WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України - Реферат

Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України - Реферат

організація функціонування системи сплати податків [12, с. 282-283]. В.А. Онищенко до об'єкта податкового контролю відносить правильність обчислення податкового платежу, своєчасне й повне його перерахування, здійснення інших дій, безпосередньо пов'язаних із виконанням платником своїх податкових обов'язків (постановка на облік в органах ДПС, складання та подання податкової звітності тощо) [21, с. 11]. Деякі науковці [15, с. 500] об'єктом податкового контролю вважають правильність нарахування подат-ків, повноту і своєчасність їх сплати, інші [13, с.21-22] до цього переліку додають ще законність первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності.
На нашу думку, заслуговує на увагу визначення, яке дає О.А. Лукашев [23, с. 190]: об'єктом податкового контролю є фінансово-господарська діяльність платника податків, що відображається у грошових документах, бухгалтерських книгах, звітах, кошторисах, деклараціях, товарно-касових книгах, показниках електронно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що використовуються для розрахунків за готівку зі споживачами, та інших документах, незалежно від способу надання інформації, пов'язаних з обчис-ленням і сплатою податків і зборів.
На нашу думку, об'єкт контролю органів ДПС можна визначити як дію чи бездіяльність платників податків, що оцінюється з погляду законності додержання ними податкового законодавства, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів, а також суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення контрольної функції органами ДПС України.
Контроль органів ДПС є основним напрямом діяльності податкової служби України щодо наповнення бюджетів усіх рівнів, за дотриманням податкової дисципліни суб'єктами підприємницької діяльності. Здійснення фінансового контролю податковими органами - це складний комплексний процес, який регулюється відповідними Законами України та іншими підза-конними нормативно-правовими актами. Належне законодавче забезпечення контролю сприяє ефективності контрольної діяльності та удосконаленню механізму контролю. ДПС активізувала свої дії як щодо контролю за дотриманням податкового законодавства і своєчасною сплатою податків, так і стосовно гласності - широкого інформування населення через засоби масової інформації про стан та зміни у податковій політиці. Відсутність єдиного документа, який би охоплював усі ланки діяльності державної податкової служби, має негативний вплив і на сам контрольний процес. Таким документом повинен стати Податковий кодекс України.
Що ж до предмета контролю, то у сучасних дослідженнях він згадується лише в поодиноких роботах. Існують різні підходи щодо його визначення. Якщо одні науковці [1, с. 47] вважають, що предметом фінансового контролю є поведінка об'єктів з погляду дотримання ними своїх обов'язків як учасників фінансової діяльності, то інші [22, с. 8] відносять до нього конкретний вид діяльності (певні фінансово-господарські операції) об'єкта, на який спрямовано контрольні дії. Предметом же фінансового контролю є, фактично, первинна документація (бухгалтерські звіти, кошториси, баланси тощо), що засвідчує рух контрольованих грошових фондів і підтверджує їх [7, с. 55].
М.В. Карасева вважає, що безпосереднім предметом державного і муніципального контролю є бухгалтерські звіти, баланси, кошториси та інші документи [10, с. 164].
В окремих роботах предмет фінансового контролю визначається відповідно до його спеціалізації за трьома основними напрямами - витрати бюджету, доходи бюджету і фінанси державних підприємств.
На думку В.В. Бурцева, предметом державного фінансового контролю є правильність нарахування і сплата податків і зборів, правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і повнота фінансової звітності, дотри-мання встановленого порядку здійснення експортно-імпортних і валютних операцій, обґрунтованість витратних статей бюджету, ефективність ви-користання державної власності, доцільність витрат тощо [3, с. 8].
Не зовсім зрозумілою є позиція авторів, які вважають, що бухгалтерські документи - це лише джерело одержання певної інформації, а ніяк не предмет контролю. На нашу думку, носій певної інформації саме і є предметом контролю.
О.А. Ногіна вважає, що предметом податкового контролю є документальні, речові і цифрові носії інформації про здійснені платником податків операції, його дії (бездіяльність) [19, с. 109]. Предметом податкового контролю у кожному конкретному випадку вважають різні ас-пекти і прояви податкових відносин: законність, достовірність, повноту, своєчасність тощо [18, с. 381].
На нашу думку, до складових предмета фінансового контролю, що здійснюється органами ДПС, можна віднести: правильність нарахування, повноту, своєчасність сплати податків; законність складання, достовірність і повноту документів податкового обліку; облік платників податків; законність складання первинної звітності; інформацію про об'єкти оподаткування; ан-аліз отриманої інформації, тенденцій, що намітилися, вироблення прогнозів; прийняття заходів щодо попередження порушень законності та дисципліни; ведення обліку конкретних правопорушень, аналіз їх причин і обставин; запобігання протиправній діяльності; виявлення винних у скоєнні податкових правопорушень і притягнення їх до відповідальності; визначення від-повідності витрат фізичних осіб їх доходам тощо.
В Україні організація і здійснення фінансового контролю органами ДПС перебуває ще на стадії становлення і потребує більш глибокого дослідження і розробки теоретичних і методичних засад. У певному розумінні фінансовий контроль, що здійснюється органами ДПС, є інфор-маційною системою, що включає збір, обробку, зберігання і передачу конт-ролюючої інформації. Рух інформації забезпечує процес управління контролем. Пріоритетним завданням нині стає модифікація інформаційного забезпечення фінансового контролю, здійснюваного органами ДПС. Покращання інформаційного забезпечення є необхідною умовою досягнення позитивного впливу контролю на стан об'єкта контролю в майбутньому.
Досягнення постановленої мети та вирішення завдань реалізуються через принципи, найважливішими з яких є: системність контролю, незалежність фінансового контролю як невід'ємний атрибут демократії, достовірність фактичної інформації, ефективність, превентивність контрольних дій, повнота охоплення контролем об'єктів, розподіл конт-рольних повноважень,

 
 

Цікаве

Загрузка...