WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Співвідношення дізнання і досудового слідства у кримінальному процесі України - Реферат

Співвідношення дізнання і досудового слідства у кримінальному процесі України - Реферат

дізнання і основні процесуальні рішення без його згоди приймати не уповноважений. Процесуальна незалежність під час дізнання притаманна лише органу дізнання. Необхідно підкреслити, що начальник органу дізнання, який являє собою орган дізнання, наділений і власною процесуальною самостійністю, що дозволяє йому особисто провадити дізнання або під час дізнання брати участь при проведенні окремих слідчих дій чи прийнятті процесуальних рішень, а також приймати рішення виняткової компетенції органу дізнання шляхом затвердження підготовлених дізнавачем постанов чи протоколів [2, с. 115].
Процесуальна самостійність суб'єкта, який здійснює досудове розслідування, тісно пов'язана з його процесуальними рішеннями та діями, з його правом приймати та здійснювати їх на свій розсуд, на підставі оцінки доказів за своїм внутрішнім переконанням. Самостійність передбачає і персональну відповідальність цього суб'єкта [3, с. 6-7]. Досудове слідство здійснюється конкретним слідчим, який наділений самостійними процесуальними повноваженнями і несе повну відповідальність за законне і своєчасне проведення необхідних слідчих дій. Дізнання провадиться уповноваженими на це органами. За правильність та законність його провадження відповідальність несе керівник відповідного органу дізнання.
Відрізняються дізнання та досудове слідство і за строками провадження. У справі про злочин, що не є тяжким або особливо тяжким, дізнання провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка його вчинила, а у справі про тяжкий або особливо тяжкий злочин - у строк не більше десяти днів з моменту порушення кримінальної справи. У разі обрання до підозрюваного запобіжного заходу у порядку, передбаченому
ст. 1652 КПК, дізнання провадиться у строк не більше п'яти діб з моменту обрання запобіжного заходу (ст. 108 КПК). Дані строки не можуть бути продовжені. Досудове ж слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено протягом двох місяців. У цей строк включається час з моменту порушення справи до направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження в справі. Строк досудового слідства у встановленому законом порядку може бути продовжений.
Різними є й форми закінчення дізнання та досудового слідства (а відтак і підсумкові процесуальні документи даних форм розслідування). Відповідно до ст. 212 КПК досудове слідство закінчується складанням обвинувального висновку або постанови про закриття кримінальної справи чи постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. Досудове слідство може закінчуватися також складанням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. ст. 7, 71, 72, 73, 8, 9, 10 КПК). Формами закінчення дізнання є складання постанови про направлення справи для провадження досудового слідства, а за наявності обставин, передбачених ст. 6 КПК, - мотивованої постанови про закриття кримінальної справи (ст. 109 КПК).
Характеризуючи відмінні ознаки дізнання та досудового слідства як форм досудового розслідування, деякі вчені-процесуалісти висловлюють думку, що вони розрізняються і за методами здійснення діяльності з розслідування злочинів [1, с. 70-71; 5, с. 54; 8, с. 7; 10, с. 18; 13, с. 276; 19, с. 8]. Органи слідства, на їх думку, в ході виконання покладених на них завдань із розслідування злочинів використовують лише процесуальні засоби, а окремі органи дізнання вправі поєднувати процесуальні з оперативно-розшуковими.
З подібною думкою погодитися не можна. Дізнання та досудове слідство як діяльність є сукупністю процесуальних дій, що проводяться у кримінальних справах відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства та у встановленій ним процесуальній формі. Оперативно-розшукова діяльність не є процесуальною, її результати лише можуть використовуватися при провадженні у кримінальній справі.
Ознаками, що характеризують співвідношення дізнання та досудового слідства, є ті, що властиві усім органам дізнання і в той же час є відмінними, не притаманними досудовому слідіству. Однак специфічна функція здійснення оперативно-розшукової діяльності властива не всім органам дізнання [6, с. 108].
У зв'язку з цим оперативно-розшукова діяльність не є складовою частиною дізнання. Методами роботи розрізняються органи, які здійснюють ці види діяльності, а не процесуальна діяльність щодо провадженнядізнання та досудового слідства [9, с. 14; 21, с. 110-117].
Отже, досудове розслідування має дві форми: дізнання та досудове слідство, які у своїй єдності становлять стадію кримінального процесу - стадію досудового розслідування. Дані форми розслідування мають як спільні, так і відмінні риси, тому у визначених межах можливе їх зближення. Однак неприпустимо змішувати дізнання та досудове слідство, стирати між ними грані до усунення цих відмінностей, адже кожна ознака впливає на сутність конкретної форми.
Література:
1. Абдумаджидов Г.А. Расследование преступлений (процессуально-правовое исследование). - Ташкент: Узбекистан, 1986. - 191 с.
2. Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб'єкт досудового розслідування // Право України. - 2002. - № 4. - С. 113-117.
3. Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - К., 2000. - 20 с.
4. Гурский М.К. Соотношение дознания и предварительного следствия: Лекция. - Львов, 1965. - 54 с.
5. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. - М.: Юрид. литература, 1965. - 367 с.
6. Зеленецький В. Поняття дізнання і його види // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 1997. - Вип. 4. - С. 106 -110.
7. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: Уч. пособие. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. - 217 с.
8. Коврига З.Ф. Дознание в органах милиции. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1964. - 59 с.
9. Ларин А. Процессуальные вопросы соотношения следствия и оперативно-розыскной деятельности органов дознания // Соц. законность. - 1964. - № 7. - С. 14.
10. Лимарченко С.Л. Основные этапы развития органов предварительного расследования Украинской ССР: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - К., 1972. - 24 с.
11. Милиция как орган дознания: Уч.-практ. пособие / Под ред. Е.А. Гомилко. - К.: КВШ МВД СССР, 1989. - 87 с.
12. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: Законность и обеспечение прав граждан. - К.: Юринком Интер, 1999. - 448 с.
13. Похмелкин В.А. Понятие дознания в советском уголовном процессе // Ученые записки Приморского университета (юридические науки): Сб. ст. - Выпуск 3. - Пермь, 1958. - С. 274-281.
14. Про вдосконалення діяльності штатних підрозділів дізнання МВС України: Наказ МВС України від 17 листопада 2003 року № 1381. - К., 2003.
15. Про внесення в деякі законодавчі акти України змін та доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування: Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 34. - Ст. 355.
16. Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 25 грудня 2003 року № 1600. - К., 2003.
17. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М.: Изд-во АН СССР, 1958. - 704 с.
18. Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. - М.: Госюриздат, 1951. - 374 c.
19. Томасевич Ф. Производство дознания. - Саратов: Приволж. книж. изд-во, 1964. - 43 c.
20. Цимбал П.В., Баулін О.В., Мигрин Г.П. Податкова міліція як орган дізнання: Навч. по-сібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 179 с.
21. Юрченко Л.В. К вопросу соотношения дознания и оперативно-розыскной деятель-ности // Матеріали І звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та курсантського складу Кримського факультету Університету внутрішніх справ. - Сімферополь: Таврія-Плюс, 1999. - С. 110-117.

 
 

Цікаве

Загрузка...