WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи функціонування державної виконавчої служби України - Реферат

Принципи функціонування державної виконавчої служби України - Реферат


Реферат на тему:
Принципи функціонування державної виконавчої служби України
У світлі демократизації суспільних відносин в Україні відбувається оновлення адміністративного права, метою якого є ґарантування прав людини і встановлення цивілізованого паритету між інтересами особи та держави. Концепція реформи адміністративного права визначила основні засади його розвитку і реформування, згідно з якими створено Державну виконавчу службу. Можна впевнено констатувати, що на даний час діяльність державної виконавчої служби по виконанню рішень судів та інших органів є вкрай низькою та неефективною. Неналежне та несвоєчасне виконання рішень суду та інших органів є одним з чинників падіння авторитету державної влади в цілому і судової зокрема. Однією з причин такого стану можна визнати також недостатню увагу вчених і практиків до проблеми принципів діяльності та організації Державної виконавчої служби як визначальних засад і виміру ефективності їх функціонування.
Завдання даної статті - здійснення наукового аналізу принципів діяльності і організації Державної виконавчої служби, оскільки вони є своєрідним орієнтиром для виявлення проблем її функціонування.
Важливість наукового дослідження системи принципів організації та діяльності Державної виконавчої служби обумовлюється тим, що вони виступають як своєрідна несуча конструкція, на якій базуються і реалізуються окремі норми права, що визначають структуру, правовий статус та правозастосовну діяльність цього державного органу.
Принцип (від латинського "principium" - першооснова, основа) як поняття в теорії відображає в системі державного управління закономірності, відносини, взаємозв'язки між її елементами [1, С. 186].
Принципи синтезують і відбивають об'єктивність законів суспільного розвитку, характерні риси практики управління [2, С. 16].
На основі принципів організується процес управління, тобто науково обґрунтоване впровадження дій для здійснення управлінських функцій, вибору методів і прийомів управлінського впливу [3, С. 78].
Практична дія принципів державного управління також не залежить від них самих, а цілком визначається відношенням до них людей. Мало знати принципи, треба ще хотіти і могти застосовувати їх в управлінських процесах.
Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити дві групи принципів функціонування Державної виконавчої служби:
- загальні (властиві не лише діяльності Державної виконавчої служби, але й діяльності інших органів виконавчої влади);
- спеціальні (властиві лише діяльності Державної виконавчої служби).
До загальних принципів належать: верховенство права, законності правової впорядкованості, системності, гласності, пріоритетності прав громадян, реординації, субординації, науковості, комбінування, професіоналізму і компетентності, персональної відповідальності, компетенційності, контролю, неупередженості, планомірності.
До спеціальних відносяться принципи: одноособовості прийняття рішення в конкретному виконавчому провадженні, своєчасності виконання рішень, обов'язковості вимог державного виконавця, повного виконання рішень, безпосередності виконавчої діяльності.
Характеризуючи принципи діяльності Державної виконавчої служби, необхідно виділити принцип верховенства права. У ньому втілюється забезпечення неухильного дотримання прав і свобод стягувача, боржника та інших учасників виконавчого провадження, адміністративного та судового оскарження суб'єктами виконавчого провадження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців та інших посадових осіб Державної виконавчої служби. На запровадження цього принципу слід спрямувати роботу з формування правової свідомості учасників виконавчого провадження.
Одним із загальних принципів організації діяльності Державної виконавчої служби виступає принцип законності.
Принцип законності був і залишатиметься базовим у будь-якій державі. Згідно зі статтею 19 Основного Закону України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією України [4, ст. 19].
Дотримання законності в діяльності Державної виконавчої служби означає:
- дотримання посадовими особами Державної виконавчої служби нормативно-правових актів і індивідуальних актів управління;
- узгодженість індивідуальних актів управління із нормами нормативно-правових актів, а також індивідуальними актами вищого рівня;
- прийняття управлінських рішень посадовими особами Державної виконавчої служби не лише відповідно до "букви закону", тобто чинного законодавства та підзаконних нормативних актів, але й "духу закону", тобто принципів права, згідно з якими і були прийняті відповідні норми чи рішення.
Остання ознака є особливо важливою через наявність в органах Державної виконавчої служби такої характерної можливості, як свобода адміністративного розсуду.
Один із перших представників науки радянського адміністративного права О.Ф. Євтіхієв писав: "Зв'язаність адміністрації законом не виключає випадків... коли законодавець, відповідно до мінливих потреб життя, надає адміністрації право чинити за своїм розсудом. Ця галузь вільного розсуду адміністрації не вважається за галузь сваволі, а за діяльність, що визначаються міркуваннями про "громадське добро" [5, С. 158].
Тісно пов'язаний з принципом верховенства права і законності принцип правової впорядкованості. Даний принцип об'єктивно обумовлює необхідність головним чином законодавчого визначення, причому в "правових" законах [1, С. 192], основних аспектів цілей, функцій, структур, процесу самих принципів організації та діяльності органів Державної виконавчої служби.
Серед загальних принципів функціонування Державної виконавчої служби важливе значення має принцип системності. Сутність даного принципу полягає в об'єднанні, при відповідній диференціації, окремих взаємообумовлених видів діяльності, необхідних для реалізації конкретних цілей Державної виконавчої служби та управління нею.
Недооцінка Державної виконавчої служби як цілісної системи у всьому різноманітті її внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків може призвести до непогодженості окремих сторін її діяльності, суперечливості прийнятих рішень управління.
Використовуючи принцип гласності суспільство здійснює контроль за діяльністю органів Державної виконавчої служби. У результаті цього послідовне дотримання принципу гласності активно працює на процес зміцнення законності. Зміст гласності як принципу в діяльності органів Державної виконавчої служби - це забезпечення правдивою, своєчасною інформацією громадськість, учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій.
Принцип пріоритетності прав громадян юридично пов'язує і позитивно обмежує дії держави та її органів. Визначивши права та свободи людини як найвищу цінність, Конституція України закріпила їх визначальними для діяльності та політики держави. Відповідно коженорган Державної виконавчої служби повинен створюватись і функціонувати не задля задоволення тих чи інших потреб державних виконавців, а для найповнішої реалізації інтересів громадян країни та публічного інтересу.
Реформування адміністративного права вимагає втілення нових принципів діяльності органів виконавчої влади, що відповідають потребам встановлення служіння держави інтересам людини. Йдеться про принцип реординації у виконавчому провадженні, що не виключає принципу субординації всередині самої Державної виконавчої служби. За визначенням Ю.

 
 

Цікаве

Загрузка...