WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Пеня як спосіб забезпечення виконання обов’язку сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) - Реферат

Пеня як спосіб забезпечення виконання обов’язку сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) - Реферат

іншими правовими аномаліями" [23]. Та обставина, що між способами забезпечення та відповідальністю не може бути чітких кордонів, особливо яскраво проявляється при погляді на цивільно-правову неустойку, яку одночасно розуміють як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, спосіб захисту цивільних прав і міру цивільно-правової відповідальності [8].
Таким чином, на відміну від інших способів забезпечення виконання податкового зобов'язання, пеня виступає санкцією за порушення даного зобов'язання і одночасно мірою майнової (відновлювальної) відповідальності. Ця обставина зближує її з цивільно-правовою відповідальністю, однак пеня в податковому законодавстві має чітко виражений імперативний характер. Публічний характер податкових правовідносин виключає можливість застосування пені за ініціативою сторін, вимагає сплати платником податку пені в разі прострочення сплати податку за чітко встановленою процентною ставкою, а також встановлює чітко регламентований порядок її нарахування. Сторони податкового правовідношення не можуть домовлятися про розмір пені, про умови її нарахування тощо [12].
О.О. Отраднова підкреслює, що правова природа неустойки залежить від "етапу існування неустойки в зобов'язальних правовідносинах". З моменту укладення сторонами угоди про неустойку і до моменту порушення зобов'язання - неустойка є способом забезпечення виконання зобов'язання. Після порушення неустойка втрачає своє забезпечувальне значення і перетворюється в міру відповідальності [19].
О.І. Гелевей, поділяючи в цілому позицію щодо подвійної природи неустойки, зазначає, що неустойка в певних випадках продовжує залишатися видом забезпечення виконання зобов'язання і стимулювати боржника до виконання зобов'язання і після моменту порушення зобов'язання. Так, неустойка у вигляді пені продовжує виконувати свою забезпечувальну функцію і при прострочці виконання зобов'язання, оскільки боржник зацікавлений якнайшвидше виконати зобов'язання, а остаточний розмір відповідальності боржника перебуває в пропорційній залежності від тривалості невиконання зобов'язання [5].
В юридичній літературі залежно від джерела встановлення неустойку традиційно поділяють на:
1) законну, тобто встановлену в нормативному акті - в законі або іншому правовому акті;
2) договірну, яка встановлюється безпосередньо в нормах договору, укладеного між сторонами [10].
Коментатори Зведення законів Російської імперії під законною неустойкою розуміли таку неустойку, яка через закон підлягає стягненню з несправного контрагента на користь кредитора, незважаючи на те, що, укладаючи договір, сторони не потурбувалися про забезпечення зобов'язання. Добровільною неустойкою вважається така, яка визначилася за взаємною згодою сторін, і відповідно коли немає домовленості сторін, вона не підлягає стягненню [16].
Законна неустойка завжди визначається в грошовій сумі. Це пов'язано з тим, що розмір законної неустойки, як правило, стосується зобов'язань, пов'язаних із зобов'язаннями юридичних осіб, і щоб спростити процедуру стягнення неустойки, вона відповідно і визначається в уніфікованому, придатному для будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності вигляді у грошовій сумі.
Під законною неустойкою більшість фахівців розуміють таку неустойку, яка не лише безпосередньо встановлена для певних правовідносин законом, який визначає і її розмір, і умови її стягнення, а і правова, дія якої настає безпосередньо внаслідок цього закону, незалежно від волі контрагентів, тобто незалежно від того, чи була між сторонами угода щодо недоїмки чи ні [6].
Як зазначається, законна неустойка стягується з боржника незалежно від того, передбачена вона в законі чи сторони обмежилися посиланням на нормативний акт або взагалі не згадали про неї [7].
З наведеного можна зробити висновок, що пеню за порушення строків сплати податкових зобов'язань можна порівняти з законною неустойкою в цивільному праві. Однак ці правові категорії не є тотожними, так як мають різну сферу застосування і мають ряд відмінностей, зазначених у цій статті.
Література:
1. Бабаев В.К. Советское право как логическая система: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1978. - С. 117.
2. Будько З.М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопору-шень: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія державної податко-вої служби України. - Ірпінь, 2005. - 18 с.
3. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий права. - М.: Юрид. лит., 1976. - С. 87.
4. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. - М.: Статут, 1999. - 284 с.
5. Гелевей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 197 арк.
6. Граве В.К. Договорная неустойка в советском гражданском праве. - М.: Госиздат юрид. лит., 1950. - 135 с.
7. Гражданское право Росии: Учебник: В 2 ч. / Под ред. Ю.Г. Брагина. - Алма-Ата: Мектеп, 1078. - Ч. 1 - 352 с.
8. Гражданское право: Учебник: В 3-х ч. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1998. - Ч. 1. - 632 с.
9. Зарипов В.М. Пеня - не ответственность? // Арбитражная практика. - 2000. - № 10. - С. 27.
10. Зобов'язальне право: теорія і практика: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / За ред. О.В. Дзери. Київський національний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Стереотип. вид. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 910 с.
11. Имыкшенова Е. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов как институт налогового законодательства // Юрист. - 2004. - № 10. - С.47.
12. Карасева М.В. Финансовое право - политически "напряженная" отрасль права // Государство и право. - 2001. - № 8. - С. 62-63.
13. Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. - М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 2001. - С. 154.
14. Мейе Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. - М.: Статут, 1997. - Ч. 2. - 455 с.
15. Общая теория государства и права: Учебник /Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 1994. - 360 с.
16. Обязательства по договорам: Опыт практического комментария русских гражданских законов / Комментарий по VІ кн. 1 ч. св. зак. - Том ІІ. Часть Особенная. - Выпуск 1 / Сост. Исаченко В.И., Исаченко В.В. - СПб., 1914. - 823 с.
17. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: Русский язык, 1986. - С. 364.
18. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528с.
19. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2002. - 192 арк.
20. Податкове право: Навч. посіб. / Бех Г.В., Дмитрик О.О., Кобильнік Д.А. та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 400 с.
21. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут (в серии "Классика российской цивилистики"), 1998. - 353 с.
22. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та держав-ними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 10. - Ст. 44.
23. Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве. - Воронеж, 2003. - С. 20-24.
24. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - С. 39.

 
 

Цікаве

Загрузка...