WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий статус державної податкової служби України як контролюючого суб’єкта - Реферат

Правовий статус державної податкової служби України як контролюючого суб’єкта - Реферат

літературі під функцією державного органу розуміють основний напрям діяльності. Функція вказує, що саме повинен робити орган. У ст. 8 Закону України "Про державну службу в Україні" зазначені як функції безпосередньо самої ДПА, так і функції, які повинна організувати ДПА на місцях. Ст. 9 висвітлює функції державних податкових адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекціях у містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя). Ст. 10 визначає функції державних податкових інспекцій у районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних держаних податкових інспекцій. За наявності спільного завдання органів державної податкової служби (ст. 2 даного Закону) між функціями для його виконання існує чітке розмежування.
Обсяг, зміст, рівень використання та форми здійснення контрольних повноважень органів державної податкової служби насамперед залежать від їх правового статусу. Важливість контрольної функції податкової служби зумовлюється тим, що вона єдина здійснює фіскальний контроль за діяльністю платників податків щодо забезпечення виконання дохідної частини державного бюджету.
Контрольній функції, яку виконують органи податкової служби, притаманні наступні загальні риси: вона здійснюється з метою захисту інтересів держави спеціально визначеними органами державної виконавчої влади (наділеними державно-владними повноваженнями) в межах їхньої компетенції; відношення між органами, які здійснюють фінансовий контроль, і особами, які перевіряються, мають субординаційний характер (відношення влади і підпорядкування); рішення про здійснення відповідного контролю приймають компетентні посадові особи контрольного органу зі своєї ініціативи або за дорученням правоохоронних органів; органи, які здійснюють контроль (їхні посадові особи), у випадках, передбачених законодавчими актами, можуть накладати адміністративні стягнення, застосовувати відповідні фінансові та інші санкції у випадках, у розмірі і в порядку, передбачених чинним законодавством; органи, які здійснюють контроль, співпрацюють (взаємодіють) між собою, іншими органами, які здійснюють державний контроль, і правоохоронними органами; користувачами результатів перевірок є як самі особи, які перевіряють, так і власники, що перевіряються (органи, уповноважені власником), правоохо-ронні органи.
Діяльності органів державної податкової служби притаманна незалежність контролю за дотриманням законодавства про податки, чітка централізація системи податкових органів відповідно до вертикальної структури підпорядкованості, єдність системи контролю щодо різних платників, регіонів, видів податків і зборів.
Правовий статус - це самостійне явище, складовими якого є права й обов'язки суб'єктів.
М.П. Кучерявенко [10, с. 199] пропонує розділити права податкових органів на такі групи: контрольні, до яких необхідно віднести проведення податкових перевірок, одержання від платника податків необхідних документів тощо; організаційні - право вилучення документів і предметів у платників податків як доказів, виклик у податкові органи осіб, які мають певну інформацію та ін.; облікові - право на отримання від платників подат-ків інформації та інше; інформаційні - право використання засобів масової інформації.
Податкові органи реалізують свої права відповідно до ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Тенденція до розширення прав податкових органів спостерігається з моменту прийняття цього Закону і проявляється у змінах і доповненнях, що вносилися протягом наступних років. Вважаємо, що закріплення у Податковому кодексі вичерпного переліку прав податкових органів саме в такому обсязі забез-печило б баланс між правами податкових органів і правами платників податків.
Якщо говорити про другий елемент правового статусу податкових органів, обов'язках, то вони закріплені у ст. 13 даного Закону: обов'язок дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав і охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій; забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою виконувати надані їм права.
Необхідно зазначити, що в Законі передбачені права органів державної податкової служби і обов'язки посадових осіб органів. На нашу думку, відсутність єдиного підходу до визначення того, кому ж надаються права і на кого покладаються обов'язки - на органи державної податкової служби чи на їхніх посадових осіб - певною мірою призводить до невизначеності правового статусу органів державної податкової служби. Таким чином, у ст.13 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" необхідно передбачити обов'язки саме органів державної податкової служби.
Отже, пріоритетом податкового законодавства в Україні повинно стати забезпечення балансу прав і обов'язків усіх учасників податкових правовідносин і, перш за все, податкових органів і платників податків, за умови, що критерієм оцінки буде рівень захисту власності від незаконних посягань.
Література:
1. Авер'янов В.Б. Фактори централізації і децентралізації у структурно-функціональній організації апарату державного управління // Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. - К., 1997. - С. 103.
2. Авер'янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. - К., 1995. - С. 18.
3. Аверянов В.Б. Функции и организационная структура органов государственного управления: связь и взаимодействие: Автореферат дис. на соиск. учен. степ. к. ю. н. - К., 1978. - С. 9.
4. Белкин А.А., Гумерова Л.Ш. Понятие и особенности правового статуса органа Советского государственного управления // Государственное управление и право: история и современность. - Л., 1984. - С. 7.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К. - Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 1191.
6. Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства. - М., 1982 - С. 7.
7. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. - М.: Манускрипт, 1993 - С. 104.
8. Ковачев Д.А. Функции, задачи, компетенция и правоспособность государственного органа // Правоведение. - 1985. - С. 43.
9. Корнієнко М.І. Правове становище відділів і управліньвиконавчих комітетів місцевих рад. - К., 1973. - С.141.
10. Кучерявенко Н.П. Налоговое право. - Харьков, 1998. - С.199.
11. Лазарєв Б.М. Компетенция органов управления. - М., 1972. - С. 40, 60 - 63, 124.
12. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: Опорні конспекти. Словник-довідник. - К., 1996 - С. 227.
13. Николов П.Е. Совершенствование правового статуса отделов и управлений исполкомов местных советов // Вестник Московского университета (Право). - 1978. - № 4.- С. 48.
14. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - 23-е изд., испр. - М.: Руск. яз., 1990 - С. 762.
15. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації): - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - С. 7-8.
16. Цабрия Д.Д. Статус органов управления // Советское государство и право. - 1978. - № 2. - С.126.

 
 

Цікаве

Загрузка...