WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

Забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ - Реферат

адміністративного затримання (захід припинення) та адміністратив-ного арешту (захід адміністративного стягнення). Правопорушник повинен сплатити вартість свого утримання, харчування та охорони. Особи, які відбувають адміністративний арешт, використовуються на фізичних роботах на основі договорів, які органи внутрішніх справ укладають з підприємствами.
Потреба у розробці та закріпленні інституту доказів виникає з урахуванням досягнень у сфері загальної теорії доказів і доказування, галузевих правових наук та особливостей адміністративно-процесуального права. Концептуальну основу інституту доказів і доказу-вання повинна становити ідея запобігання необґрунтованому застосуванню примусових заходів, у нашому випадку - адміністративно-примусових. Проблемам доказів та доказування в адміністративній діяльності в юридичній літературі приділялося достатньо уваги [5; 9; 10].
Важливе місце в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ посідає робота із зверненнями осіб, насамперед скаргами. Особи вправі оскаржити будь-які дії працівників органів внутрішніх справ, які вважають незаконними. Таке право гарантоване Конституцією і законами України, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ, а також Законом України "Про звернення громадян" [11].
Так, право на оскарження незаконних дій працівників міліції закріплено в Законі України "Про міліцію". При порушенні працівниками міліції прав і законних інтересів осіб міліція зобов'язана вжити заходів до відновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу осіб публічно вибачитися.
На виконання Закону України "Про міліцію" Наказом МВС України № 414 від 10 липня 1998 р. МВС України затверджена Інструкція про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організаціїособистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих навчальних закладах, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України.
Людина також вправі оскаржити дії органів внутрішніх справ і їхніх посадових осіб безпосередньо в суд. Скарга буде розглянута відповідно до процедур, встановлених Цивільно-процесуальним кодексом України [12, с. 7]. Виняток становлять випадки, коли скарга подається на дії органу внутрішніх справ або його посадових осіб, вчинені під час розслідування злочину. Порядок розгляду і вирішення таких скарг встановлено Криміналь-но-процесуальним кодексом України і залежить від правового стану особи в справі (підозрю-ваний, обвинувачений, свідок, потерпілий тощо) або залежить від характеру та виду процесуальних дій або рішень, які оскаржуються.
У разі порушення працівниками органів внутрішніх справ прав і законних інтересів особи зазначені органи зобов'язані вжити заходів до відновлення цих прав, відшкодування заподіяних матеріальних збитків. Відшкодуванню підлягає як матеріальна, так і моральна шкода, заподіяна людині незаконними діями працівників міліції під час реалізації ними службових повноважень. Обов'язок щодо відшкодування збитків у даному випадку лежить як на працівникові, так і на державі в особі органу внутрішніх справ, в якому служить такий працівник [13].
Також можемо констатувати, що аналіз думок науковців і практичної діяльності органів внутрішніх справ свідчить про те, що проблеми забезпечення прав і свобод людини та шляхів їхнього розв'язання є першочерговим завданням органів державної влади взагалі та міліції зокрема.
Таким чином, розв'язання зазначених проблем не можливе без розробки державної концепції правового забезпечення прав і свобод людини в адміністративній діяльності міліції. Метою концепції повинно стати втілення в життя думок науковців, що адміністра-тивне право - це право забезпечення прав людини. Зазначене не можливе без створення адміністративно-правового інституту забезпечення прав і свобод людини.
Література:
1. Додин Е.В. Административная ответственность за проступки, подведомственные органам внутренних дел. - К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1979. - 84 с.
2. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. - Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1989. - 204 с.
3. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404.
4. Негодченко О.В. Організаційно-правові проблеми захисту прав і свобод громадян при провадженні у справах про адміністративні проступки // Вісн. Запорізьк. юрид. ін-ту. - 2002. - № 4. - С. 139-146.
5. Додин Е.В. Доказывание в административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел: Учеб. пособ. - К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1985. - 100 с.
6. Тараненко С.М. Захист прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністра-тивні правопорушення та їх забезпечення в діяльності міліції: Автореф. … дис. канд. юрид. наук. - К.: Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, 2000. - 16 с.
7. Кодекс Украины об административных правонарушениях: научно-практический комментарий / Под. общ. ред. А.С Васильева. - 3-е изд. - Х.: Право, 2002. - 680 с.
8. Негодченко О.В. Концепція захисту прав і свобод людини в адміністративно-юрисдик-ційній діяльності міліції // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. - 2003. - № 21. - С. 8-13.
9. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. - К.: УАВС, 1995. - 163 с.
10. Додин Е.В., Шкарупа В.К. Доказывания по делам об административных проступках, связанных с нарушением антиалкогольного законодательства и наркоманией: Учеб. пособ. - К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1989. - 62 с.
11. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. - 1996. - № 47. - Ст. 257.
12. Басецкий И.И. Преступность: опыт координации и противодействия: Монография. - Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2001. - 827 с.
13. Дороніна В.П., Шумило М.Є. Про підстави реабілітації та відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, проку-ратури і суду, в кримінальному процесі // Вісн. Верховного Суду України. - 2001. - № 1. - С. 48-50.

 
 

Цікаве

Загрузка...