WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми конституційного закріплення принципів податкового права - Реферат

Проблеми конституційного закріплення принципів податкового права - Реферат

постановах загальні принципи оподаткування і зборів. Він створює передумови для того, щоб конституційні норми і принципи стали реальними факторами суспільного життя [9. - С. 40; 10. - С. 30-31].
П'ята суперечлива проблема, що виникає із зобов'язання платити податки і захищати права власності, пов'язана з необхідністю визначення, чи є власністю юридичних осіб приховані від оподаткування фінансові кошти або суми податку за інший прихований чи неврахований об'єкт оподаткування.
Частка власності стає податковим платежем, на який право власності переходить до держави тільки після проходження визначених законом стадій оподаткування. Такими послідовними стадіями є: визначення на підставі фінансових результатів об'єкта оподаткування, бази оподаткування; вирахування витрат, що входять у собівартість; застосування порядку вирахування податку і встановлення строків його сплати. До застосування норм про вирахування і стягнення податків сховані від оподаткування суми є власністю юридичної особи на підставі ст. 133 Цивільного кодексу України, яка встановлює, що надходження, які отримуються в результаті використання речі (плоди, доходи, приплід тварин), належать власникові речі, який використовує її на законній підставі.
Підводячи підсумок сказаному про відповідність принципів оподаткування Основному закону України - Конституції в цілому, можна зазначити, що принципи податкового права - це основоположні правила і положення, які відображають найістотніші особливості і цілеспрямованість фінансової діяльності держави, а базуються вони на Конституції України і розвиваються виходячи зі змісту норм про основи конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина. Як основні засади правового регулювання, принципи податкового права "виступають своєрідним камертоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних відносин" [24. - С. 16]. Вони гарантують безперервність і послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв'язок податкового законодавства та податкової політики держави.
Розглянуті нами обставини говорять про необхідність проведення правових реформ, зміст яких зумовив би правотворчий і правореалізаційний процеси у сфері оподаткування. На нашу думку, у найближчий період необхідно усунути протиріччя, які існують між законодавчими актами з питань оподаткування, запровадити єдину податкову термінологію, законодавчо закріпити поняття і види загальних принципів оподаткування і зборів. Оперативно внести ясність у правову реальність можливо лише або прийняттям Податкового кодексу України, або прийняттям закону "Про загальні принципи оподаткування і зборів", або винесенням нормативного рішення Конституційного Суду України, присвяченого тлумаченню окремих норм Конституції України податкового характеру. Останнє буде офіційним і обов'язковим до виконання всіма державними органами, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян і громадянами [18. - С. 69].
Ураховуючи, що акти нормативного тлумачення Конституційного Суду України мають більш високу юридичну силу, ніж акти казуального характеру, а також те, що ці акти, які покликані бути засобом подолання прогалин і, отже, можуть містити положення, здатні надалі стати нормою закону [26], в ефективності правового регулювання даного рішення навряд чи слід сумніватися.
Отже, проведений аналіз показує, що судити про принципи оподаткування можна, базуючись більше на нормах Конституції України, ніж на рішеннях Конституційного Суду України. Гадаємо, в даний момент можна з впевненістю говорити про те, що до конституційних принципів відносяться перш за все: принцип встановлення, зміни чи відміни податків законом; принцип всезагальності оподаткування; принцип співрозмірності оподаткування конституційно значущим цілям обмеження прав і свобод; принцип єдності податкової політики; принцип єдності податкової системи та деякі інші.
Література:
1. Алексеев С.С. Проблемы теории права: В 2-х т. - Свердловск, 1972. - Т.1. -396 с.
2. Бекерська Д.А. Податкове право та податкове законодавство в Україні: Навч. посібник. - Одеса: Юридична література, 2000. - 224 с.
3. Герасименко С.А. Защита прав налогоплательщиков в арбитражном суде // Экономика и жизнь. - 1994. - № 8. - С. 8-14.
4. Про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті: Інструкція НБУ, затв. Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 № 135 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. -Ч. 2. - С. 794.
5. Коментар до Конституції України. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 376 с.
6. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Просвіта, 1996.
7. Кучерявенко М.П. Основи податкового права: Навч. посібник. - Харків: Легас, 2001. - 304 с.
8. Лившиц Р.З., Никитинский В.И. Принципы советского трудового права // Сов. государство и право. - 1974. - № 8. - С. 31-35.
9. Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. - М.: Юрид. лит., 1976. - 160 с.
10. Мелышков Ю.И, Карташова И.В. К вопросу о конституционном процессуальном праве // Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук. Юриспруденция: Тезисы юбилейной конференции. - Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1995. - С. 30-31.
11. Научно-практический постатейный комментарий к Части первой Налогового кодекса РФ. - М.: Городец, 2000. - 844 с.
12. Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сборник документов. - М.: Манускрипт, 1997.
13. Основы налогового права: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: Инвест Фонд, 1995. - 496 с.
14. Пепеляев С.Г. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 года - важная веха в развитии налогового права // Ваш налоговый адвокат. Советы юристов: Сборник статей. - М., 1997.
15. Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з відміною картотеки, затв. наказом ДПА України № 81 від 1 березня 2001 року / Погашення зобов'язань платників податків (нормативна база щодо застосування Закону України № 2181-ІІІ). - Х.: Фактор, 2001. - 144 с.
16. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 24. - С. 207.
17. Про державну податкову службу в Україні: Закон України в ред. від 24 грудня 1993 року // Баланс. - 1998. - № 9 (186). - С. 3-14.
18. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 49. - С. 272.
19. Про систему оподаткування: Закон України в ред. від 18 лютого 1997 року // Відомості Верховної Ради. - 1997. - № 16. - С. 119.
20. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 10. - С. 44.
21. Проблемы общей теории государства и права: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесянца. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. - 832 с.
22. Проект Податкового кодексу України, затв. Верховною Радою України після другого читання. - К., 2001. - листопад.
23. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98 № 727/98 (у редакції від 28.06.99 № 746/99 // Урядовий кур'єр. - 1999. - 13 липня.
24. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Харків: Консум, 1999. - 96 с.
25. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2000. - 495 с.
26. Хабриева Т.Я. Процессуальные вопросы толкования конституции в деятельности Конституционного Суда РФ // Государство и право. - 1996.
27. Williams D.W. EC Tax Law. L; N.Y., 1988. - P. 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...