WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Збір матеріалів про порушення податкового законодавства: проблеми взаємодії окремих підрозділів податкової міліції - Реферат

Збір матеріалів про порушення податкового законодавства: проблеми взаємодії окремих підрозділів податкової міліції - Реферат

працівниками податкової міліції.
Слідчий повинен вжити дієвих заходів щодо формування сучасних підходів та методів побудови взаємовідносин з оперативними працівниками. Практичний досвід переконує, що для забезпечення належної організації роботи при проведенні слідчих дій у кримінальних справах,спрямованих на збирання та закріплення речових доказів у окремих сферах підприємницької діяльності, забезпечення розслідування на високому професійному рівні, відшкодування заподіяних державі збитків та можливої конфіскації майна необхідно поліпшити форми співпраці слідчих з оперативними підрозділами органів державної податкової служби. Така взаємодія забезпечить вирішення складних питань виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, їх дійсного характеру та джерел отримання, місця знаходження, переміщення, використання, зокрема при здійсненні відповідними посадовими особами підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної та страхової діяльності, розрахункових і кредитних операцій, проведення пошуку та конфіскації доходів (коштів, майна, майнових прав та інших матеріальних цінностей), одержаних злочинним шляхом.
Форми взаємодії між слідчими та оперативними працівниками податкової міліції повинні використовуватись виважено і послідовно, до того ж за умови, що вони виправдали себе на практиці і не суперечать закону.
Зазвичай при зборі матеріалів про порушення податкового законо-давства в окремих сферах підприємництва використовуються наступні форми взаємодії:
- спільна підготовка і відповідне планування слідчими та опера-тивними працівниками обґрунтованого проведення окремих заходів і слідчих дій за конкретною кримінальною справою з урахуванням обставин та особливостей скоєного злочину;
- надання взаємної допомоги, роз'яснень, консультацій з окремих питань розслідування податкового злочину, чи специфіці (технологій, механізму) його скоєння у певній сфері підприємницької діяльності;
- за необхідності отримують спеціальні знання, залучаючи фахівця відповідного профілю (бухгалтера, ревізора, фінансиста тощо), який надає організаційно-методичну допомогу з оптимального збору (фіксації) доказової інформації про порушення податкового законодавства;
- взаємний обмін доступною інформацією;
- керівники слідчих підрозділів податкової міліції, в свою чергу, повинні відслідковувати хід розслідування кримінальних справ, які знаходяться у провадженні й особисто контролювати пред'явлення об-винувачення, а також прийняття слідчими рішень про відмову в порушенні кримінальних справ;
- працівники слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції, здійснюючи між собою взаємодію, повинні дотримуватись єдиних підходів до правової оцінки порушень податкового законодавства, оформлення процесуальних документів та застосування кримінально-процесуального законодавства;
- при виникненні нештатних ситуацій під час виконання окремих доручень слідчого, оперативний працівник повинен негайно повідомляти йому про це;
- слідчому необхідно періодично разом з працівниками оперативних підрозділів спільно обговорювати результати роботи щодо кримінальної справи та хід розслідування з метою пошуку оптимальних шляхів (тактики, прийомів) збирання доказового матеріалу.
Безперервна взаємодія слідчого й оперативного працівників зі збору матеріалів про порушення податкового законодавства в окремих галузях підприємництва вступає у завершальну стадію після передачі матеріалів кримінальної справи до судового розгляду. Хоча за необхідності суб'єкти взаємодії можуть викликатися до суду для дачі відповідних пояснень.
На підставі проведеної роботи і на виконання ст. 23-1 Кримінально-процесуального кодексу України "Подання органу дізнання, слідчого прокурора у кримінальній справі" суб'єкти взаємодії спільно повинні підготувати відповідні матеріали. Даючи рекомендації про заходи щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню податкових злочинів, слідчий та оперативний працівники не повинні втручатися в оперативну і господарську діяльність підприємства, установи, організації чи іншого суб'єкта господарської діяльності. У матеріалах, які надсилаються у відпо-відні інстанції, необхідно вказувати лише недоліки у роботі, які сприяли конкретному порушенню податкового законодавства.
Суб'єктам взаємодії необхідно пам'ятати, що лише комплексне дослідження діяльності підприємств дозволить викривати криміногенні фактори в масштабах окремої галузі підприємництва (промислової, аграрної, будівельної, торговельної, приватизаційної, банківської тощо). Крім цього, економіко-правовий аналіз конкретної сфери повинен передбачати розробку спеціальних кримінологічних заходів, спрямованих, насамперед, на виявлення та усунення негативних процесів у технології та організації виробництва, в обліку і реалізації продукції тощо.
Після виконання усіх необхідних процесуальних дій за кримінальною справою слідчому та оперативному працівникам податкової міліції рекомендується проаналізувати зібрані матеріали з метою вивчення конкретної схеми ухилення від сплати податків у тій чи іншій сфері підприємництва (з її графічним чи схематичним зображенням та детальним роз'ясненням) і напрацюванням та вдосконаленням на майбутнє опти-мальних заходів щодо боротьби і профілактики податкових злочинів. До-цільним є розміщення та систематизація цього практичного матеріалу за сферами підприємницької діяльності.
Таким чином, спільна діяльність слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції при розслідуванні кримінальних ухилень від сплати по-датків, зборів та інших обов'язкових платежів сприяє швидкому і повному розкриттю таких злочинів та вирішенню інших важливих завдань кримі-нального судочинства. Практика діяльності правозастосовчих органів пе-реконує, що досягнення цих завдань зазвичай неможливе без чітко уз-годжених спільних дій (взаємодії).
Взаємодія слідчих з оперативно-розшуковими органами відповідно до кримінально-процесуального Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" може здійснюватись при порушенні кримінальної справи та після призупинення попереднього слідства. Але, як правило, співпраця слідчого та оперативного працівників податкової міліції знаходить найпоширеніше застосування при проведенні окремих слідчих дій (вилучення, обшук, допит тощо) на стадії попереднього розслідування кримінальної справи.
Враховуючи ж той факт, що "інтелектуальна" податкова злочинність зазвичай добре організована, можна стверджувати, що ефективно проти-стояти їй можливо лише за умови тактично і методично правильно нала-годженого співробітництва (організації взаємодії) між слідчими та опера-тивними підрозділами податкової міліції.

 
 

Цікаве

Загрузка...