WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реформи в Словацькій республіці – шлях до європейської інтеграції - Реферат

Реформи в Словацькій республіці – шлях до європейської інтеграції - Реферат

стосувалися й інших питань юрисдикції Конституційного суду СР. По-перше, доповненням до ст. 128 Основного закону СР встановлювався загальнообов'язковий характер тлумачення Конституційним судом СР Конституції і конституційних законів зі спірних питань. По-друге, доповненнями до ст. 129 йому надавалися ще два повноваження: а) про визначення конституційності і законності виборів Президента СР; б) про встановлення відповідності Конституції і конституційним законам рішення про виголошення надзвичайного стану та інших рішень, які випливають з нього.
Змінювався також склад Конституційного суду СР та частково - порядок його формування. Відповідно до нової редакції ст. 134 Основного закону СР Конституційний суд складатиметься вже з 13 (а не 10) суддів. Порядок призначення суддів Конституційного суду СР також частково змінювався - Національна рада СР готує подання з кандидатурами на посади суддів, причому кількість кандидатів повинна вдвічі перевищувати кількість вакантних посад, а призначає суддів Президент СР. Частиною другою цієї ж статті Конституції СР змінювався й термін повноважень суддів - з 7 до 12 років, що, поза сумнівом, мало посприяти деполітизації цього органу, а частиною третьою, хоч і не змінювалися вимоги для зайняття посади судді, проте визначалося, що одна і та ж особа не могла бути призначена на цю посаду більше одного разу. Цим самим було скасовано одну із вад (з огляду на досвід європейських країн) конституційного врегулювання органу конституційного правосуддя як інституції. Важко не погодитись із позицією фахівців, які окремо досліджують цю проблему, про те, що і занадто короткі, і занадто тривалі строки повноважень суддів конституційного суду перешкоджають їх незалежності: короткий термін веде до їх залежності від виборів представницького органу, а тривалий - до їх відірвання від суспільства [4].
Доповнення до ст. 136 Основного закону СР означали підвищення ролі Конституційного суду СР у судовій владі загалом. Відповідно до ч. 3 і 4 цієї статті саме Конституційному суду СР було надано право давати згоду на кримінальне переслідування та взяття під варту суддів і генерального прокурора і, якщо він такої згоди не надасть, кримінальне переслідування або взяття під варту щодо названих посадових осіб під час виконання ними своїх повноважень є неможливим.
Конституційна поправка розширила обсяг видів діяльності, на які для суддів Конституційного суду СР поширюються правила щодо несумісності. Крім членства в політичній партії, визначеному ще редакцією 1992 р., ч. 2 ст.137 Конституції СР, встановлює їх у обсязі, аналогічному для депутатів Національної ради СР. Додамо до цього, що новою редакцією ч. 2 ст. 138 Конституції СР встановлено нову підставу для звільнення судді Конституційного суду СР з посади Президентом СР - якщо припиняється його право бути обраним до Національної ради СР.
Характер змін і доповнень норм Основного закону щодо статусу Конституційного суду СР однозначно дозволяє констатувати, що цей орган внаслідок розширення юрисдикції, часткових змін у процедурі свого формування зміцнив свої конституційні позиції. Порівнюючи статус органу конституційного контролю Словацької Республіки зі статусом Конституційного суду України, можна впевнено констатувати, що і за обсягом юрисдикції, і за гарантіями належного функціонування словацька модель конституційного правосуддя виступає на порядок ефективнішою.
Заснування нових конституційних органів. Конституційним законом від 23 лютого 2001 року до Конституції СР були внесені доповнення, якими засновувалися дві нові інституції - Судова рада та Публічний захисник основних прав і свобод.
Для заснування Судової ради до Основного закону СР було внесено ст. 141а, яка передбачила, що основним завданням цієї інституції виступає подання Президенту СР пропозицій щодо кандидатур на призначення на посади суддів, а також на адміністративні посади в системі судів загальної юрисдикції. Функціонування Судової ради покликане підвищити ступінь незалежності судової влади.
Публічний захисник основних прав і свобод був уведений до конституційної системи Словацької Республіки новою ст. 151а Основного закону СР. Відповідно до ч.1 цієї статті Публічний захисник основних прав і свобод (далі - Публічний захисник) в обсязі і способом, визначених законом, здійснює діяльність щодо захисту основних прав ісвобод фізичних і юридичних осіб під час розгляду, вчинення певної дії чи бездіяльності органів публічної влади, якщо така діяльність органів публічної влади суперечить правовому порядку або принципам демократичної і правової держави. Публічний захисник обирається Національною радою СР з-поміж кандидатів, запропонованих принаймні 15 депутатів парламенту. На цей пост може бути обраний громадянин Словацької Республіки, який має право бути обраний депутатом парламенту і на день обрання досяг 35 років. Одна і та ж особа не може бути обрана Публічним захисником більше двох разів підряд (ч. 2 ст. 151а).
Публічний захисник відповідно до ч. 3 ст. 151а наділений такими повноваженнями: а) щонайменше один раз на рік подає Національній раді СР письмову доповідь про свою діяльність та про виявлені недоліки в діяльності органів публічної влади; б) може внести подання до Конституційного суду СР щодо розгляду справи про відповідність загально-обов'язкового правового припису державного органу, яким здійснено втручання до права місцевого самоврядування, Конституції, конституційним законам, міжнародним договорам, на які дала згоду Національна рада СР і які були ратифіковані та виголошені у спосіб, установлений законом; в) може внести подання до Конституційного суду СР щодо розгляду справи про відповідність загальнообов'язкового правового припису місцевого органу державного управління або загальнообов'язкового правового припису органу місцевого самоврядування Конституції, конституційним законам, міжнародним договорам, виголошеним у встановлений законом спосіб, законам, постановам Уряду, загальнообов'язковим правовим приписам міністерств та інших центральних органів державного управління. У Словацькій Республіці омбудсман став реальністю пізніше всіх інших посткомуністичних країн Центральної Європи.
Даючи загальну характеристику конституційній реформі вищих органів державної влади, ураховуючи актуальність цього питання для України, можна зробити такі висновки.
По-перше. У Словацькій Республіці реформа влади провадилася на основі врахування власного конституційного досвіду, у тому числі невдалого, а також досвіду розвинених європейських країн. Ініціатори перетворень відмовилися від радикальних кроків щодо перерозподілу владних повноважень. Конституційна реформа була спрямована на вдосконалення функціонуючої владної моделі.
По-друге. Усі напрями конституційних нововведень мали на меті надати системний характер перетворенням правової системи країни, які розпочалися після парламентських виборів 1998 р., а на ділянці функціонування публічної влади - зміцнення всіх демократичних інституцій, надання їх діяльності належної ефективності і стабільності.
Література:
1. Predseda Narodnej rady Slovenskej republiky Vyhlasuje ъplne znenie Ъstavy Slovenskej republiky и. 460/1992 Zb., ako vyplэva zo zmien a doplneni vykonanэch ъstavnэm zakonom и. 244/1998 Z.z., ustavnэm zбkonom и. 9/1999 Z.z. ъstavnэm zбkonom и. 90/2001 Z.z. // Sbierka zakonov и. 135/2001. - S. 1538-1560.
2. Ustavny zбkon и. 9 zo 14. junuara 1999, ktorym sa meni a doplтa Ustava Slovenskej republiky и. 460/1992 Zb. v zneni ustavneho zбkona и. 244/1999 Z.z. // Zbierka zбkonov SR и. 9/1999. - S. 110-112.
3. Niћтansky V., Kling J., Petraљ M. Verejna sprava // Slovensko 1998 - 1999. Sъhrna sprбva o stave spoloиnosti. Ed. Meseћnikov G. a Ivantyљyn M. Bratislava. 1999. - S. 311-313.
4. Roussean D. La justice-constitutionnelle en Europe. - P.: Montchrestien, 1998. - p. 56.

 
 

Цікаве

Загрузка...