WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Професіоналізм як основна оціночна категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при проведенні їх атестації - Реферат

Професіоналізм як основна оціночна категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при проведенні їх атестації - Реферат


Реферат на тему:
Професіоналізм як основна оціночна категорія діяльності працівників органів внутрішніх справ при проведенні їх атестації
Побудова в Україні громадянського суспільства потребує переорієнтації силової діяльності правоохоронних органів на встановлення партнерських стосунків із громадянами, налагодження для них системи консультативної допомоги. Розв'язати ці завдання можуть тільки висококваліфіковані професіонали, які мають не лише відповідні знання, уміння, навички професійної діяльності, але й таку мотивацію та самосвідомість, які відбивають ставлення до людини як до найвищої цінності.
В Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2005 р. № 181 (далі - Інструкція) [1], яка є основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок проведення атестації в органах внутрішніх справ, визначено, що атестування проводиться з метою вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, підвищення ефективності їх роботи та підтвердження професійного рівня працівників відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114 [2]. Згідно з п. 1.2 Інструкції головним завданням атестування є оцінка ділових, особистих і морально-психологічних якостей особового складу органів внутрішніх справ, їх освітнього та кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, які вони обіймають, стимулювання їх творчої активності та відповідальності за стан боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку, визначення перспектив їх службової кар'єри.
Здійснивши аналіз зазначеного нормативно-правового акта, можна визначити, що основними оціночними показниками діяльності працівника органу внутрішніх справ, які враховуються та аналізуються під час проведення атестації, є його ділові, професійні, морально-психологічні та особисті якості, освітньо-кваліфікаційний рівень, фізична підготовка, рівень культури і здатність працювати з людьми.
Кожна з цих характеристик діяльності працівника ОВС дає можливість у повному обсязі, найбільш ефективно та об'єктивно оцінити результати його професійної діяльності, а тому заслуговує і потребує детального правового дослідження. При цьому візьмемо на себе сміливість зазначити, що всі вищеназвані оціночні характеристики діяльності працівника міліції у кінцевому результаті трансформуються у таке поняття, як професіоналізм (рівень професіоналізму). На нашу думку, професіоналізм у діяльності працівників ОВС - це насамперед здатність працівника органів внутрішніх справ визначати з урахуванням умов і реальних можливостей найбільш ефективні шляхи та способи реалізації поставлених перед ним правоохоронних завдань у межах нормативно визначених повноважень.
Проблеми професіоналізму, ознак і критеріїв визначення його рівня мають велике значення для ефективної діяльності працівників правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ. Це пояснюється тим, що правоохоронці повинні не лише стояти на варті закону, але й, маючи великі владні повноваження, не допускати порушень законності, протидіяти впливу агресивно налаштованих осіб на соціальне середовище.
Питання професіоналізму працівників органів внутрішніх справ були предметом досліджень багатьох учених, зокрема М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, В.С. Венедиктова, О.Є. Малиновського, Р.А. Калюжного, Я.Ю. Кондратьєва, О.П. Коренєва, Ю.Ф. Кравченка, К.П. Матюхіної, В.М. Плішкіна, В.О. Соболєва та інших. Однак до цього часу чітко не визначено ознаки професіоналізму працівника органу внутрішніх справ, не розроблені критерії його визначення. Проблемним є також визначення меж професіоналізму, при оцінці яких атестаційна комісія робить висновок про відповідність чи невідповідність працівника міліції займаній ним посаді. Існування сукупності таких питань і необхідність їх вирішення вказують на актуальність проблематики цієї статті.
Перед тим як провести аналіз критеріїв професіоналізму, необхідно проаналізувати думки деяких авторів щодо його визначення, ознак і необхідності врахування як оціночної категорії ефективності діяльності працівників органів внутрішніх справ.
Як зазначає О.М. Бандурка, "цілеспрямована діяльність органів внутрішніх справ на виконання поставлених завдань можлива тільки при забезпеченні ефективного управліннята високого професіоналізму працівників органів внутрішніх справ" [3, с. 51]. На думку В.М. Плішкіна, чим вищими є громадянська зрілість, професіоналізм, майстерність співробітника, тим ефективніші наслідки його праці, тим вищий його культурний рівень [4, с. 613]. Як правильно зазначає О.В. Поволоцький, сьогодні необхідно не лише на високому професійному рівні вміти розкривати злочини, а ще й працювати з громадськістю, встановлювати партнерські відносини з органами місцевого самоврядування, державними та приватними органами та організаціями, громадськими організаціями, місцевими жителями, ЗМІ та ін. [5, с. 405]. Тому проблема визначення сутності та механізму формування феномена професіоналізму тих, хто стоїть на варті прав і свобод громадян, має досить складний характер і заслуговує особливої уваги.
У довідковій літературі смислове значення слова "професіонал" тлумачиться так: "Той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєї професії. Добрий фахівець своєї справи" [6, с. 995]. Саме слово "професіоналізм" безпосередньо пов'язане з "професією", "спеціальністю" та "кваліфікацією" того чи іншого працівника. Як зазначає В.І. Прокопенко, "професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає галузевий або родовий поділ праці, в якій працівник може застосовувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього знань, навичок та вмінь", "спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко та всебічно опанована працівником", "кваліфікація - це рівень теоретичних та практичних знань за відповідною професією та спеціальністю, який відповідає тарифному розряду, класу, категорії, вченому ступеню тощо" [7, с. 217].
В.С. Венедиктов та М.І. Іншин під професією працівника органів внутрішніх справ розуміють сукупність знань, умінь і навичок, а також його ділових, особистісно-психологічних і моральних якостей, які дозволяють останньому вміло виконувати службові функції на певних посадах в органах та підрозділах системи МВС України [8, с. 91]. В.Л. Білоліпецький вважає, що "оскільки правоохоронна діяльність - це професія в сфері соціального управління, то з теоретико-модельних позицій їй притаманні ряд особливостей. По-перше, це духовний вид діяльності, тобто такий вид людської праці, де не створюються, не виробляються матеріальні цінності. По-друге, це діяльність, яка відображає суб'єктивно-об'єктивні відносини, де провідну роль відіграєлюдський фактор. По-третє, являє собою визначену цінність соціального порядку, яка виявляється в тому, що від неї більшою мірою залежить ефективність і оптимальність соціального розвитку, прогрес у всіх галузях, у всій існуючій соціальній системі" [9, с. 51]. Ось чому в сфері соціального управління, до якої відноситься і діяльність ОВС, так потрібен високий рівень професіоналізму і професійної культури.
На жаль, ми не знайшли серед чинних нормативно-правових актів більш-менш суттєвих визначень професіоналізму як важливої якості працівників підрозділів, органів і служб системи МВС України, що є, на нашу думку, істотним недоліком законодавства, яке регламентує діяльність зазначеного правоохоронного органу. Так, Концепція розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України [10] двічі тільки синонімічно вказує на "зміцнення професійного ядра" при реформуванні апарату попереднього слідства та про "підвищення

 
 

Цікаве

Загрузка...