WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів - Реферат

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів - Реферат

аналізуються (табл. 6).
Наведені відомості дозволяють виділити регіони, де умови праці податківців, порівняно з середніми по державі, більш небезпечні. Про це свідчить показник "скоєно протиправних дій на 1000 фактично працюючих". У 2000 р. по Україні він дорівнював 3,2, а у Харківському, Західному і Придніпрянському регіонах, відповідно, 5,3, 4,7 і 3,4. У 2001 році серед регіонів з підвищеною небезпечністю умов праці податківців залишились Придніпровський (3,7) і Харківський (2,9) регіони, де кількість вчинених дій перевищила середньодержавний показник, який дорівнював 2,8. Але найбільше в цьому році було вчинено протиправних дій у розрахунку на 1000 фактично працюючих у Донецькому макрорегіоні - 4,1. Це є підставою для більш детального вивчення їх характеристики на внутрішньорегіональному рівні. Наявна статистика ДПА України дозволяє зробити це в динаміці та сукупності зареєстрованих протиправних дій за п'ять років (табл. 7).
Таблиця 6
Динаміка протиправних дій у розрахунку на 1000 фактично працюючих працівників ДПС України за 2000-2001 рр.
Таблиця 7
Порівняльні дані про протиправні дії, скоєні щодо працівників ДПС Донецького макрорегіону у 1997 - 2001 р. *
Узагальнюючи наведені в таблиці № 7 дані, можна зробити такий висновок. Порівняно із середнім показником "скоєно протиправних дій на 1000 фактично працюючих" по системі ДПС України за п'ять років у цілому, в регіоні він нижчий (на 1,4 % протиправних дій). Але статистика свідчить про більшу небезпечність умов праці податківців Луганської області, хоча за абсолютними показниками тут скоєно протиправних дій у 2,4 раза менше, ніж на Донеччині. На 1000 фактично працюючих тут більше скоюється протиправних дій, порівняно із середніми даними по регіону, - на 0,6; з даними по Донецькій області - на 0,9 протиправних дії. Між тим, на перший погляд, здавалося б зовнішні чинники, що об'єднали Донецьку і Луганську області в єдиний соціально-економічний регіон (значна територіальна концентрація соціально-економічного потенціалу, густота населення, структурні особливості галузей господарювання, висока розвиненість в економічному відношенні і в той же час недостатня мобільність економіки тощо), повинні були однаково впливати на процес протидії платників податків органам ДПС, які в Донецькій і Луганській областях виконують однакові завдання, використовують при цьому одні і ті ж, окреслені чинним законодавством, сили, засоби, форми і методи роботи. Тому ми вважаємо, варто припустити, що причини більш небезпечної праці податківців Луганської області у 1997-2001 рр. зумовлюють внутрішні чинники - ті, що знаходяться в середині системи податкових органів області: недоліки в управлінні, доборі, розстановці, вихованні, професійній підготовці кадрів, недостатнє матеріально-технічне і соціально-побутове забезпечення тощо. Саме на них і необхідно звернути увагу ДПА в Луганській області при розробці заходів щодо забезпечення безпеки своїх працівників.
Таким чином, наголошуючи на теоретичній та практичній значимості характеристики правопорушень, які вчиняються щодо працівників податкових органів, варто зазначити наступне. Її вивчення на макрорегіональному, внутрішньорегіональному та нижчих рівнях надасть об'єктивні і всебічні відомості про обставини скоєння означеної категорії протиправних дій, умови, що їм сприяють, дозволить правильно організовувати захист податківців, своєчасно і цілеспрямовано вживати заходів з попередження протиправних дій щодо працівників органів державної податкової служби України, забезпечення їх безпеки.
Література:
1. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - М., 1979. - Т. 3. - С. 183-193; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. От теории к практике. - М., 1988; Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. - М., 1983; Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика в методике расследования. Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. - М., 1976; Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 25. - М., 1976 та ін.
2. Криминалистика: Учебник / Под. ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А. - М., 1988. - С. 454.
3. Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения: Лекция. - К., 1999. - 21 с.; Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 гг.). - К.: НАВДУ, "Основа", 2002. - 456 с.; Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. - К.: ДІЯ, 2002. - 182 с. та ін.
4. Аванесов Г.А., Герцензон А.А. Введение в советскуюкриминологию. - М., 1965; Аванесов Г.А. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. - М., 1972; Блувштейн Ю.Д. Методы моделирования в изучении преступника и преступного поведения. - М., 1974; Вицин С.Е. Системный подход и преступность. - М., 1980; Яковлев А.М. Социология экономической преступности. - М., 1986; Забрянский Г.И. Методика криминологической классификации регионов // Вестник Московского университета. Серия II. Право. - 1989. - № 5. - С. 52-58; Кри-минологические исследования в мире. - М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1995. - 195 с.; Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М.: "Щит-М", 1998. - 306 с.; Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло: Автореферат дис...к.ю.н. - Харків: НЮА України ім. Ярослава Мудрого, 2002. - 20 с. та ін.
5. Горяинов К.К. Общая характеристика преступлений. (Криминолого-криминалистические исследования). - Вып. I. - М., 1980. - С. 9.
6. Лукашов В.А. Правовые и организационно-тактические проблемы советского уголовного розыска: Дисс… д.ю.н. - М., 1972; Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-тактических характеристик // Криминалистические характеристики преступлений: Сборник научных трудов. - М., 1984; Утевский А.Б. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте и научно-практические меры повышения ее эффективности: Дисс...д.ю.н. - М., 1985; Дамов Ю.В. Правовые и организационно-тактические вопросы раскрытия аппаратами уголовного розыска умышленных убийств: Дисс...к.ю.н. - М., 1987; Алпатов В.В. Организация и тактика предупреждения и раскрытия краж государственного и общественного имущества: Дисс...к.ю.н. - М., 1987 та ін.
7. Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик // Криминалистические характеристики преступлений: Сборник научных трудов. - М., 1984. - С. 73.
8. Утевский А.Б. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте и научно-практические меры повышения ее эффективности: Дисс…д.ю.н. - М., 1985. - С. 83-96; Дамов Ю.В. Правовые и организационно-тактические вопросы раскрытия аппаратами уголовного розыска умышленных убийств: Дисс…к.ю.н. - М., 1987. - С. 17 та ін.
9. Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Й, Руденко М.М. Боротьба з тероризмом. - К.: Знання України, 2002. - С. 136.
10. Сакало В.О. Тактика злочинної діяльності: Автореферат дис...к.ю.н. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 16 с.
11. Сакало В.О. Тактика злочинної діяльності: Автореферат дис...к.ю.н. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - С. 2.
12. Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Держкомстат України, "Техніка", 2002. - С. 514.
13. Авер'янов В.Б. та ін. Коментар до Конституції України. - К.: АТ "Книга", 1998. - 412 с.
14. Тарангул Л.Л. Теоретичні основи ругіональної податкової політики // Науковий вісник Академії ДПС України. - 2002. - № 3(17). - С. 36.
15. Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, п. 4.3.2. затверджений наказом ДПА України від 7 квітня 2003 року № 160. - К.: ДПА України, 2003. - 8 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...