WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України - Реферат

Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України - Реферат

спільно застосовувати певний метод контрольної діяльності (Контрольно-ревізійне управління і МВС України здійснюють комплексні (спільні) ревізії підконтрольного об'єкта); по-друге, закріплення у правових нормах не лише повноважень суб'єктів відомчого фінансового контролю, а й методів контролю.
Необхідно вказати на єдність елементів механізму відомчого фінансового контролю, яка виключає нехтування будь-яким елементом, а також застосування механізму в скороченому (спрощеному) вигляді. Саме вона забезпечує комплексну дію всіх елементів. Так, не можна уявити елемент суб'єкта контролю без елемента правових норм, які визначають його контрольну компетенцію або елемент виду контролю - без елемента методу, у зв'язку з тим, що певному виду повинні відповідати певні методи. Наприклад, наступному виду контролю відповідає метод звітування про виконання кошторису витрат. Таким чином, усі елементи механізму відомчого фінансового контролю перебувають у стані єдності.
Досить суттєвою є й інша особливість - у механізмі відомчого фінансового контролю кожний з елементів виявляє себе не як ізольована ланка загального ланцюга контрольних дій, а передбачає наявність інших елементів. Наприклад, елемент методів контрольної діяльності передбачає наявність певних суб'єктів відомчого фінансового контролю, які повинні їх застосовувати; кожний вид контролю у відомчій сфері передбачає наявність унормованої компетенції суб'єкта на право здійснення того чи іншого виду контрольної діяльності.
У науці управління традиційно виділяють дві групи методів, що відрізняються між собою за критерієм примусовості або потенціалу переконання, який сприймає об'єкт управління [5, с. 25]. До примусових належить правові методи, а до методів переконання - духовно-ідеологічні. Використання таких духовно-ідеологічних методів, як соціологічні аналізи, науково-практичні концепції, статутні положення є нормою управлінської діяльності, оскільки будь-яке управлінське рішення відображає існуючі у суспільстві моральні норми, які є лише орієнтуючою силою.
У контексті відомчого фінансового контролю застосовуються лише примусові методи, які мають чітке правове забезпечення.
Метод у загальнофілософському розумінні (від гр. methodos - дослідження) - це спосіб дослідження, який визначає підхід до об'єктів, що вивчаються, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини [6, с. 186]. Усі методи контролю у фінансовій сфері базуються на загальнонаукових методах, тому вважаємо за необхідне визначити їх у першу чергу.
Аналіз, як прийом дослідження, включає вивчення предмета уявним або практичним поділом його на складові об'єкта (ознаки, властивості, відносини). Синтез - це прийом вивчення об'єкта в цілісності, єдності і взаємозв'язку його частин. Індукція - прийом дослідження, при якому загальний висновок про ознаки множини елементів об'єкта складають на основі вивчення не всіх ознак, а лише частини елементів цієї множини, тобто способом виведення висновків від окремого до загального. Дедукція досліджує стан об'єкта в цілому, а потім його складових елементів, тобто висновки здійснюються від загального до окремого. Аналогія - прийом наукових висновків, завдяки якому досягають пізнання одних об'єктів на основі подібності їх з іншими. Моделювання - прийом наукового пізнання, що ґрунтується на заміні об'єктів, явищ, які вивчають, на їх аналоги, моделі, що має істотні ознаки оригіналу. При методі абстрагування - переходять від конкретних об'єктів до загальних понять і законів розвитку. Конкретизація - це дослідження об'єктів з урахуванням їх різнобічності та якісної багатогранності значень. Системний аналіз - вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему.
Вважаємо, що поняття власне методу відомчого фінансового контролю на відміну від загальнонаукового має більш конкретне визначення - це засоби, специфічні прийоми і способи здійснення названого контролю, вироблені практикою на основі досягнень науки і закріплені у нормативно-правових актах.
Застосування конкретного методу залежить від ряду чинників: від правового положення та особливостей форм діяльності органів, які здійснюють відомчий фінансовий контроль; об'єкта і мети контролю; підстав виникнення контрольних правовідносин. Вважаємо, що методичні прийоми контрольно-ревізійного процесу у сфері відомчого фінансового контролю можна об'єднати в такі групи: органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні, узагальнення і реалізації результатів контролю.
Органолептичні методичні прийоми відомчого фінансового контролю використовуються при перевірці фактичного стану об'єктів контролю, тобто при здійсненні фактичного виду контролю. Інвентаризація - це основний органолептичний методичний прийом контролю фактичного стану підконтрольних об'єктів, який здійснюється з метою забезпечення збереження цінностей і раціонального використання їх у фінансово-господарській діяльності. Інвентаризація використовується для контролю достовірності даних бухгалтерського обліку, звітності і балансу підприємств, зокрема, наявності та вартості товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, на розрахунковому та інших рахунках в установах банків, реальності обліку коштів незавершеного будівництва, витрат майбутніх періодів, фондів та інших коштів. Документи, які відображають результати інвентаризації, є доказом фактичного стану цінностей на певну дату, підтвердженого членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальних осіб.
Використання у контрольно-ревізійному процесі розрахунково-аналітичних методичних прийомів дозволяє: встановити загальний стан об'єктів контролю, виявити фактори, які негативно вплинули на результати виконання кошторису уповноваженими суб'єктами, розробити подальші напрями контрольно-ревізійного процесу з метою виявлення місць зосередження фінансово-бюджетних порушень, а також конкретних осіб, відповідальних за незадовільні результати.
Розрахунково-аналітичні методичні прийоми об'єднують економічний аналіз, статистичні розрахунки. Економічний аналіз як система прийомів у відомчому фінансовому контролі особливо важливий тому, що застосовується: по-перше, для розкриття причинних зв'язків, які зумовлюють результати явищ і процесів; по-друге, при всіх процедурах і видах названого контролю - попередньому, поточному і наступному. Статистичні розрахунки дозволяють одержувати суб'єктам відомчого фінансового контролю ті якісні характеристики і величини, яких немає безпосередньо в суто економічній інформації підконтрольного об'єкта.
Документальні методичні прийоми здійснення контролю у відомчій сфері є визначальними тому, що фінансування міністерства здійснюється на основі закону і конкретних документів (розписів доходів і видатків, кошторисів та ін.). Дослідження документів - це прийоми документального контролю достовірності, доцільності, ефективності фінансових операцій, відповідності їх законодавчим інормативно-правовим актам, що регулюють фінансування МВС України. При перевірці первинних документів за формою, суб'єкти

 
 

Цікаве

Загрузка...