WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами - Реферат

Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами - Реферат

загальноприйнятого визначення, а взагалі відсутній єдиний підхід до розуміння цього терміна.
Все викладене вище ще раз наголошує на необхідності розробки узагальненого поняття "супроводження платників податків податковою міліцією". Для цього звернемося далі до енциклопедичних і довідникових видань.
В.І. Даль термін "сопровождение" розглядає як дію, у контексті терміна "сопровождать" - "сопутствовать, идти вместе с кем, для проводов, провожатым, следовать" [5].
Інші російськомовні видання під цим терміном розуміють, зокрема: 1) "сопровождение арестованных, сопровождение груза, назначить для сопровождения кого-либо, идти в сопровождении кого-либо (вместе с кем-либо)"; 2) "то, что сопровождает какое-либо явление, действие"; 3) "группа военнослужащих (или боевых машин, самолетов и т.п.), сопровождаю-щая или конвоирующая кого-, что-либо" [6].
Практично так же трактують це поняття С.І. Ожегов і Н.Ю. Шведова [7].
Укладачі іншого довідкового російського видання - "Большого толкового словаря русско-го язика" у це поняття вкладають такий зміст: 1) "вместе с кем - чем-нибудь", "сопровождае-мый кем - чем-нибудь"; 2) "то, что сопровождает какие-нибудь явления, какой-нибудь процесс" [8].
Автори статті термін "супроводити" у Тлумачному словнику української мови розглядають так: 1) "виконувати щось одночасно з чим-небудь, 2) іти, їхати разом із кимось як супутник, як провідник, як охорона; 3) стежити за кимось" [9].
Більш ширше поняття "супроводжувати" розглядають В.В. Яременко та О.М. Сліпушко. На їхню думку, це означає: 1) "іти, їхати разом із ким-небудь як супутник; проводжати когось до певного місця; постійно, бути поряд із ким-, чим-небудь, тісно пов'язуватись з чимсь"; 2) "прощаючись, висловлювати що-небудь тому, хто відходить, від'їздить та ін.; лунати, звучати вслід тому, хто або що відходить, від'їздить та ін.; стежити за тим, хто або що віддаляється"; 3) "поєднувати яку-небудь дію з іншою, побічною"; 4) "додавати що-небудь до чогось, доповнювати що-небудь чимось"; 5) "вести супровід" [10].
Так визначають поняття "супроводжувати" й автори Великого тлумачного словника сучасної української мови [11].
Отже, наголошуючи у процесі дослідження на діяльнісному аспекті процесу супровод-ження платників податків - підприємств вугільної та інших галузей економіки, підрозділами податкової міліції, працівники яких діють на підставі норм адміністративного права, положень законів України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ, "Про міліцію" від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ, "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ, "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 02.03.1999 р. № 461, відомчих наказів ДПА України та ін., виділимо із наведених тлумачень поняття "супроводження" такі основні ознаки. Це, на думку автора, діяльність, яка:
1) є супутньою щодо іншої діяльності (В.І. Даль, С.А. Кузнєцов, В.В. Яременко, О.М. Сліпушок та ін.), процесу (Д.Н. Ушаков);
2) містить охоронний аспект (С.А. Кузнєцов, С.І. Ожегов, Н.Ю. Швєдова);
3) передбачає процедуру стеження (В.С. Калашник, О.М. Сліпушок);
4) за наявності окреслених нормативно-правовими актами підстав, передбачає відпрацю-вання суб'єктів господарювання і здійснюється відповідно до чинних законодавчих і підзаконних актів (закони України, постанови КМ України, накази і розпорядження ДПА України, інших органів центральної виконавчої влади), з застосуванням передбачених ними сил, засобів, форм і методів роботи.
Результати дослідження податкової практики, співставлення вихідних структуроутво-рюючих ознак семантичного розуміння терміна "супроводження" з правами й обов'язками податкової міліції, окресленими чинними законодавчими та підзаконними актами, дозволяє, спираючись на положення Концепції модернізації ДПС України, визначити узагальнене поняття "супроводження платників податків підрозділами податкової міліції" як діяльність, що здійснюється з метою охорони фінансової безпеки держави, для забезпечення наповнен-ня дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів, за наявності підстав, визначених нормативно-правовими актами, відповідно до них та згідно з наданими повноваженнями, шляхом організації постійного спостереження за своєчасністю та повнотою сплати суб'єкта-ми господарювання податків, зборів, обов'язкових платежів та їхнє відпрацювання із вжиттям системи адміністративно-правових, кримінально-процесуальних, оперативно-розшукових та інших заходів, передбачених чинним законодавством і підзаконними актами.
Як висновок зазначимо наступне:
1. Запропоноване поняття "супроводження платників податків податковою міліцією", на нашу думку, має міжгалузевий характер, оскільки його можна застосовувати в процесі управління податковими органами та організації діяльності підрозділів податкової міліції як щодо вугільних підприємств, у цілому ПЕК, так і будь-якого іншого суб'єкта господарю-вання - платника податків, щодо якого цей підрозділ податкової міліції на підставах, визначених чинними законодавчими та підзаконними актами, вживає заходів щодо їхнього супроводження.
2. Правильне розуміння терміна "супроводження платників податків податковою міліцією" у процесі управління податковими органами дозволяє більш ефективно впровад-жувати у практику положення Стратегічного плану розвитку ДПС України, більш чітко і цілеспрямовано планувати, вживати та контролювати здійснення заходів податковими органами з забезпечення виконання платниками податкових зобов'язань, що у кінцевому результаті позитивно відіб'ється на повноті та своєчасності сплати податків та інших обов'язкових платежів і зборів до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів.
Література:
1. Лисенко В. Взаємодія окремих підрозділівподаткової служби при проведенні перевірок діяльності суб'єктів підприємництва // Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2001. - №1 (11). - С. 155.
2. Довгий А., Самофалов Л. Організація оперативного супроводження збиткових підприємств // Науковий вісник АДПСУ: Збірник наукових праць. - 2003. - № 1(19). - С. 150.
3. Стратегічний план розвитку ДПС України на період до 2013 року: Додаток до Наказу ДПА України "Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку ДПС України на період до 2013 року" від 29.09.2005 р. № 420. - К.: ДПА України, 2005. - С. 1.
4. Колегія ДПА України підсумувала діяльність податківців у 2005 році. - www.sta.gov.ua/news.php3?8822.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - М.: Рус. яз., 1999. - Т 4: З-гр. - 1999. - С. 272.
6. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб.: Норинт, 1998. - С. 1237.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-гических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Вино-градова. - 4-е изд., дополенное. - М.: Азбуковник, 1999. - С. 748.
8. Большой толковый словарь русского языка: Ок. 60 000 слов / Под ред. Д.Н. Ушакова. - М.: ООО "Издательство АСТ", ООО "Издательство Астрель", 2004. - С. 1035.
9. Тлумачний словник української мови: Понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / За ред. д-ра філологічних наук, проф. В.С. Калашника. - Х.: Прапор, 2003. - С. 790.
10. Яременко В.В., Сліпушко О.М. Новий словник української мови: В 4 т. - К.: Аконіт, 2001. - Т.4: РОБ-Я. - 2001. - С. 457-458.
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 1217.

 
 

Цікаве

Загрузка...