WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правові питання початкової професійної підготовки в ДПА України - Реферат

Організаційно-правові питання початкової професійної підготовки в ДПА України - Реферат

відносин до різних сторін життєдіяльності суспільства. Третя - цілей формування творчої діяльності розвитку здібностей, задатків, інтересів слухачів, які навчаються накурсах початкової професійної підготовки. Іншою важливою класифікацією цілей досліджуваного різновиду навчально-виховного процесу є поділ їх на нормативні, суспільні та ініціативні. Серед них нормативні цілі є найбільш загальними. Вони обов'язково визначаються у загальних і спеціальних нормативно-правових актах, діалектично співвідносяться з національними стандартами освіти і слугують загальним орієнтиром у діяльності будь-якого викладача. Суспільні цілі формуються у вигляді потреб та інтересів різних верств громадського суспільства і визначаються, як правило, в концепціях, установах, положеннях, програмах. Ініціативні цілі визначаються безпосередньо самими викладачами з урахуванням типу, специфіки, профілю навчально-виховного процесу, рівня розвитку слухачів і курсантів, кваліфікації навчально-виховного складу.
Загальна мета і конкретні цілі навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, організованих на базі Центру підвищення кваліфікації керівного складу державних податкових адміністрацій і підрозділів податкової міліції Національної академії ДПС України, визначають завдання останнього, до яких насамперед слід віднести: організаційно-правове забезпечення активного оволодіння слухачами професійними знаннями, вміннями та навичками, необхідними їм для успішного виконання у подальшому службових обов'язків, з урахуванням сучасних вимог, досягнень науки і техніки, запитів практики; формування саме соціально активних, творчих працівників, здатних сумлінно захищати суспільний, економічний і державний лад України, конституційні права і свободи громадян; постійна раціональна організація та удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження активних форм і методів навчання, забезпечення його нерозривного зв'язку з вирішенням завдань, що стоять перед органами податкової міліції; безперервне моральне та етичне виховання працівників, прищеплення їм ідеалів гуманізму, моральної відповідальності за виконання службового обов'язку; забезпечення здійснення навчально-виховного процесу нормальними умовами, побуту і культурного дозвілля, утворення сучасної навчально-матеріальної бази.
Досягнення головної мети і конкретних цілей навчально-виховного процесу курсів початкової професійної підготовки особового складу для підрозділів податкової міліції, виконання поставлених перед ним завдань можливе лише за умов організації досліджуваного різновиду навчально-виховного процесу на основі чітко визначених у нормативно-правових актах засад, основ, принципів. Саме принципи організації та здійснення даного навчально-виховного процесу є тим стрижнем, навколо якого відбувається побудова не лише його основних складових "каркасу", але й інших більш або менш важливих, суттєвих елементів. Якщо головна мета, конкретні цілі та завдання навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової підготовки, становлять його коріння, то принципи, відповідно, утворюють стовбур, а вже методи, форми, прийоми, способи та засоби - гілки і листя.
Принципи, на яких базується навчально-виховний процес на курсах початкової підготовки, складають усталену, розгалужену систему. Вони відрізняються між собою за сферою дії на загальні (стратегічні) і приватні (тактичні). Якщо загальні принципи визначають стратегію відносин постійного і перемінного складу, то приватні допомагають викладачам створити безпосередні умови для професійної підготовки особистості слухача. До стратегічних принципів необхідно віднести такі з них: суспільно-професійна спрямованість навчання і виховання; зв'язок навчання і виховання з життям і працею; опора на позитивне у вихованні; особистісний підхід; єдність навчально-виховного впливу; гуманізація навчально-виховного процесу; демократизація навчально-виховного процесу; культури та логічності у навчанні і вихованні; науковість і доступність; свідома і творча активність слухачів; наочність і розвиток теоретичного мислення; перехід від навчання до самонавчання; колективний характер навчання і врахування індивідуальних здібностей слухачів; послідовність навчально-виховного впливу; своєчасність; оптимізація навчально-виховного процесу; єдність вимогливості і поваги до слухачів; стимулювання пізнавальної, трудової та іншої діяльності слухачів, активізація їх морально-вольових зусиль з постійним збудженням безпосереднього інтересу до професійної діяльності працівника податкової міліції; постійне приведення методів, способів і прийомів інтелектуальної, трудової діяльності у відповідність до цілей навчально-виховного процесу; сталості, міцності знань, вмінь і навичок; проблемності навчання; суб'єктивного контролю. Приватні або тактичні принципи навчально-виховного процесу освіти поділяються на чотири групи. Відповідно, перша група принципів враховує спрямованість особистості, її моральні якості, інтереси, потреби і мотиви діяльності. Це принципи самовдосконалення, самореалізації, готовності до відповідальних рішень, самоповаги. Друга група містить принципи соціально-професійного досвіду: врахування особливостей, звичок, поведінки особистості; розвиненості спілкування; врахування професійних вмінь і розвиток аудіовізуальної культури. До третьої групи відносяться принципи врахування індивідуальних психологічних особливостей слухачів. Четверта група приватних принципів навчально-виховного процесу стосується типологічних властивостей особистості слухача курсів початкової професійної підготовки. Це принципи статевих і вікових відмінностей та принцип особливостей характеру і нервової системи того чи іншого слухача.
Досягнення цілей навчально-виховного процесу курсів початкової професійної підготовки, виконання поставлених перед ним завдань на підставі та з урахуванням основних засад, основ, принципів його організації і здійснення відбувається у тих чи інших формах. У даному випадку цілі, завдання, принципи досліджуваного різновиду навчально-виховного процесу являють собою зміст, що повинен перетворюватись у тканину сус-пільних відносин за допомогою тих чи інших форм. Якщо зміст визначає форму, то форму у свою чергу формує зміст. Неподільність, взаємодія змісту і форми навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, - визначальна і невід'ємна риса їх діалектичного взаємозв'язку. Тому від якості застосовуваних у процесі навчання і виховання слухачів форм і методів навчання багато в чому залежить ефективність, результативність підготовки сучасного фахівця правоохоронної справи - працівника підрозділів податкової міліції. Іноді в літературі невиправдано змішуються поняття форми і методів. Співставлення цих понять, з'ясування сутності даних

 
 

Цікаве

Загрузка...