфікованими і компетентними кадрами; забезпечення реалізації соціальних прав і гарантій працівників органів внутрішніх справ.
Основними принципами кадрової політики визнано такі, як: наукова обґрунтованість потреби органів та підрозділів внутрішніх справ у працівниках тієї чи іншої кваліфікації; ретельність відбору та вивчення працівників за їх діловими і моральними якостями; поєднання довіри і по-ваги до працівників органів внутрішніх справ з принциповою вимогливістю до них; своєчасне оновлення кадрів, оптимальне поєднання чисельності досвідчених та молодих працівників; правовий і соціальний захист працівників органів внутрішніх справ.
На нашу думку, у чинній Комплексній програмі кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни на 2001-2005 роки [39] міститься ряд недоліків, які потребують подальшого виправлення. Серед яких: 1. Відсутність етапів впровадження Програми значно ускладнює процес реалізації даного нормативного документа. 2. Одними із ключових термінів Програми є поняття "пер-сонал", "кадри", "кадрова робота", "кадрове забезпечення", однак їх значення в тексті не розкривається. 3. Принципи кадрової політики слід доповнити такими, як: законність, рівність громадян під час відбору до органів внутрішніх справ,гуманізм, гласність, науковість, системність, комплексність, компетентність. 4. Цілий ряд перспективних заходів, передбачених у Програмі, а саме: конкурсний відбір; створення недержавної (альтернативної) підготовки та перепідготовки персоналу; обов'язкове дер-жавне страхування та ін., на сьогодні уже існують у системі кадрового забезпечення органів внутрішніх справ. 5. Як недолік, необхідно назвати відсутність у Програмі такого пункту, як "Функції кадрової політики", до яких, на

 
 

Цікаве

Загрузка...