WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами - Реферат

Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами - Реферат


Реферат на тему:
Супроводження платників податків у теорії і практиці управління податковими органами
Виконання важливого завдання з посилення протидії кримінально караним порушенням законодавства про податки суб'єктами господарювання вимагає удосконалення організації роботи державної податкової служби (далі - ДПС) України та її спеціального підрозділу - податкової міліції, діяльність яких спрямовується на забезпечення фінансової безпеки держави. Це, зокрема, випливає із вимог Стратегічного плану розвитку ДПС України на період до 2013 року, затвердженого наказом ДПА України від 07.04.2003 р. № 160 (із зміна-ми, внесеними наказом ДПА України від 29.09.2005 р. № 420), у третьому пункті другого розділу якого наголошується, що створення високопрофесійної податкової служби "передба-чає удосконалення процедур, які забезпечують реалізацію функцій органів ДПС України".
На нашу думку, враховуючи ситуацію, що останнім часом склалася у сфері забезпечення енергетичної безпеки держави, першочергового і стратегічно важливого значення удоскона-лення цих процедур набуло щодо реалізації функцій податкових органів у паливно-енергетичному комплексі (далі - ПЕК), особливо у вугільній галузі економіки країни, що і зумовлює актуальність проведення дослідження окресленої проблеми. У постанові Верховної Ради України "Про інформацію Кабінету Міністрів України "Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки - шлях до набуття енергетичної незалежності" від 17.11.2006 р. № 373 - V сказано: "вугільна промисловість України є однією із найважливіших складових частин її енергетичної безпеки, оскільки вугілля - єдиний енергоносій, обсяги якого є потенційно достатніми для практично повного забезпечення потреб національної економіки." Зазначене, у свою чергу, зумовлює необхід-ність розробки як короткострокових, так і довгострокових програм розвитку вугільної промисловості, що передбачає удосконалення організаційного механізму протидії податко-вій злочинності у вугільній галузі ПЕК України. Важливим елементом цього механізму є супроводження платників податків податковою міліцією органів ДПС.
Поставивши за мету дослідження внаслідок аналізу наукових публікацій та нормативних актів визначити поняття "супроводження платників податків податковою міліцією", зазначимо, що зосередження уваги на податковій міліції зумовлене:
1. Спеціальним статусом податкової міліції у структурі податкової служби - це озброєні підрозділи податкових органів, на які, за Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ, покладено виконання оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функції.
2. Винятковою роллю, яку відіграє податкова міліція в боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування. За даними ГУПМ ДПА України, тільки за останні два роки, (2004-2005 рр.) податковою міліцією у цій сфері викрито та припинено понад 13,8 тис. злочинів, за її участю забезпечено надходження до бюджетів і державних цільових фондів близько 7,8 млрд грн.
3. Розгляд питання щодо удосконалення організаційного механізму супроводження податковою міліцією платників податків - підприємств вугільної галузі, - як елемента управління - організації ефективної діяльності підрозділів податкової міліції, потребує визначення поняття "супроводження платників податків податковою міліцією" ще і через інші причини, які розглянемо нижче.
Поняття "супроводження платників податків податковою міліцією (податковими органа-ми)" досить широко застосовується у практиці управління органами податкової служби, нормативних актах ДПА України, публікаціях. Разом з тим ні в теорії управління, ні в управлінській діяльності в органах ДПС чіткого визначення це поняття поки що не набуло. Навіть у "Науковому віснику Національної академії ДПС України" з початку його видання (1997 рік) дослідженню цього поняття не було присвячено достатньої уваги. Відмітимо тільки статті В. Лисенка, О. Довгого і Л. Самофалова, присвячені цій проблемі.
Так, В. Лисенко, розглядаючи поняття супроводу (термін, синонімічний терміну "супро-водження" - авт.), пов'язує його з організацією оперативного супроводження податковою міліцією документальних перевірок, що здійснюються податковими органами, і розглядає цю процедуру як форму використання на практиці оперативно-розшукових можливостей підрозділів податкової міліції у процесі взаємодії з іншими структурними підрозділами органів ДПС [1].
Інші дослідники - О. Довгий і Л. Самофалов, - хоча і пропонують цікаве визначення поняття оперативного супроводження, але трактують його дещо звужено, лише стосовно збиткових підприємств, розуміючи під цим поняттям "діяльність оперативних підрозділів або окремих працівників з відслідковування за допомогою гласних і негласних сил, засобів і методів процесів, пов'язаних з господарською діяльністю конкретних юридичних осіб, їхнього керівного і фінансово-господарського складу з метою запобігання та виявлення правопорушень у сфері оподаткування та інших порушень чинного законодавства" [2].
Щодо нормативних актів ДПА України, то тут достатньої чіткості і визначеності щодо сутності поняття "супроводження платників податків" немає. Якщо далі, у хронологічному порядку, проаналізувати нормативні акти та інші управлінські документи, які були чинними певний період часу або є чинними на сьогодні і, використовуючи термін "супроводження", відносяться до сфери управління органами ДПС і державного регулювання податкових відносин, то можна побачити наступне.
Так, наказ ДПА України "Про впровадження нових підходів в організації роботи підрозді-лів стягнення податкової заборгованості в органах державної податкової служби та програм-ного забезпечення АС "Картка боржника та нова система звітності у підрозділах примусо-вого стягнення податкової заборгованості" у промислову експлуатацію від 01.12.2000 р. № 615 використовує вказаний термін у контексті "методичне супроводження" промислової експлуатації підсистем АС "Картка боржника" (п. 3.3) та "супроводження програмного забезпечення" при проведенні промислової експлуатації підсистеми АС "Картка боржника" (п. 8.4).
У п. 4.2 Порядку направлення органами ДПС України податкових повідомлень платникам податків, затвердженого наказом ДПА України від 21.06.2001 р. № 253 (зареєстровано в Мін'юсті України 06.07.2001 р. за № 567/5758), термін "супроводження" застосовується для визначення в податковому органі структурного підрозділу, що відповідає за збереження інформації у реєстрах податкових повідомлень, "на який покладено функції із супроводжен-ня та збереження баз даних".
Інший наказ ДПА України - "Про затвердження Порядку направлення органами держав-ної податкової служби України податкових вимог платникам податків" від 03.07.2001 р.
№ 266 (зареєстровано в Мін'юсті 16.07.2001 р. за № 595/5786), визначає цей термін як "функцію із супроводження порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимогплатникам податків".
П. 1.9 Типового положення про Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків (далі - ВПП), затвердженого наказом ДПА України від 27.11.2001 р. № 474 (Додаток 1 до наказу), визначає таке поняття, як "повносервісне податко-ве супроводження - це специфічна функція, яка властива виключно інспекціям по роботі з ВПП, включає у себе процес податкового обслуговування та контролю за великими платни-ками податків, починаючи з надання консультацій під час складання клієнтом податкової звітності та закінчуючи проведенням податкового аудиту в

 
 

Цікаве

Загрузка...