WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Механізм фінансового контролю: поняття та основні категорії - Реферат

Механізм фінансового контролю: поняття та основні категорії - Реферат

форми та форми власності, її відокремлені підрозділи, які мають статус юридичної особи, фізична особа - громадянин України, іноземці та особи без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійні представництва нерезиденти, які повністю або частково пов'язані з підприємницькою діяльністю, за винятком розташованих на території України іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також представництв-нерезидентів, які не проводять підприємницької діяльності. Контролюючий суб'єкт і підконтрольний суб'єкт знаходяться в постійному взаємозв'язку й взаємодії, тобто перебувають у фінансово-контрольних правовідносинах та наділені певними взаємними правами й обов'язками, де право однієї сторони перевіряти законність і доцільність управлінської діяльності, фактичне виконання прийнятих рішень і відповідних завдань, а обов'язок іншої - створювати потрібні для цього умови, та виконувати поставлені перед ними вимоги. У той же час підконтрольний суб'єкт має право вимагати, щоб конт-роль, який здійснюється відповідними органами, не виходив за межі повноважень, встановлених для контролюючих суб'єктів. Тобто суб'єкти фінансового контролю перебувають у фінансово-контрольних правовідносинах, які мають розширену сферу дії, цільову спрямованість, організаційний характер і виникають на підставі фінансово-контрольних норм у сфері контрольної діяльності держави. Належне дотримання суб'єктами контрольних правовідносин взаємних прав і обов'язків забезпечується певною системою гарантій, таких, наприклад, як застосування примусових заходів до виконання вказівок контрольних органів, оскарження незаконних рішень контролюючих органів. Що стосується об'єкта та предмета фінансового контролю, тут необхідно звернути увагу на самі терміни "об'єкт" та "предмет". У тлумачному словнику термін "об'єкт" розгля-дається як предмет наукового дослідження, спеціальної зацікавленості, компетенції, а "предмет" - це те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність будь-кого [4, с. 635, 920]. З цього можна зробити висновок, що поняття "предмет" значно ширше за "об'єкт". Звідси предмет фінансового контролю - це фактична наявність і рух матеріальних цінностей, відображених у первинних документах. Об'єкт фінансового контролю - це процеси формування, розподілу та використання фондів. Слушною є думка М.Т. Білухи щодо об'єкта контролю, правильне визначення об'єкта, факторів, які впливають на його поведінку, параметрів, тобто повноту вивчення об'єкта відповідно до мети контролю підвищує результативність контрольних дій.
Що ж стосується контрольного процесу - це діяльність контролюючих суб'єктів, яка пов'язана з застосуванням ними сукупності способів, методів, прийомів фінансового контролю в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України та іншими нормативними актами, що регулюють їх діяльність.
Щодо методів фінансового контролю, можна сказати, що вони розробляються наукою і складають її внутрішню основу, пояснюють або передбачають доцільні засоби, прийоми і форми розв'язання поставленого завдання. Він являє собою сукупність прийомів пізнання певних явищ. Згідно з тлумачним словником, "метод" - це прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності [4, с. 522]. Звідси, прийом - це момент методу, певний спосіб виконання будь-чого. Методи, прийоми проведення фінансового контролю виникають і змінюються разом з розвитком суспільних відносин, залежать від розвитку виробничих сил.
У науці про контроль застосовуються як загальні, так і спеціальні методи дослідження. Дослідження в фінансовому контролі - це процес, який включає вивчення і розв'язання різних за характером та ступенем загальності і направленості завдань: від вузькоспеціальних та загальнотеоретичних, які мають велике методологічне значення. Під методо-логією слід розуміти вчення про методи наукового дослідження, тобто знання всієї сукупності способів і прийомів теоретичного пізнання господарських явищ з погляду їх законності, доцільності і достовірності [3, с. 41]. На сьогодні в науку про контроль "проникли" методи, які застосовуються в інших науках, наприклад таких як: соціологія, психологія, логіка, філософія статистика тощо. Це має безпосередній зв'язок з предметом дослідження під час проведення фінансового контролю, який пов'язаний з безгосподарністю, непродуктивним використанням об'єктів державної та інших форм власності і різними зловживаннями, які часто є детально замаскованими.
Розглянувши окремі елементи фінансового контролю постає питання, що ж саме являє собою механізм фінансового контролю. По-перше, це одна з нових категорій у науці фінансового права, яка потребує окремого, глибокого науково-теоретичного дослідження. По-друге, поняття "механізм" означає внутрішню будову чого-небудь, а саме фінансового контролю і являє собою єдину цілісну систему взаємозв'язаних і взаємодіючих елементів, які розкривають суть, природу контролю, і є основним способом забезпечення мети його проведення. Основною метою проведення фінансового контролю є забезпечення законності та дисципліни в економічній діяльності держави, тобто під час формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів. Звідси можна зробити висновок, що механізм фінансового контролю - це єдина цілісна система, сукупність взаємозв'язаних та взаємодіючих елементів, які розкривають саму суть, природу контролю і є основним способом забезпечення законності й дисципліни в сфері формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів.
У зв'язку з динамічністю розвитку державного ладу, суспільства, фінансової системи можна зробити висновок - фінансовий контроль на понятійному рівні досить багатоаспектне явище (як правове,економічне, так і політичне), досліджувати і удосконалювати яке потрібно постійно. Науково-теоретичний аналіз механізму фінансового контролю, його ролі у процесі глибоких якісних перетворень є необхідним етапом у розв'язанні макроекономічних проблем. Закріплення досконалого поняття фінансового контролю та його елементів на законодавчому рівні призведе до чіткого визначення понятійного апарату, єдиного тлумачення категорій і понять. Все це в подальшому допоможе подолати труднощі в практичній діяльності органів, які наділені контрольними повноваженнями, надасть можливість зробити цілісною систему фінансового контролю, зведе до мінімуму зловживання в сфері економіки.
Література:
1. Стратегія розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 року № 1156 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 31. - С. 43-50.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: ПП "Влад і Влада", 1996.
3. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., ПетренкоН.І. Контроль і ревізія. - Ж.:ПП "Рута", 2000.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад.і гол. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001.
5. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. - М.: Юрид. лит., 1973.
6. Воронова Л.К. Фінансове право. - К.: Вентурі, 1998.
7. Гетьманцев О.В. Механізм цивільного процесуального регулювання: поняття, методи впливу // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. - Вип. 180: Правознавство. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 63-67.
8. Грачева Е.Ю. Основные тенденции развития государственного финансового контроля в Российской Федирации // Правоведение. - 2002. - № 5. - С. 74-75.
9. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Дисертація док. юрид. наук. - Ірпінь, 2002.
10. Савченко Л.А. Правові проблеми класифікації фінансового контролю за формами // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. - Вип. 180: Правознавство. - Чернівці: Рута, 2003.
11. Устинова І.П. Правовий статус органів фінансового контролю в системі державної виконавчої влади в Україні: Дис. канд. юрид. наук. 12.00.07. / Київський національний університет імені Т. Шевченка. - К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...