WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з комп’ютерною злочинністю - Реферат

Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з комп’ютерною злочинністю - Реферат

головна роль у регулюванні процесу розслідування комп'ютерних злочинів належить національному законодавству.
До загальних принципів міжнародного співробітництва відносять:
1) найширші обсяги співпраці шляхом застосування відповідних міжнародних документів, угод, укладених на основі єдиного чи взаємного законодавства, і внутрішньодержавного законодавства;
2) здійснення співробітництва з метою розслідування або судового переслідування щодо злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами і комп'ютерними даними.
При характеристиці міжнародної співпраці важливими є, зокрема, питання, що стосуються:
- характеру взаємовідносин держав: направлення запитів про взаємну правову допомогу, створення мережі щоденного цілодобового доступу до інформаційних ресурсів, можливість добровільного надання інформації, отриманої в ході власного розслідування однією із сторін, обов'язок інформування про хід виконання запиту про правову допомогу, екстрадиція тощо;
- підстав відмови у наданні правової допомоги (ч. 4, 5 ст. 27 Конвенції);
- видів процесуальних і слідчих дій, проведення яких є допустимим при поданні запитів про взаємну правову допомогу: термінове збереження комп'ютерних даних, які зберігаються; термінове розкриття збережених даних про рух інформації; обшук чи інший подібний доступ; транскордонний доступ до комп'ютерних даних, які зберігаються, за згодою або у випадку, коли вони є публічно доступними; збирання даних про рух інформації у реальному масштабі часу, яка передається за допомогою комп'ютерної системи; перехоплення даних змісту інформації у зазначених передачах інформації, які здійснюються за допомогою комп'ютерної системи (ст.ст. 29-34).
Ми погоджуємося з думкою науковців Волеводза А.Г. і Сеітова Т.Б. щодо наявності окремих недоліків положень Конвенції [4, С. 275; 13, С. 15]. Так, залишаються відкритими такі питання:
1) можливість доступу до даних без отримання згоди користувача чи власника, але з наступним обов'язковим повідомленням останніх чи компетентних органів держави, де знаходиться комп'ютерна система чи дані;
2) відсутність регулювання механізму відмови у транскордонному доступі особі, яка володіє законним правом на управління комп'ютерною системою і даними, що в ній зберігаються;
3) порядок оскарження рішення про збирання комп'ютерних даних при транскордонному доступі;
4) захист конфіденційності інформації, отриманої вказаним вище способом;
5) судовий та відомчий контроль національних судів і компетентних органів за законністю дій іноземних органів.
У Конвенції також не передбачається можливості проведення транскордонного обшуку у комп'ютерних мережах компетентними органами держави, в якій розслідується комп'ютерний злочин.
Закріплення форм міжнародної співпраці відображено також і у Договорі про взаємодію держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинами у сфері комп'ютерної інформації: обмін інформацією різноманітного змісту, виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій; планування і проведення скоординованих заходів і операцій по попередженню, виявленню, припиненню, розкриттю і розслідуванню злочи-нів у сфері комп'ютерної інформації; надання допомоги у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів; створення інформаційних систем, які забезпечують виконання завдань з попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації; проведення спільних наукових досліджень з відповідних проблем; обміну нормативними правовими актами, науково-технічною літературою по боротьбі зі злочинами у сфері комп'ютерної інформації [5, С. 475-482].
Хоча комп'ютерна злочинність у СНД почала розвиватися пізніше, однак невизначеність у національному законодавстві та міждержавних документах (і особливо в усвідомленні необхідності боротьби з нею на національному рівні) створила сприятливі умови для її розвитку.
Важливим кроком у правотворчій діяльності у даному напрямі в Україні, крім внесення відповідних змін у кримінальне законодавство, є розробка проекту Концепції стратегії і тактики боротьби з комп'ютерною злочинністю (кіберзлочинністю) в Україні та ін. [6, С. 224].
Генеральний Секретаріат Інтерполу у 1994 році рекомендував всім країнам-членам організації створити національні центральні консультативні пункти з проблем комп'ютерної злочинності (National central reference point), що і було зроблено 17 вересня 1996 року на базі НЦБ Інтерполу в Україні [1, С. 150; 6, С. 246].
Таким чином, проаналізувавши сучасний етап наукових розробок щодо правового регулювання міжнародного співробітництва у боротьбі з комп'ютерною злочинністю, у т. ч. і участі України у цій діяльності, можна зробити такі висновки.
Важливими аспектами міждержавного співробітництва у сфері боротьби з комп'ютерною злочинністю є міжнародно-правовий досвід уніфікації кримінального законодавства, визначення поняття комп'ютерного злочину, питання юрисдикції, розслідування комп'ютерних злочинів, екстрадиція тощо.
Більшість міжнародно-правових документів у цій сфері носить загальний, навіть декларативний характер. Об'єднання норм у конкретний правовий інститут у межах міжнародного права могло б належним чином посприяти якісним змінам у правотворчій і практичній діяльності по боротьбі з комп'ютерними злочинами.
Процес інформатизації, комп'ютеризації суспільствапостійно і динамічно рухається вперед, зокрема і в нашій державі. Тому вбачається за потрібне враховувати міжнародні напрацювання і рекомендації у сфері боротьби з даною категорією злочинів при розробці і втіленні в життя відповідних норм права та здійсненні практичної діяльності правоохо-ронними органами держави, а також прийняття і розробку практичних заходів щодо реалізації Концепції стратегії і тактики боротьби з комп'ютерною злочинністю в Україні.
Література:
1. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп'ютерна злочинність. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 240 с.
2. Вертузаєв М.С., Голубєв В.О., Котляревський О.І., Юрченко О.М. Безпека комп'ютерних систем. Злочинність у сфері комп'ютерної інформації та її попередження / Запорізький юридичний ін-т МВС України; Національна академія внутрішніх справ України / Під ред. О.П. Снігерьова. - Запоріжжя: Павел, 1998. - 315 с.
3. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения, методики расследования. - М.: Право и Закон, 1996. - 181 с.
4. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. - М.: ООО Юрлитинформ, 2002. - 496 с.
5. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие / Под ред. профессора Н.Г. Шурухнова. - М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. - 88 с.
6. Голубєв В.О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кіберзлочинами/ Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". - Запоріжжя, 2003. - 250 с.
7. Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посіб./ Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніціпального управління"/ За заг. ред. Р.А. Калюжного. - Запоріжжя: ГУ "ЗІМДУ", 2002. - 292 с.
8. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп'ютерними правопорушеннями // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. - К., 2001. - Вип. 3. - С. 31-35.
9. Гуцалюк М. Європейська конвенція з кіберзлочинів // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. - К., 2002. - Вип. 4. - С. 19-23.
10. Голубєв В.О. Розслідування комп'ютерних злочинів / Європейська Конвенція про кіберзлочинність. - Запоріжжя: ЗІДМУ, 2003.
11. Правові основи захисту комп'ютерної інформації від протиправних посягань: Матеріали міжвузівської наук.-практ.конф., 22 грудня 2000 року / Донецький ін-т внутрішніх справ / За ред. Ю.Л. Титаренко. - Донецьк, 2001. - 320 с.
12. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 року № 2657-XII.
13. Сеитов Т.Б. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с компьютерной преступностью: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. - Алматы, 2002. - 25 с.
14. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: АСК, 2002. - 1056 с.
15. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською та російською мовами). - К: Юрінком, 1996. - 1184 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...