WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України - Реферат

Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України - Реферат

перед митними органами та й перед органами виконавчої влади в цілому. Можна визначити лише приблизний перелік завдань та й то досить умовно, адже одні дослідники виокремлюють мету та функції діяльності, заперечуючи існування поняття завдання державного органу, другі говорять про завдання та функції діяльності, треті ж пропонують розрізняти мету, завдання та функції державних органів. Не варто також забувати, що усі вищезгадані поняття нерозривно пов'язані з такою організаційно-правовою категорією, як компетенція, і це також додає додаткової невизначеності цій проблемі. Однозначно з'ясувати це питання, досліджуючи норми чинного законодавства, також не вбачається за можливе. Аналіз нормативних актів свідчить, що питання щодо визначення завдань діяльності державних органів у національному законодавстві є не менш заплутаним, ніж у теоретичних напрацюваннях. У законах, що визначають правовий статус окремих органів виконавчої влади, не вбачається єдиного підходу щодо розуміння поняття завдання державного органу: вони визначаються за різними критеріями, плутаються із функціями, повноваженнями, правами та обов'язками, компетенцією цих органів, а в окремих випадках не визначаються взагалі.
Не можна визнати вдалою спробу визначити перелік завдань і в митному законодавстві. У ст. 11 МК України зазначається, що реалізуючи митну політику України, митні органивиконують основні завдання, яких законодавець нараховує аж 14 [7]. Розглянувши завдання, реалізація яких покладається на митні органи, можемо зробити висновок щодо того, що вони мають різний ступінь узагальнення, наприклад, "п. 1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи", охоплює у своєму змісті "п. 6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України", або "п. 2) захист економічних інтересів України" і "п. 8) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку" - подібна ситуація. Більш того, можна виявити, що одні з завдань є доволі абстрактним і допускають розширювальне тлумачення, наприклад, "п. 11) розвиток сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України". Інші ж, навпаки, вказують на конкретні і точні дії митних органів і не можуть бути розширені, наприклад, "п. 13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності".
Ще більш заплутана ситуація виникає при аналізі тих статей МК України [7] та підзаконних актів, що визначають правовий статус центрального апарату Держмитслужби України [8], регіональних митниць [9] та митниць [10].
Таким чином, можемо зробити висновок, що саме мета та завдання адміністративної діяльності є ключовими елементами, які обумовлюють зміст і спрямованість функціонування системи митних органів України, саме вони визначають напрями їх діяльності. Разом з тим дієвість і результативність адміністративної діяльності тісно пов'язана з ступенем та обсягами її правової регламентації. На нашу ж думку, ситуація, яка склалася в сфері регламентації правового статусу елементів системи митних органів повною мірою не сприяє ефективності діяльності митних органів та ускладнює користування відповідними нормативно-правовими актами в процесі правозастосування. Усунення колізій між завданнями різних елементів системи митних органів, приведення їх у відповідність з нагальними потребами практичної діяльності у цій сфері та розв'язання інших суперечностей вимагає від правотворця застосування єдиного підходу до нормативного закріплення завдань як усієї системи митних органів, так і окремих її складових.
Зважаючи на це, вважаємо за доцільне сформулювати в статті 11 МК України [7], у загальному вигляді, лише ті основні завдання, які випливають з пріоритетних напрямів митної політики України та виконання яких обумовлене метою діяльності митних органів на сучасному етапі всією їх системою, а саме:
" Стаття 11. Завдання митних органів України
Безпосередня реалізація державної митної політики покладається на митні органи України.
Митні органи, реалізуючи державну митну політику, в межах своєї компетенції забезпечують виконання таких основних завдань:
- виконання та контроль за дотриманням митного законодавства України;
- захист національних інтересів та єдності митної території держави;
- організація та здійснення митних процедур, їх уніфікація та удосконалення з урахуванням пріоритетів розвитку вітчизняної економіки;
- оптимізація діяльності митної служби України та розвиток митної інфраструктури;
- участь України в міжнародному співробітництві з питань митної діяльності".
Запропоновані завдання, здійснення яких покладається на всю систему митних органів, повинні бути уточнені та деталізовані для спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі митної справи (центральний апарат Держмитслужби України), регіональної митниці та митниці шляхом законодавчого закріплення їх завдань у відповідних статтях МК України [7] та підзаконних актах.
Література:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. - 1440 с.
2. Борзенко А.В. Проблема цели в общественном развитии. - К., 1982.
3. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002. - 744 с.
4. Словарь философских терминов / Научный ред. проф. В.Г. Кузнецова. - М.: Инфра-М, 2004. - XVI, 731 с.
5. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - М.: Омега-Л, 2004. - 584 с.
6. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К., 1999. - 266 с
7. Митний кодекс України // ВВР України. - 2002. - № 38-39. - Ст. 288.
8. Положення про Держмитслужбу України, затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 р. № 1022/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 35. - Ст. 1477.
9. Примірне положення про регіональну митницю, затверджене наказом Держмитслужби України від 23 липня 2003 р. № 500 // http://www.customs.gov.ua.
10. Примірне положення про митницю, затверджене наказом Держмитслужби України від 23 липня 2003 р. № 500 // http://www.customs.gov.ua.

 
 

Цікаве

Загрузка...