WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економічні злочини як об’єкт спеціального криміналістичного дослідження - Реферат

Економічні злочини як об’єкт спеціального криміналістичного дослідження - Реферат

відповідних правоохоронних норм (кримінальних, адміністративних), а й законодавчих актів регулятивного характеру, що створюють галузеве законодавство (бюджетне, приватизаційне, податкове, митне, про банкрутство, про банки і банківську діяльність тощо) [20].
Таким чином, поняття "економічні злочини" в криміналістичному розумінні можна визначити як сукупність передбачених кримінальним законом видів економічної діяльності, що здійснюються у сфері економічних відносин (власності, підприємництва) їх суб'єктами, які реалізують свої професійні функції з використанням незаконних методів. Безперечно, наведе-не нами робоче визначення зовсім не претендує на завершеність, оскільки вважається нами вихідним у пізнанні даного об'єкта.
Застосування вузького тлумачення досліджуваної категорії створює додаткові переваги як у концептуальному, так і практичному аспекті. Насамперед це дозволило б уникнути плутанини при трактуванні поняття "економічна злочинність", ввести впорядковану систему обліку економічних злочинів та оцінки результатів боротьби з ними, розмежувати на практиці функції кількох правоохоронних підрозділів та служб (карного розшуку, ДСБЕЗ, УБОЗ, податкової міліції та ін.), сконцентрувати зусилля на боротьбі з "business crime" як наймасштабнішим, економічно руйнівним і соціально деструктивним видом злочинності [21].
На практиці сформульоване поняття та криміналістичний аналіз економічних злочинів дозволятимуть підготувати загальне підґрунтя для формування спеціальних методик розслідування окремих їх видів (груп). Рівні групування злочинів у методиці розслідування можуть бути різні, про що вже йшлося в криміналістичній літературі [22]. Загальні положення методики розслідування економічних злочинів включатимуть результати пізнання теоретичних і методологічних проблем аналізу й оцінки об'єкта дослідження, дослідження концепції криміналістичної характеристики економічних злочинів як основи формування окремих методик розсліду-вання, вивчення загальних структурних складових спеціальних методик, закономірностей організації і проведення розслідування та ін. Спеціальні ж методики розслідування розроблятимуться на основі загальних положень відповідно до потреб слідчої практики. Вони можуть бути сформовані як на груповому (відповідно до окремих галузей економічної діяльності), ви-довому (відповідно до норм Особливої частини КК), внутрішньовидовому (наприклад, розслідування розкрадань у різних сферах господарювання), так і на позавидовому рівні (критеріями для формування таких методик виступають інші криміналістично значимі фактори).
Література:
1. Попередження та виявлення злочинів у сфері економіки шляхом впровадження та використання захищених бланків суворого обліку: Метод. рекомендації / За ред. проф. В.Д. Сущенка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - С. 5.
2. Корж В.П. Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Київський національ-ний університет ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - С. 11.
3. Іменем Закону. Тижневик МВС України. - № 14. - 04.04.-10.04.2003. - С. 3.
4. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине (к вопросу о новом содержании) // Юридична освіта і правова держава: Збірник наукових праць. - Одесса, 1997. - C. 211.
5. Яковлев А.Н. Социология экономической преступности. - М.: Наука, 1988.
6. Теневая экономика: опыт криминологического исследования / А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко и др. - Луганский институт внутренних дел, 1997. - C. 22-23.
7. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 1999. - С. 43-44.
8. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навчальний посібник / За ред. М.І. Хавронюка. - К.: Атіка, 2001. - 608 с.; Завидов Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. - М.: Экзамен, 2001. - 224 с.; Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: Учебное пособие. - М., 2001. - 108 с.
9. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей редакцией д-ра юрид. наук, проф. А.И. Долговой. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА, 1999. - C. 484.
10. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. - C. 32.
11. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. - Харьков: Консум, 1999; Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник / За ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Рубікон, 2000. - 272 с.; Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. - Харьков, 2002. - 280 с.
12. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под редакцией проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. - СПб.: Санкт-Петерб. академия МВД России, 1998. - C. 283.
13. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями: уголовно-правовое и криминологическое значение: Автореферат дисс. ... д-ра юрид. наук. Специальность 12.00.08. - Алма-Ата: Казанский гос. ун-т им. С.М. Кирова, 1991. - C. 9.
14. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. - СПб.: СПбУЭФ, 1994. - С. 53.
15. Образцов В.А., Ястребов В.Б. О комплексном подходе к проблемам борьбы с преступлениями, совершаемыми в народном хозяйстве // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 29. - М., 1978. - C. 65.
16. Яковлев А.М. Преступность в сфере экономики // Советское государство и право. - 1986. - № 4. - С. 50.
17. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1996. - С. 386-387.
18. Образцов В.А. Преступления, связанные с профессиональной деятельностью как объект криминалистического исследования / В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 36. - М., 1982. - С. 93-94.
19. Свенссон, Бу. Экономическая преступность. - М.: Прогресс, 1987. - С. 121.
20. Клименко Н.І. Проблеми посилення боротьби з економічною злочинністю в Україні // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. - Литсопад. - К., 1997. - С. 292-294.
21. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. - Вып. 5. - М., 1992. - С. 14.
22. Аленин Ю.П. О структуре методики расследования преступлений // Юридична освіта і правова держава: Збірник наукових праць. - Одеса, 1997. - С. 245-246; Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция. - К., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...