WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України - Реферат

Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України - Реферат

відповідальності.
Контроль повинен бути своєчасним за терміном здійснення, здійснюватися безперервно, регулярно і систематично; бути оперативним, дієвим та різнобічним.
На жаль, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" [9] не містить статті, яка б чітко визначала принципи здійснення фінансового контролю органами ДПС. У ньому тільки зазначається, що органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень. Таке положення лише побічно вказує на законність як на основний принцип діяльності органів державної податкової служби України. У вказаному Законі необхідно також викласти основні принципи і напрями здійснення контролю органами ДПС, сам механізм його здійснення, що сприяло б формуванню цілісного механізму здійснення контролю цими органами.
Проведений нами аналіз дозволяє виділити наступні ознаки фінансового контролю,здійснюваного органами ДПС: його односторонній характер; обов'язковість; можливість застосування примусу; виконання з метою фінансового забезпечення діяльності держави та її безпеки. Він повинен проводитись у межах, визначених законодавством, і бути при цьому ще й ефективним. Суворе дотримання законності є важливою вимогою щодо діяльності органів ДПС усіх рівнів, а системі фінансового контролю властива цілеспрямованість: всі види і форми контролю служать загальній меті - дотриманню податкового законодавства і забезпеченню своєчасного і повного перерахування сум податків до бюджетів. Організація і функціонування чіткої системи контролю - обов'язковий і невід'ємний елемент податкової політики держави.
Для удосконалення фінансового контролю, що здійснюється органами ДПС на даному етапі, необхідно:
- чітко визначити місце контрольної функції органів ДПС серед інших функцій;
- удосконалити принципи, напрями здійснення контролю та сам механізм його здійснення;
- приділити належну увагу ефективності контролю;
- врегулювати зв'язки між окремими контролюючими органами;
- підвищити рівень організації контролю;
- уніфікувати та чітко виписати процедури й операції контролю, його об'єкт і предмет.
Основні питання контролю органів ДПС з метою створення ефективної податкової системи, на нашу думку, повинні бути врегульовані на двох рівнях: у Конституції України та законах України. З метою підвищення ефективності діяльності державної податкової служби України доцільно до Конституції внести відповідні зміни, чітко зазначивши, що "контроль за до-держанням податкового законодавства України здійснює державна податкова служба".
Література:
1. Алисов Е.А. Финансовое право Украины: Учебное пособие. - Харьков: Эспада, 2000. - 288 с.
2. Бен Дж. М. Терра. Введення у податок на додану вартість у ЄС. - Paris: ОЕСД, 1995. - С. 5.
3. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. - 392 с.
4. Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках. - М.: Высшая школа, 1974. - 336 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К. ; Ірпінь: Перун, 2002. - 1440 с.
6. Вознесенский Э.Ф. Финансовый контроль в СССР. - М.: Юридическая литература, 1973. - 134 с.
7. Воронова Л.К., Кучерявенко М.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - Харьков: Легас, 2003.- 360 с.
8. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. - М.: Юриспруденция, 2000.- 192 с.
9. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93 № 3813-12 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - Ст. 84 (із наступними змінами та доповненнями).
10. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть. - М., 1999. - 256 с.
11. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. - Воронеж: Издательство Воронеж-ского государственного университета, 1997. - 304 с.
12. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Легас, 2001. - 584 с.
13. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах / Под. ред. И.И. Кучерова. - М.: АО "Центр Юр Инфор", 2001. - 256 с.
14. Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий. - М.: Финансы, 1971. - 280 с.
15. Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2000. - 385 с.
16. Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. - М.: "Аналитика - Пресс", 1997. - 600 с.
17. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство / Под ред. Е.Н. Евстигнеева. - СПб. : Питер, 2000.- 320 с.
18. Налоги и налогообложение. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с.
19. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. - СПб.: Питер, 2002. - 160 с.
20. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - 23-е изд., испр. - М.: Руск. яз., 1990 - 917 с.
21. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.
22. Організація і методика податкових перевірок: Навч. посіб./ О.П. Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 288 с.
23. Податкове право: Навч. посібн./ Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін. За заг. ред. проф. М.П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 400 с.
24. Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. - К.: Изд-во Киев. ун-та, 1967. - 267 с.
25. Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. - Ростов н/Д: Экспертное бюро.: М.: Гардарика, 1996. - 280 с.
26. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.; Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. - Видання друге, виправлене та доповнене. - Х.: Фірма "Консум", 1999. - 496 с.
27. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Перспектива, Юрайт, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...