WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи конституційно-правового статусу особи в Україні - Реферат

Основи конституційно-правового статусу особи в Україні - Реферат

засоби використовуються, як правило, у процедурно-процесуальній формі.
Теоретичний аналіз правового захисту людини дозволить, на думку автора, більш чітко передбачити у законодавстві механізми їх реалізації. Адже визнання і закріплення в законах кожного права людини (або групи однойменних прав) повинно одночасно супроводжуватись встановленням усіх елементів юридичного механізму їх забезпечення: юридичних процедур реалізації, юридичних засобів охорони і захисту.
Однією з характерних особливостей розвитку співробітництва держав в області прав людини на сучасному етапі є створення системи міжнародного контролю за втіленям у життя взятих ними на себе юри-дичних зобов'язань. Його заснування і функціонування як на універсальному, так і на регіональному рівні є одним з найбільших до-сягнень в міжнародному регулюванні прав людини в другій половині XX століття.
Роль контрольних органів в сучасних умовах постійно зростає. Все більше уваги приділяється їх функціям і повноваженням в діяльності ООН і в різноманітних універсальних і регіональних угодах. Як відомо, в міжнородних відносинах немає наддержавної влади, яка б могла контролювати здійснення принципів і норм міжнародного права, в необхідних випадках застосовуючи санкції за порушення звзятих на себе зобов'язань. Тому держави і передбачили створення міжнародного кон-трольного механізму, який виник в результаті міжнародної правотворчості, ускладнення міждержавних зв'язків, появи глобальних проблем, що визначають долю всього людства.
Мета контрольного механізму полягає не в примушенні чи застосуванні санкцій до держав за невиконання взятих ними на себе зо-бов'язаннями, а тільки в контролі за втіленням у життя міжнародних угод.
Інститут контролю за останні роки отримав широке розпов-сюдження в різноманнітних сферах міжнародних відносин і особливо в сфері прав людини. Держави, погоджуючись на на міжнародно-правове регулювання основних прав і свобод людини, беруть на себе відповідні обов'язки. Об'єкти таких обов'язків - права людини - втілюються в жит-тя самими державами. Однак їх здіснення підлягає контролю з боку міжнародного співтовариства. В цьому полягає одна з принципових рис міжнародно-правового регулювання прав людини.
В сучасних міждержавних відносинах імплементація прав лю-дини здійснюється законодавчими, адміністративними, та іншими засо-бами, що є в розпорядженні кожної держави, а міжнародні органи тільки контролюють цей процес. В даний час ряд контрольних органів створено у відповідності з Статутом ООН, інші створені на основі міжнародних угод по правам людини як універсального так і регіонального характеру.
Висновки
Отже, правове становище громадянина в повному обсязі - це сукупність прав, свобод і обов'язків, якими він наділяється як суб'єкт правовідносин. Кожна із галузей права закріплює деяку частину прав і свобод у певній сфері суспільних відносин: трудових, сімейних, фінансових тощо. Конституційне право закріплює основи правового ста-тусу особи; в цілому ж права і свободи людини не є вичерпними.
Конституційно-правовий статус громадянина - поняття, яке відображає тільки те, що властиве усім і кожному члену суспільства, і "залишає" за своїми рамками все приватне, індивідуальне, яке стосується конкретних осіб або груп осіб. Тому в конституційний статус громадя-нина входять лише загальні для всіх суб'єктивні права та обов'язки, які постійно у суб'ктів виникають і припиняються залежно від виконання ними тих чи інших професійних функцій, громадського становища, ха-рактеру правовідносин, в які вони вступають, інших обставин.
Конституційний статус громадянина - єдиний, неподільний і од-наковий для всіх.
Основними принципами конституційно-правового інституту прав і свобод людини є закріплення в національному законодавстві прав і свобод, встановлених нормами міжнародного права. Україна як повно-правний член світової співдружності, визнає і гарантує права і свободи особи, притаманні цивілізованому суспільству.
Отже, під правовими принципами, що визначають конституційно-правовий статус особи розуміють загальні, основоположні начала, за допомогою яких у Конституції визначаються основні права, свободи і обов'язки людини й громадянина, а також гарантії їх здійснення, тобто можливість мати, володіти, користуватися і розпоряджатися економічними, політичними, культурними та іншими соціальними цінностями, благами, користуватися свободою дій і поведінки в межах конституції та інших законів. Зокрема це: принцип невідчужуваності та непорушності основних природних прав і свобод людини та належність їх їй від народження; принцип рівноправності прав і свобод осіб; права і свободи людини і громадянина визнаються за всіма однаково, незалежно від статі, раси, національності, мови, поход-ження, місця проживання, ставлення до релігії, ці права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, якавідповідає за свою діяльність; принцип єдності прав та обов'язків люди-ни і громадянина тощо.
Теоретичний аналіз конситуційно-правового статусу особи в Україні дозволить, на думку автора, більш чітко передбачити у законодавстві механізми їх реалізації. Адже визнання і закріплення в за-конах кожного права людини (або групи однойменних прав) повинно одночасно супроводжуватись встановленням усіх елементів юридичного механізму їх забезпечення: юридичних процедур реалізації, юридичних засобів охорони і захисту.
Література
1. Конституція України. - К.: Право, 1996
2. Бойко В. Права людини під захист суду //Юридичний вісник України. - 1997. - № 24. - С. 1-2.
3. Всеобщая декларация прав человека (офиц. текст). - М.: Права челове-ка. - 1996.
4. Даниленко В. Декларация прав и реальность: К 200-летию Декларации прав человека и гражданина. - М.: Межд. отношения, 1989.
5. Европейская Конвенция о защите прав человека и основньіх свобод и дополнительньіе протокольі: С науч. комент. - М.: Норма, - 1996.
6. Князєв В. Питання та елементи конституційного статусу людини і гро-мадянина в Україні // Право України - 1998. - № 12. - С. 29 -31
7. Коментар до Конституції України. - К., 1998
8. Конституційне право України - К.: Наук. думка, 1999
9. Котюк В.О. Теория права: курс лекцій - К.: Вентурі, 1996.
10. Кравченко В.В. Конституційне право України - К.: ЮрІнком, 1998
11. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормьі, реальность. - М., 1991.
12. Общая теория прав человека /Ин-т. гос. и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма, 1996.
13. Основи конституційного права України /за редакцією академіка АПН України, професора Копейчикова В.В. - К.: ЮрІнком, 1997
14. Права людини в Україні. Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського бюро захисту прав людини. Випуск 21. - Київ, 1998
15. Права человека накануне XXI века. - М., 1991.
16. Правовий статус особи і громадянина // Закон і бізнес. - 1999. - 27 січня. - С. 14.
17. Правознавство / за редакцією Копейчикова В.В. - К., ЮрІнком Інтер, 1998
18. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1994.
19. Рабінович П. Рішення Європейського Суду з прав людини: спроба концептуально-методологичного аналізу //Право України. - 1997. - № 12. - С. 32-37.
20. Сравнительное констуционное право. - М.: Манускрипт, 1966.
21. Устав ООН /Права человека: Сборник универсальньіх и региональньіх международньіх документов. - М.: Изд-во МГУ, 1990.
22. Шмельова Г. Юридичні механізми забезпечення прав людини // Право України. - 1994. - № 10. - С. 49-51.
23. Шумок І. Ознаки громадянських прав і свобод людини в Україні // Нова політика. - 1999. - № 5. - С. 55-57.

 
 

Цікаве

Загрузка...