WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суверенітет держави в сфері оподаткування - Реферат

Суверенітет держави в сфері оподаткування - Реферат

податком і збором - не зрозуміло, чим вони відрізняються від обов'язкових платежів - також не відомо [11, с. 51].
Зауважимо, що авторських визначень податку, які іноді істотно відрізняються, в юридичній і економічній літературі нараховується багато (С.Г. Пепєляєв, Є.Ю. Грачова, Д.В. Вінницький і ін.). Така ситуація обумовлює фактичну неможливість вироблення єдиного підходу до розуміння суверенітету держави в сфері оподаткування і в зв'язку з цим виникнення ряду похідних проблем. Наприклад, К.К. Сандровський у своїй праці розробляє концепцію митного суверенітету [12, с. 58-63]. Однак, незважаючи на умовний характер мита (виникненняобов'язку сплати в зв'язку з перетинанням кордону [5, с. 171]) у системі податків і зборів, використання поняття "митний суверенітет" як складової державного суверенітету, окремо від суверенітету держави в сфері оподаткування, стає причиною виникнення складних суперечностей.
Наведені розбіжності в трактуванні поняття "податок" змушують нас звернути увагу і на виправданість досить широкого вживання поняття "податковий суверенітет" (А. Нонко, І.А. Ларютіна і ін.), що, як нам здається, є недостатньо обґрунтованим. По-перше, якщо звернутись до історії, то податки як головне джерело доходів державного бюджету не нараховують і двохсот років. По-друге, зараз, незважаючи на те, що саме за рахунок податкових надходжень в основному формується дохідна частина бюджетів у переважній кількості держав (наприклад, у Франції - 95 %, в Японії - 75 % бюджетних доходів [8, с. 20]), не втратили своєї ролі й інші джерела публічних доходів: соціальні внески, доходи підприємств і організацій державного сектора, доходи від передачі державного майна в оренду і суборенду та ін. Тому використання категорії "податковий суверенітет" внаслідок цього є досить проблемним, оскільки не враховує еволюційного розвитку фіскальних правовідносин і повноважень, що витікають з державного суверенітету, стосовно встановлення інших, ніж податки, джерел доходів. Ці аргументи змушують зробити висновок про необхідність розробки більш широкої за змістом концепції, ніж концепція податкового суверенітету, яка б повною мірою відображала специфіку державного суверенітету в сфері правового регулювання податкових правовідносин як частини фінансово-правових відносин.
Зазначимо також, що концепція податкового суверенітету досить активно розробляється деякими дослідниками для обґрунтування відокремлення міжнародного податкового права як особливої сукупності норм. Не вважаємо необхідним у межах даної праці заглиблюватись у дискусію про міжнародне податкове право і обмежимось лише розглядом тієї ролі, яка відводиться податковому суверенітету в системі правового регулювання міжнародного оподаткування. Так, І.А. Ларютіна називає податковий суверенітет, розуміючи під ним сукупність повноважень держав щодо встановлення норм, що регламентують визначення і розмежування податкової юрисдикції, одним із спеціальних принципів міжнародного податкового права [7, с. 171]. Але нам здається, що, по-перше, конкретизація принципу суверенної рівності держав потрібна не стосовно міжнародного податкового права (якщо прийняти думку І.А. Ларютіної стосовно цього), а до змісту самого поняття, по-друге, конкретизацією поняття податкового суверенітету держав слугують не лише норми міжнародного податкового права, але і норми таких галузей, як міжнародне економічне право, міжнародне морське право та ін. Виходячи з цього, поняття податкового суверенітету пов'язане безпосередньо з суверенітетом держав, а не з конкретною сферою міжнародних відносин. Це характеристика самого суверенітету держав, а не лише визначеної галузі взаємовідносин.
Підводячи підсумок написаному, зазначимо, що вважаємо досить обґрунтованою пропозицію про заміщення поняття податкового суверенітету поняттям фіскального під яким розуміється сукупність фіскальних повноважень держави, що витікають з її суверенітету. На нашу думку, це дозволило б більш точно відобразити специфіку і взаємозв'язок податкових правовідносин у системі фінансово-правових відносин у цілому, оскільки основною функцією податків є саме фіскальна, що перебуває в взаємозв'язку з регулюючою функцією [6, с. 7-8]. Запропоноване поняття є ширшим за змістом і включає в себе повноваження держави щодо правового регулювання не лише податкових, але і тих правовідносин, які виникають у зв'язку з встановленням інших видів бюджетних доходів. До того ж, концепція фіскального суверенітету, як нам здається, набагато краще узгоджується з еволюцією фіскальних правовідносин. При цьому фіскальний суверенітет варто тлумачити не як суверенітет в фіскальній сфері, а як суверенітет фіскального змісту, що вказує на нерозривний зв'язок між фіскальним і державним суверенітетом.
Література:
1. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.91 № 1292-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 39. - Ст. 22-47.
2. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навч. пос. - К.: Видав. дім "КМ Академія"; Алерта, 2003. - 308 с.
3. Броунли Я. Международное право (в двух книгах). Книга первак: Пер. с англ. - М.: "Прогресс", 1977. - 538 с.
4. Гуреев В.И. Понятие и отличительные признаки налога, сбора, пошлины // Государство и право. - 2005. - № 4. - С. 49-54.
5. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с франц. В.П. Серебреникова, В.М. Шумилова. - М.: Междунар. отношения, 2001. - 608 с.
6. Кучерявенко Н.П. Научно-практический комментарий к Закону Украины "О системе налогообложения". - Х.: Фирма "Консум", 1998. - 125 с.
7. Ларютина И.А. Международное налоговое право // Московский журнал международного права. - 2001. - № 4. - С. 94-116.
8. Налоговое право: Ученик / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: Юристь, 2003. - 501с.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Постатейный комментарий // Под общ. ред. В.И. Слома - М.: Издательство "Статут", 1999. - 396 с.
10. Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право: В 2-х т. - Т. 1: Кн. 1: Формирование международного права: Пер. с фр. - К.: Сфера, 2000. - 440с.
11. Основы налогового права: Учебное пособие / Под ред. Н.П. Кучерявенко. - Харьков: Легас, 2003. - 384 с.
12. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 461 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...