WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття правового статусу державного виконавця - Реферат

Поняття правового статусу державного виконавця - Реферат

повноваження.
Державний виконавець наділений досить широкими обов'язками з примусового виконання постанов суддів та актів інших органів, причому обов'язкам законодавець приділяє значно більше уваги, ніж правам, висуваючи їх на перше місце. Так, державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії, а також перед початком виконавчих дій зобов'язаний роз'яснити сторонам їх права та обов'язки, у ході проведення виконавчих дій здійснювати необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, скласти розрахунок щодо розподілу коштів між стягувачами, задовольнити вимоги боржника щодо звернення стягнення в першу чергу на те майно, на яке вкаже боржник, якщо це не порушує інтереси стягувача і не ускладнює виконання рішення, за необхідності визначити розмір заборгованості при стягненні аліментів, подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які не обмежують його законних інтересів та інші.
Очевидно, що повноваження, якими наділений державний виконавець, мають владний характер і пов'язані з реалізацією функцій управління у сфері виконавчого провадження. Все це дає нам підстави визначити адміністративно-правовий статус державного виконавця як державного службовця і посадової особи. Дана позиція цілком узгоджується зі ст. 2 Закону України "Про державну службу" [4], згідно з якою посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій.
На підставі цього доцільно виділити такі ознаки державного виконавця, як посадової особи:
- перебування на державній службі;
- заміщення посади в структурі Державної виконавчої служби;
- здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій при реалізації повноважень, пов'язаних з виконанням рішень, ухвал іпостанов судів та виконавчих документів інших органів, виконання яких покладено на державного виконавця;
- виконання службових повноважень у сфері виконавчого провадження за рахунок державних коштів.
Отже, підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що державний виконавець є посадовою особою, яка наділена державно-владними повноваженнями і правомочна виступати від імені держави. Державний виконавець, на нашу думку, - це державний службовець, який є посадовою особою Державної виконавчої служби, наділений владними повноваженнями в сфері виконавчого провадження з можливістю безпосереднього вчинення виконавчих дій та застосування заходів адміністративного примусу в визначених законом випадках.
Здійснення аналізу правового статусу державного виконавця допомогло краще зрозуміти його місце в системі правовідносин виконавчого провадження, а також природу взаємозв'язків, в які він вступає з іншими суб'єктами виконавчого провадження. Важливо зазначити, що державний виконавець є не просто суб'єктом виконавчого провадження, а представником держави в виконавчому провадженні. Законні вимоги державного виконавця в межах його компетенції є обов'язковими для всіх суб'єктів виконавчого провадження. Аналіз специфіки правового статусу державного виконавця дає можливість впевнено стверджувати, що він є одним з основних учасників виконавчого провадження, який відповідає за забезпечення законності при його здійсненні.
Література:
1. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Право и закон, 2001. - 576 с.
2. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.
3. Теория права и государства: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. - 570 с.
4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - ст. 490.
5. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України: - 1998. - № 36-37. - ст. 243.
6. Кордун О.О., Ващенко К.О., Павленко Р.М. Особливості виконавчої влади в пострадянській України: Монографія / За заг. ред. О.О. Кордуна. - К.: МАУП, 2000. - 248 с.
7. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М.: Изд-кая гр. НОРМА-ИНФРА, 1998. - 507 с.
8. Евтихиев И.И., Власов В.А. Административное право СССР. - М., 1946. - 302 с.
9. Студеникин С.С. К вопросу о советской государственной службе // В кн.: Вопросы советского административного права. - М.-Л., 1949. - С. 61-96.
10. Ямпольская Ц.А. О должностном лице в советском государственном аппарате// В кн.: Вопросы административного права. - М.-Л., 1949. - С. 134-153.
11. Горшенев В.М., Петришин О.В. Природа статуса должностного лица // Проблемы социалистической законности: Респ. межвед. научн. сб. / Отв. ред. В.Я. Таций. - Харьков: Выс. шк., 1998. - Вып. 22. - С. 9-16.
12. Пахомов И.Н. Виды советских государственных служащих, их права и обязанности. - Львов, 1965. - 71 с.
13. Петров Ю.А. О понятии должностного лица // Правоведение. - 1974. - № 6. - С. 31-36.
14. Усольцев А.Г. Должностное лицо в советском государственном управлении // Правоведение. - 1987. - № 2. - С. 13-19.
15. Бельский К.С. Административная власть государственного служащего. / В Межвуз. сб. научн. труд.: Служба в государственных и общественных организациях. - Свердловск, 1998. - С. 49-63.
16. Бахрах Д.М. Адмистративное право. - М.: БЕК, 1996. - 368 с.
17. Кисіль Л.Є. Наукове тлумачення понять "посада" і "посадова особа"// У зб. наук. допов.: Наукові засади реформування державної служби в Україні; За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 2000. - С. 27-30.

 
 

Цікаве

Загрузка...