WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Професіоналізм як основна оціночна категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при проведенні їх атестації - Реферат

Професіоналізм як основна оціночна категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при проведенні їх атестації - Реферат

вкладається в поняття професійної етики правоохоронної діяльності.
Через означені причини до правоохоронця-професіонала висувається ряд специфічних моральних вимог. Частково вони містяться в службових нормативних документах, таких як: Кодекс честі [23], Присяга працівника органу внутрішніх справ [24], а частково складаються у процесі накопичення службового досвіду, традицій; визначаються морально-психологічним кліматом колективу. В узагальненому вигляді моральні вимоги до правоохоронця включають: ставлення до людини як до найвищої цінності, повага та захист прав, свобод і людської гідності відповідно до міжнародних і вітчизняних правових норм і загальнолюдських принципів моралі; глибоке розуміння соціальної значущості своєї ролі в суспільстві, відповідальності перед державою; охорона життя, здоров'я, правова захищеність людей; розумне та гуманне використання прав, які надані законом правоохоронцю, відповідно до принципів соціальної справедливості, громадянського, службового та морального обов'язку; принциповість, мужність, безкомпромісність, самовідданість у боротьбі із злочинністю, об'єктивність і неупередженість у прийнятті рішень; бездоганність особистої поведінки на службі та в побуті, чесність, непідкупність, турбота про професійну честь, суспільну репутацію правоохоронця; свідома дисципліна, ретельність та ініціатива, професійна солідарність, взаємодопомога, підтримка, сміливість і морально-психологічна готовність до дій у складних ситуаціях, здібність до розумного ризику в екстремальних умовах; постійне вдосконалення професійної майстерності, знань у галузі службової етики, етикету, такту, підвищення загальної культури, розширення інтелектуального кругозору, творче освоєння необхідного в професійній діяльності вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Підсумувавши ознаки, що містяться у таких визначеннях, як "професія", "професійна правосвідомості", "професійні здібності", "професійна культура" та "професійна етика", стає можливим визначення таких ознак професіоналізму працівників органів внутрішніх справ: 1) професіоналізм - одна з найважливіших сторін професійної культури працівника органів внутрішніх справ, елемент (міра) його компетентності; 2) професіоналізм визначає ділову надійність, здатність успішно й безпомилково здійснювати конкретну правоохоронну діяльність як у звичайних умовах, так і в екстремальних, нестандартних ситуаціях; 3) на особистому рівні професіоналізм обумовлюється певними досягненнями в процесі службово-трудової діяльності, високим рівнем сформованості професійної та духовної культури у всій її досконалості.
На основі проведеного дослідження вважаємо за необхідне виділити такі шляхи вдосконалення оцінки професіоналізму працівників органів внутрішніх справ під час проведення атестаційної процедури:
1) розробити професійно-кваліфікаційні характеристики за кожною передбаченою типовими штатами МВС України посадою працівника ОВС. Наявність таких характеристикпозбавить суб'єктивізму з боку окремих керівників органів і підрозділів внутрішніх справ при визначенні рівня професіоналізму того чи іншого працівника. Це будуть єдині вимоги до оцінки (стандарт) знань та умінь працівника;
2) створити банк кваліфікаційних оцінок претендентів на зайняття більш високої посади в органах та підрозділах системи МВС України;
3) створити систему позитивної мотивації для високопрофесійного і добросовісного проходження служби в ОВС;
4) запровадити рівні якісної оцінки виконання обов'язків і завдань (низький, задовільний, добрий, високий).
Отже, у кожному підрозділі органів внутрішніх справ важливо створити такі умови, за яких і працівник ОВС, як особистість, і держава, як основний замовник управлінських послуг для населення, були б взаємно зацікавлені у підвищенні професіоналізму всього персоналу органів внутрішніх справ і конкретного працівника, у підвищенні ефективності управлінської праці. У такому випадку планування та реалізація кар'єри працівника міліції не можуть розглядатися тільки з погляду особистих інтересів, вони мають стати справою служб для роботи з персоналом, їх керівників, держави в цілому.
Література:
1. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2005 р. № 181.
2. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114 // Збірник нормативних актів з питань правопорядку. - К., 1993.
3. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. - X., 1998. - 480 с.
4. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. Ю.Ф. Кравченка. - К., 1999. - 702 с.
5. Поволоцький О.В. Професіоналізм міліції: сучасний стан та нові вимоги // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - № 28. - С. 396-405.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К., Ірпінь, 2004. - 1440 с..
7. Прокопенко В.І. Трудовеправо України: Підручник. - Харків, 2003. - 450 с.
8. Венедиктов В.С., Іншин М.І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: Наук.-практ. посібник. - X., 2003. - 188 с.
9. Белолипецкий В.Л. Профессиональная культура в системе государственной служби // Политико-административная елита и государственная служба в системе властних отношений. - Ростов-н-Д., 1996. - Вип. 2. - С. 67-71.
10. Про Концепцію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1996 р. № 456 //http://www.zakon.rada.gov.ua.
11. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20.
12. Зозуля І.В. До професіоналізму працівника системи МВС України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - № 28. - С. 493-496.
13 Жданова І.В. Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - № 28. - С. 351-356.
14. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії, поняття): Посібник. - Ірпінь, 1998. - 210 с.
15. Бакуменко В.П. Бублик С.А. Особенности отражения деятельности сотрудников органов внутренних дел в профессиональной етике // Милицейская етика и проблемы нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел. - К., 1991. - С. 84-90.
16. Коренева Л.Н. Професиональная психология личности // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. - СПб., 1991. - С. 35-39.
17. Медведев В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладі аспекти). - К., 1996. - 112 с.
18. Вопросы профессиоведения / Гаврилов В.Е., Гвоздецкая Г.Т. и др. - М., 1982. - 132 с.
19. Про затвердження Програми розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням на 2000-2005 роки: Рішення колегії МВС України від 16 грудня 1999 року № 8/КМ. - К., 1999.
20. Музичук О.М. Сутність та загальна характеристика професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - № 28. - С. 445-450.
21. Бандурка О.М., Соболєв В.О., Московець В.І. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: Підручник. - X., 2003. - 146 с.
22. Соболєв В.О., Попова Г.В., Болотова В.О., Московець В.І. Міліція і населення - партнери / За заг. ред. проф. Ярмиша О.Н. - X., 2000. - 204 с.
23. Про затвердження Кодексу честі працівника органів внутрішніх справ: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 11 січня 1996 р. № 18.
24. Про затвердження Інструкції про порядок принесення Присяги працівниками органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 30 червня 2000 р. № 413.

 
 

Цікаве

Загрузка...