WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і сутність інформації у просторі держави - Реферат

Поняття і сутність інформації у просторі держави - Реферат

прискорити інтеграцію у світову науку [6].
Не випадково у цьому контексті інтенсивний розвиток сфери знань на основі інформаційних, у тому числі телекомунікаційних технологій, стає найважливішим національним пріоритетом розвитку країн світу. Про це свідчить зміст підписаної 22.07.2000 країнами великої вісімки (G8) Оскінавської хартії з глобалізації інформаційного суспільства [7].
Як зазначає В.А. Острейковський, в історії людства було кілька інформаційних переворотів, набуття людським суспільством нової кількості та якості знань.
Перевороти в інформаційній сфері були вже тричі. При першому перевороті з'явилася писемність, виникспеціальний механізм фіксування і поширення інформації в часі і просторі. З'явилася документована інформація та інформаційно-накопичувальні центри у вигляді бібліотек, архівів. Другий інформаційний переворот у суспільстві пов'язаний з друкарством. Ця революція полягала в тиражуванні документованої інформації за допомогою спеціальної машини - друкувального верстата. Якщо поява писемності корелюється з ростом науки, освіти і мистецтва, то типографський верстат породив книжково-журнальну і газетну індустрію, основу подальшого культурного прогресу людства, а також індустрію документообігу. Такий прорив полягав у виробництві "паперової" інформації, виникненні механізму її розмноження і збереження. Але переробка і використання інформації, як і раніше, залежали від фізіологічних можливостей людини з її здатністю за секунду сприймати 8-9 одиниць інформації й, у кращому випадку, в можливості зробити 15 логічних операцій.
Стрибкоподібне збільшення швидкості поширення інформації викликане появою електричних телеграфу, телефону, радіо, телебачення, а також ростом на 2-3 порядки транспортних швидкостей у зв'язку з появою автотранспорту й авіації, що призвело до величезної інтенсифікації інформаційних потоків і комунікативних процесів - це є третій інформаційний переворот [8].
Відповідно, якісно новий кібернетичний підхід до розвитку інформаційного суспільства (кіберцивілізації) відкриває великі можливості для впливу на народи та владу, масове цілеспрямоване маніпулювання свідомістю та поведінкою людей у глобальному просторі. Беручи до уваги процес глобалізації телекомунікаційних мереж, який відбувається у світі, можна допустити, що саме комп'ютерним технологіям і телекомунікації у майбутньому буде віддано пріоритет [9].
Виходячи з вищевикладеного можна зробити такі висновки:
1. У процесі формування інформаційного простору необхідно прагнути до використання всіх переваг, що випливають із принципово нових технічних і технологічних можливостей інформатики як науки, для індивідуумів та їх співтовариств. На рівні окремої людини йдеться про правове забезпечення реалізації сподівань щодо високоякісних і доступних інформаційних послуг для більшості населення. На рівні регіону і країни - максимальне використання творчого і культурного потенціалів, у тому числі за допомогою розвитку мультимедійних засобів і наповнення їх відповідним змістом.
2. Спрямовувати роботу на розвиток електронних засобів масової інформації, які сьогодні займають важливе місце в інформаційному просторі.
3. Формування інформаційного простору можливо тільки тоді, коли це стане справою всього народу в цілому і кожного громадянина. Реалізувати це можна за допомогою таких здобутків інформатики, як Інтернет, шляхом залучення до діалогу усіх бажаючих і зацікавлення кожного.
4. Актуальним для сьогодення є створення на рівні законодавства умов для проведення і швидкого впровадження вітчизняних результатів наукових досліджень у галузі перспективних комп'ютерних технологій на рівні інноваційних проектів в усі сфери суспільної діяльності, з урахуванням потреб ринку. Розв'язання цього завдання вбачається в межах спеціальної програми розвитку і використання наукової інформації для потреб інформа-ційного суспільства, що передбачає доступність в електронній формі актуалізованої наукової, правової, комерційної, ділової та іншої інформації як ринку знань.
5. При формуванні юридичного простору щодо інформації необхідно зрозуміти, що головна мета побудови інформаційного суспільства - поліпшення життя людей, їх максимальна самореалізація. Це може бути досягнуто лише за умови дотримання головного принципу організації - будь-який розвиток повинен спиратися на людину, при цьому доцільно розглядати її не як об'єкт, а як суб'єкт управління.
Як узагальнений висновок щодо нового етапу змісту інформаційного суспільства - кіберсуспільства, можна зазначити наступне. Сутність кіберсуспільства як чергового етапу розвитку інформаційного суспільства полягає у стимулюванні державами формування нової інфраструктури для людей, що забезпечує ефективний розвиток електронно-цифрових комп'ютерних засобів масової телекомунікації, формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг, створення єдиного інформаційного простору країни, його інтеграції у світовий інформаційний простір.
Література:
1. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Швець М.Я., Гавловський В.Д., Гуцалюк М.В., Колпак Р.Л., Цимбалюк В.С., Яцишин Ю.В., Ластовецький А.С. / За ред. Р.А. Калюжного та В.О. Шамрая. - К., 2002. - 296 с.
2. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / За ред. М.Я. Швеця та Р.А. Калюжного. - Ужгород: ІВА; 2003 - 240 c.
3. Шкарупа В., Субіна Т. Інформатика як основа формування інформаційного суспільства та як об'єкт правознавства // Правова інформатика. - 2004. - № 4. - С. 11-28.
4. Марчук Е. Украина: новая парадигма прогресса: Пер. с укр. - К.: Аваллон, 2001. - 224 с.
5. Ковалевський В.О. Інформаційний потенціал суспільства / http://
kovalevsky.webs.com. ua/
6. Информационная безопасность в условиях информатизации общества / http://www.ase.moldnet.md/~osa/Publication/pubru06.html /
7. Международная охрана интеллектуальной собственности. - СПб.: Питер, 2001. - 720 с.
8. Минков А. Остряковский В. Информатика: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2000. - 511 с.
9. Інформатика: Підручник. - Перероб. Мзд. / Під. ред. Н.В. Макарової. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 758 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...