WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання проходження практики та стажування в підрозділах ДПС України - Реферат

Правове регулювання проходження практики та стажування в підрозділах ДПС України - Реферат

за допомогою цілісної системи засобів, реально відображаючих саму матерію права як нормативного інституційного утворення регулятора. Правове регулювання віддзеркалює так звану динамічну сутність права, забезпечує державну урегульованість управлінських відносин у сфері практичного навчання і стажування особового складу органів, служб та підрозділів податкової служби, починаючи від формування загальних правових установлень і закінчуючи їх безпосереднім втіленням в індивідуальній поведінці учасників цих відносин.
Правове регулювання відносин практичної підготовки і стажування особового складу - це безпосереднє виявлення регулятивної функції права. Останнє здійснюється шляхом встановлення норм права, формально визначених правил поведінки. Таким чином, правове регулювання практики і стажування в органах податкової служби - це винятково нормативно правове опосередкування відносин у цій сфері. "Відносно сфери державного управління воно виявляється здійснюваним компетентним органом засобом нормативно-правового впливу на відносини організаційного характеру" [28, с. 23]. Звідси: важливезначення має визначення елементів механізму правового регулювання. Такими основними елементами необхідно вважати: юридичні норми, що складають нормативно-правову основу даного регулювання; правовідношення, тобто безпосередній результат дії норм; акти реалізації суб'єктивних юридичних прав і обов'язків, які визначають поведінку конкретних суб'єктів управлінських відносин відносно практичного навчання і стажування працівників органів, служб в підрозділів ДПА України.
Відповідно до названих основних елементів механізму правового регулювання практичної підготовки та стажування особового складу органів системи ДПС України доцільно визначити дві стадії правового регулювання досліджуваної групи суспільно-державних відносин: визначення правового положення суб'єктів цих відносин і виникнення правовідносин щодо реалізації цими суб'єктами своїх повноважень, виконання ними нормативно визначених цілей та завдань суспільства, держави і органів внутрішніх справ у цій сфері.
Конкретно-предметний розгляд загальних і спеціальних аспектів правового регулювання відносин, що виникають у процесі практичної професійної підготовки і стажування особового складу, дозволяє чітко визначити його основні, сутнісні риси, якості, ознаки і властивості:
1. Правове регулювання - це один з найголовніших різновидів регулювання проходження практики і стажування в органах податкової служби.
2. За допомогою правового регулювання відносини між суб'єктами в сфері практики і стажування особового складу набувають правову форму, яка визначально має державно-владний характер, тобто в юридичних нормах держава визначає міру можливої і належної поведінки цих суб'єктів.
3. Правове регулювання має конкретний характер, адже завжди пов'язане з конкретними відносинами.
4. Має цілеспрямований характер - направлене на вирішення завдань, що стоять перед органом системи ДПС України під час практичної підготовки і стажування особового складу.
5. Здійснюється за допомогою правових засобів, що забезпечують його ефективність.
6. Гарантує доведення норм права до їх виконання.
Таким чином, сутністю правового регулювання проходження практики та стажування в підрозділах органів податкової служби є нормативне закріплення доцільних правил поведінки їх учасників. Відносини між суб'єктами практики і стажування особового складу становлять предметну область даного правового регулювання. Ці відносини визначають метод правового регулювання практичної підготовки й стажування працівників - комплекс юридичних прийомів, способів і засобів формування та упорядкування реалізації державно-управлінського впливу в цій сфері, свідомість, поведінку та діяльність відповідних суб'єктів. Усі ці явища, маючи функціональну визначеність, утворюють структуру правового регулювання відносин професійної практичної підготовки і стажування працівників ДПС України, знаходячи юридичне віддзеркалення й закріплення в правових формах. Отже, поняття правового регулювання в досліджуваній сфері професійної підготовки співробітників слід визначити як здійснюване державою за допомогою правових норм цілеспрямоване спеціально-юридичне упорядкування поведінки суб'єктів проходження практики і стажування в процесі виконання поставлених перед ними сус-пільством завдань щодо ефективної професійної підготовки особового складу державної податкової служби України.
Література:
1. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К.: НАН Украины Инст. государства и права, 1995. - С. 57.
2. Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / Под ред. В.Д. Малкова, 1990. - С. 89-90.
3. Эффективность и качество управленческой деятельности (государственно правовой аспект) / Под общ. ред В.В. Цветкова. - К.: Наукова думка, 1980. - С. 131-132.
4. Тихомиров Ю.А. Механизм социалистического государственного управления // Советское государство и право. - 1975. - № 4. - С. 25.
5. Лунев А.Е. Право и эффективность управления. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 11.
6. Алексеев С.С. Проблемы теории права и государства. - Т.1. - М.: Юрид. лит., 1972. - 91с.
7. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. - М.: Право и закон, 2001. - 121с.
8. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-ух томах / Под ред. М.Н. Марченко. - Т.2:Теория права. - М.: Зерцало, 2000. - 436 с.
9. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М.: Юрист, 2001. - С. 414. - 724 с.
10. Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права. - М.: Юрист, 1999. - 242 с.
11. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. - М.: Юрист, 1998. - 379с.
12. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 529 с.
13. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М.: НОРМА-ИНФРА. - М., 1998. - 257с.
14. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия. Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. - 314 с.
15. Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А. Козбаненко. - М.: Статут, 2000. - 445 с.
16. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. - М.: Юрид. лит.,1958. - 12 с.
17. Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. - М.: Юрид. лит., 1961. - 28 с.
18. Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Юрид. лит., 1980. - 282 с.
19. Тихомиров Ю.А. Право и социальное управление в развитом социалистическом обществе. - М.: Юрид. лит., 1978. - 26 с.
20. Знаменский Г.Л. Хозяйственный механизм и право. - Киев, 1988. - 36 с.
21. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. - Л.: Из-во ЛГУ, 1987. - 44 с.
22. Кудрявцев В.Н. Право и поведение. - М.: Наука, 1986. - 72 с.
23. Мицкевич А.М. Некоторые черты правового воздействия в период перехода к коммунизму // Правоведение. - 1962. - № 3. - С. 17.
24. Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. - М.: Юрид. лит., 1978. - 45 с.
25. Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления. - М.: Высшая школа, 1990. - 51-52 с.
26. Эффективность и качество управленческой деятельности (государственно-правовой аспект) / Под общ. ред. В.В. Цветкова. - К.: Наукова думка, 1980. - 67 с.
27. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К.: НАН Украины, 1995. - 140 с.
28. Юзьков Л.П. Засоби правового впливу в сфері державного управління // Вісник Київського ун-ту. - 1983. - № 4. - С. 23.

 
 

Цікаве

Загрузка...