WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми розмежування власних і делегованих повноважень органів центральної та місцевої влади - Реферат

Проблеми розмежування власних і делегованих повноважень органів центральної та місцевої влади - Реферат

будуть стягуватися та надаватися на мiсцевому рiвнi.
На думку Ю. Крохіної, коли ми говоримо про ступiнь децентралiзацiї, то маємо на увазi необхідність визначення такого з метою уникнення надмiрного застосування децентралі-зації, що може призвести до втрати державою можливостi макрекономiчного регулювання соцiальних процесiв [12]. Як правильно зазначав професор Б. Чичерiн: "Мiсцевi iнтереси знаходяться в тiсному зв'язку із загальними. Область чи община не є вiдiрваною частиною вiд держави, це живий член, який перебуває у взаємозв'язку з iншими. Тому самоврядування не може бути виключним началом місцевих установ, воно повинно узгоджуватися з дiяльнiстю центральних органiв i в багатьох випадках пiдпорядковуватися останнiм, як частина є пiдлеглою цiлому. Це одне може надати державному життю належної гармонiї та єдностi" [13].
Децентралiзацiя процесу ухвалення рiшень збiльшує можливостi участi органiв мiсцевої влади у соцiально-економiчному розвитку вiдповiдної територiї, а децентралiзацiя фiскальна сприяє бiльш ефективному забезпеченню суспiльними послугами мiсцевого населення шляхом ретельного узгодження видаткiв органiв мiсцевої влади з мiсцевими потребами.
Тенденцiя до децентралiзацiї вiдповiдальностi за виконання дохідної та видаткової частини мiсцевих бюджетiв у країнах з перехiдною економiкою часто призводить до ситуацiї, коли визначення видаткiв мiсцевих органiв влади випереджає вирiшення питання про забезпечення ресурсами для їхнього фiнансування. Отже, для того щоб децентралiзацiя була успiшною, потрiбно щоб видаткова та дохiдна частини мiсцевих бюджетiв визначалисяодночасно [14]. Чим ширшою є сфера повноважень органiв мiсцевої влади, тим вищою повинна бути кiлькiсть надходжень мiсцевих бюджетiв за рахунок законодавчо закрiпленого перелiку власних доходiв мiсцевих бюджетiв, або за вiдсутностi достатнiх власних самостiйних джерел фiнансування, збiльшення ролi надходжень у встановлених законодавством формах з державного бюджету.
Основними iз багатьох заходiв, спрямованих на децентралiзацiю управлiння державою та економiкою, є:
а) проведення адмiнiстративної реформи в Україні та вирiшення в процесi її запровад-ження питань, що стосуються визначення оптимальних розмiрiв територiальних громад.
б) створення ефективної системи функціонування мiсцевого самоврядування передбачає наявнiсть у їхньому розпорядженнi закрiплених у спецiальному законодавствi власних стабiльних доходiв, що дозволить їм виконувати покладенi на них законом завдання та функцiї повною мiрою. Це чи не найважливiша передумова успiшного розвитку та функцiонування мiсцевого самоврядування;
в) детальне та чiтке розмежування завдань і функцiй мiж органами центральної та мiсцевої влади, мiж органами мiсцевого самоврядування та органами мiсцевої виконавчої влади, мiж органами мiсцевого самоврядування рiзних рiвнiв.
Стосовно повноважень, що делегуються органам мiсцевого самоврядування держа-вою, необхiдно зазначити, що за кожним із рiвнiв влади повинно бути визначено, якi саме делегованi повноваження їм необхiдно виконувати, i, що найважливiше, те, що їхня передача повинна здiйснюватися вiдповiдно до Конституцiї та чинного законодавства України, тобто за умови повного фiнансування виконання цих повноважень із державного бюджету з обов'язковим визначенням джерел такого фiнансування.
Аналiзуючи чинне законодавство, слiд зазначити, що Конституцiя України є послiдовною в аспектi формулювання ряду положень вiдповiдно до загальновизнаних принципів і норм мiжнародного права, що в контекстi членства України в Радi Європи та виконання ряду зобов'язань перед нею (одним з яких, до речi, є приведення вiтчизняного законодавства вiдповiдно до норм мiжнародного права), слiд розглядати як позитивне явище. У зв'язку з цим у дослiджуванiй сферi своєрiдним орiєнтиром повинна бути Європейська Хартiя мiсцевого самоврядування, у 9 статтi якої зазначено, що фiнансовi ресурси мiсцевої влади повиннi вiдповiдати обсягам її повноважень, встановленим Конституцiсю або законодавством. Щонайменше частина фiнансових ресурсiв мiсцевої влади повинна надходити вiд мiсцевих податкiв i виплат, ставки яких, у визначених межах, вона повинна мати право встановлювати.
Тенденцiя до децентралiзацiї управлiння державою обумовлює необхiднiсть нормативно-правового закрiплення та визначення сфери повноважень мiсцевих органiв влади, розмежу-вання функцiй та завдань мiж центральними та мiсцевими органами влади, якi сьогоднi в Українi залишаються ще остаточно не визначеними та багато в чому не розмежованими, що, в свою чергу, часто призводить до компетенційних спорiв мiж органами рiзних рiвнiв влади внаслiдок рiзного розумiння меж виконання своїх функцiй та повноважень.
Першоосновою розмежування повноважень і функцiй, як мiж органами центральної влади та органами мiсцевого самоврядування, так i мiж мiсцевими органами виконавчої влади та самоврядними органами влади, є Конституцiя України. Поряд з тим Конституція природно закладає лише фундаментальнi основи розмежування таких повноважень залежно вiд правової природи та призначення тих чи інших органів влади в процесі державного тасуспiльного будiвництва, а деталiзацiя її положень повинна знаходити свiй законодавчий розвиток у вiдповiдних нормативно-правових актах, спецiальному законодавствi.
Бюджетний кодекс України, зокрема ст. 92-93, урегульовує питання передачі видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами та, що особливо радує, порядок передачі видатків на виконання делегованих державних повноважень [15]. Стаття 93 зазначає, що передача прав на здійснення видатків делегованих державних повноважень до бюджетів сіл, селищ та їх об'єднань і міст районного значення може здійснюватися за рішеннями районної або міської міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) чи обласного значення ради з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту. Міські, міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень районній раді з відповідними коштами районному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а також районні ради можуть передати частину делегованих державних міській раді міста республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення з відповідними коштами міському бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договору. Цiлком обґрунтованою та слушною є думка проф. Л.К.Воронової, яка наголошує на необхiдностi визначення не лише повноважень та об'єктів, якi повиннi бути переданi на мiсця, але й на необхiдностi розробки механiзму передачi делегованих державою повноважень і їхнього забезпечення державними коштами [16].
Iнститут делегованих повноважень застосовується у багатьох зарубiжних державах i висвiтлений як у нацiональних законодавствах, так i в нормах мiжнародно-правових актiв, якi увiбрали в себе багаторiчний свiтовий досвiд органiзацiї мiсцевого самоврядування. З огляду на це, його запровадження в Україні слiд вважати використанням позитивного досвiду розвинених демократiй. Пункт 5 Всесвiтньої Декларацiї мiсцевого самоврядування вказує на можливiсть центральних або регiональних структур передавати повноваження мiсцевим органам самоврядування, а статгя 4 п. 5 Європейської Хартiї про мiсцеве самоврядування передбачає, що при делегуваннi

 
 

Цікаве

Загрузка...