WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат

Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат

першу чергу, обумовлено тим, що протягом останнього часу одночасно з реформуванням економічних відносин, а відповідно і форм власності трансформувалася і економічна злочинність. Так, Управлінням оперативної інформації МВС України, згідно з діючим Кримінальним кодексом України, до злочинів економічної спрямованості зараховано 72 статті (проти 54-х у старому КК України), зокрема 59 (39 %) - безпосередньо віднесено до компетенції служби ДСБЕЗ, з яких 48 (81 %) - потребують обов'язкового складання спеціальних узагальнюючих актів ревізій (перевірок).
Крім того, недостатньо врегульовано питання взаємодії органів внут-рішніх справ та інших правоохоронних органів із підрозділами Голів КРУ Міністерства фінансів України щодо проведення ревізій під час дослідчих перевірок, які неодноразово піднімались на різних рівнях виконавчої та законодавчої влади, але до цього часу не знайшли свого позитивного вирішення. У результаті цього оперативні підрозділи органів внутрішніх справ позбавлені права щодо проведення ревізій і перевірок працівниками КРУ під час дослідчих перевірок на непідконтрольних їм підприємствах, тобто тих, які не займались використанням бюджетних чи інших державних коштів.
Так, тільки в м. Києві у 2001 році до КРУ направлено 105 запитів на проведення документальних ревізій і по 48 з них відмовлено. Разом з тим, сьогодні обмежені можливості оперативних підрозділів і щодо використання можливостей аудиторських служб, коли вартість кожної такої перевірки становить від 2 до 5 тис. гривень, але ці фінансові видатки в кошторисі правоохоронних органів не передбачено.
Сьогодні тільки працівники податкових органів згідно з законодавчими актами, що регламентують їх діяльність, мають певні права, в т. ч. і через застосування санкцій, при перевірці фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності різних форм власності. В усіх інших правоохоронних органах (МВС, СБУ) відповідні повноваження відсутні, що значною мірою негативно впливає на ефективність боротьби зі злочинністю в цій сфері.
Предметом правового регулювання зазначеного законопроекту є ви-значення боротьби з економічною злочинністю як загальнодержавної проблеми.
Сьогодні діяльність правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю в економічній сфері, регулюється Кримінальним та Кримінально-процесуальним кодексами України, Законами України "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про державну податкову службу в Україні", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про оперативно-розшукову діяльність" та іншими норма-тивно-правовими актами, які потребують відповідного удосконалення з урахуванням вимог часу. Внаслідок цього кожен із центральних органів виконавчої влади намагається самостійно вирішувати проблему недосконалості чинного законодавства у сфері протидії економічній злочинності.
Законопроект визначає також організаційні та правові засади запо-бігання, виявлення та припинення посягань на економічні відносини на основі чіткої правової регламентації діяльності правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, та визначення механізму їх взаємодії з іншими органами виконавчої влади.
У законопроекті до прав працівників підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю віднесено право безкоштовно користуватись інформацією автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, що функціонують у правоохоронних та судових органах, установах Національного банку України, підрозділах Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Антимо-нопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку України, Державного комітету статистики України та інших.
Розділом третім зазначеного законопроекту передбачається регла-ментація координації в управлінні правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю як між собою, так і з органами центральної виконавчої влади. Зазначається також, що порядок взаємодії між підроз-ділами по боротьбі з економічною злочинністю, умови обміну інформацією, використання банків даних, а також проведення скоординованих заходів регулюється спільними нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, ДПА України, Державної митної служби України.
З метою забезпечення взаємодії підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю в центральних апаратах зазначених органів можуть передбачатись посади осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення взаємодії у питаннях боротьби з економічною злочинністю. Ці функції можуть бути також покладені на їх керівників. Підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю взаємодіють із Національним банком України, Міністерством фінансів України, Фондом державного майна Ук-раїни, Антимонопольним комітетом України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, іншими центральними органами виконавчої влади.
Для забезпечення взаємодії між цими підрозділами пропонується за рахунок штатної чисельності МВС, ДПА, СБУ або в межах встановленої чисельності апаратів центральних органів виконавчої влади ввести посади помічників керівників центральних органів виконавчої влади з питань координації взаємодії у боротьбі з економічною злочинністю.
У цьому законопроекті визначаються мета, основі напрями боротьби з економічною злочинністю, поняття "економічного злочину", "економічної злочинності", "дослідчої (попередньої) перевірки", що обумовлено відсутністю їх у чинному законодавстві, коло відповідних правоохоронних органів, які протидіють кримінальній частині "тіньової" економіки.
Крім передбачених організаційно-правових засад координації взає-модії підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю між собою, передбачені також їх взаємодія з центральними органами виконавчої влади та інформаційне забезпечення.
Розширено повноваження працівників підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю, передбачена можливість створення спеціалізо-ваних підрозділів для розслідування кримінальних справ цієї категорії.
Прийняття зазначеного законопроекту, на нашу думку, дозволить на законодавчому рівні визначити державну стратегію боротьби з економічною злочинністю, систему тих спеціальних державних органів, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, одночасно визначивши їх правовий статус. Разом з тим, він дозволить чітко розмежувати, а одночасно і розширити повноваження та функції цих органів, закріпити механізм коор-динації взаємодії між правоохоронними та іншими державними органами виконавчої влади і фінансовими установами у боротьбі зі злочинністю в економічній сфері.
Реалізація положень цього законопроекту сприятиме також запро-вадженню на державному рівні комплексного підходу у боротьбі з економічною злочинністю, що, в свою чергу, забезпечить ефективний захист прав і законних інтересівгромадян, суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності та держави.

 
 

Цікаве

Загрузка...