WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суверенітет держави в сфері оподаткування - Реферат

Суверенітет держави в сфері оподаткування - Реферат


Реферат на тему:
Суверенітет держави в сфері оподаткування
Сучасну державу складно уявити без розвиненої податкової системи, метою якої є мобілізація доходів до державних і муніципальних фондів грошових коштів. Тому держава найчастіше намагається забезпечити свої економічні інтереси, визначаючи податкову політику в межах власних кордонів. Це стає можливим завдяки наявності суверенітету в сфері оподаткування як складової державного суверенітету. Але при цьому варто звернути увагу на те, що податкові є різновидом більш широких за змістом фінансових правовідносин. Виходячи з цього, виникає необхідність виявлення відмінностей між суміжними видами названої групи суспільних відносин через визначення специфічних ознак державного суверенітету в сфері оподаткування.
В умовах глобалізації взаємодія і взаємозалежність держав постійно зростає, що знаходить своє відображення в збільшенні обсягів міжнародної торгівлі товарами і різноманітними послугами, спільному виробництві і наукових розробках, здійсненні капіталовкладень в економіку інших країн тощо. При цьому діяльність суб'єкта господарювання вже не обмежується кордонами лише країни національності, що досить часто призводить до виникнення конфлікту юрисдикцій держав, у т. ч. і в податковій сфері. У зв'язку з цим нам здається виправданим проведення дослідження стосовно з'ясування ролі і місця державного суверенітету в системі правового регулювання питань розмежування податкових юрисдикцій держав.
Незважаючи на нагальну необхідність здійснення досліджень у сфері правового регулювання окресленого кола відносин, стверджувати про достатній рівень розробки проблем цієї сфери сучасною вітчизняною міжнародно-правовою наукою не доводиться, хоча в західній традиції досвід співробітництва держав з питань оподаткування, доктрини оподаткування індивідів і корпорацій розглядаються вже давно [7, с. 94-95]. На пострадянському просторі розгляду окремих аспектів даної проблематики присвячені праці І.А. Ларютіної, Г.П. Толстопятенко, С.Г. Пепєляєва та ін. Однак досліджень, присвячених аналізу суверенітету держави в сфері оподаткування з позицій правового регулювання міжнародного оподаткування, нами виявлено не було.
Введене в науковий обіг ще Ж. Боденом, Н. Маккіавелі і Т. Гоббсом поняття "суверенітет" позбавлене однозначного тлумачення в наукових колах. Так, в одних джерелах ототожнюються поняття "суверенітет" і "незалежність" [3, с. 133], а в інших - проводиться розмежування між цими двома категоріями: незалежність необхідна для набуття статусу держави (незалежність від), тоді як суверенітет є юридичним правом, яке витікає з незалежності (суверенітет над) [2, с. 35]. У міжнародній судовій практиці суверенітет систематично ототожнюється з незалежністю [10, с. 258]. Загальноприйнятим же в пострадянській доктрині є наступне визначення: суверенітет - це властиве державі верховенство на власній території і незалежність у міжнародних відносинах.
Одним із головних завдань держави є регулювання суспільних відносин, віднесених до його компетенції. Відповідно і суверенітет як ознака правосуб'єктності держави може бути поширений на ті суспільні відносини, до яких можуть бути застосовані методи державного регулювання. До таких правовідносин повною мірою можуть бути віднесені податкові правовідносини, особливістю яких є їх обов'язкове оформлення у встановлену правову форму [11, с. 15]. Така специфіка пояснюється тим, що податкові правовідносини є різновидом фінансових, юридична природа яких тісно пов'язана з їх владно-майновим характером. При цьому в податкових правовідносинах відносини влади не можна відокремити від майнових, де вони існують у сукупності. Владно-майновий характер правовідносин визначає юридичне положення суб'єктів у конкретних податкових правовідносинах. У всіх групах названих правовідносин їх владно-майновий характер проступає чітко, а деталізується лише ступінь владного характеру в них.
Податкові правовідносини як різновид фінансових мають і свої специфічні характеристики - вони виникають і розвиваються в сфері податкової діяльності держави, є формою реалізації публічних інтересів і розглядаються як публічно-правові відносини.
Таку велику увагу і широку участь з боку держави в регулюванні податкових правовідносин може бути пояснено, насамперед, винятковою важливістю податкових надходжень як джерела наповнення дохідної частини бюджетів різних рівнів. Ось чому і донині суверенітет у сфері оподаткування є надзвичайно чутливою сферою виключних повноважень сучасної держави. Але незважаючи на це, загальновизнаного поняття суверенітету держави в сфері оподаткування виробити не вдалося. На нашу думку, в першу чергу це пов'язано зі складністю визначення поняття "податок".
Так, згідно з п.1 ст. 8 Податкового кодексу Російської Федерації [9, с. 28] під податком розуміється обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів, з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень. В.І. Гурєєв вважає, що таке визначення податку важко назвати досконалим через ряд причин: 1) визначення поняття податку є надзвичайно громіздким, що не сприяє його чіткому сприйняттю; 2) термін "обов'язковий" - платіж властивий не лише податку, але і неподатковим обов'язковим платежам; 3) некоректним є визначення податку і через форму відчуження власності, оскільки ця ознака може характеризувати не лише податки, але й інші фінансово-правові платежі [4, с. 49-50].
Разом з тим український законодавець порівняно з російським обрав більш узагальнений підхід при визначенні поняття "податок". Ст. 2 Закону України "Про систему оподаткування" встановлює: "Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів і державних цільових фондів варто розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, що здійснюється платниками в порядку і на умовах, визначених законами України про оподаткування" [1]. М.П. Кучерявенко звертає увагу на те, що окремого визначення поняття "податок" законодавець не дає ні в одному нормативному акті. Такий підхід є вибором спрощеного, формального шляху закріплення вичерпного переліку податків і зборів. У чому ж відмінність між

 
 

Цікаве

Загрузка...