WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів - Реферат

До характеристики протиправних дій, що вчиняються щодо працівників податкових органів - Реферат

зменшилась на 12,7 %* .
_______________________________________________
* Для розрахунку використані дані статистичних щорічників Держкомстату України за 1997 - 2001 рр.
Наведені показники абсолютної і відносної зміни рівня (темпу) протиправних дій не дають якісного пояснення тенденції їх скоєння. І насправді, у 1998 р. їх було скоєно на 56 або на 37,6 % більше, ніж у 1997 р. У 1999 р., порівняно з попереднім роком, протиправних дій було менше (- 64, або - 31,2 %), у 2000 р. знову зростання (+ 39, або + 27,7 %), а у 2001 р. - зменшення (- 22, або - 12,2 %). Якщо порівняти 2001 рік з 1997 роком, то тут наявне деяке зростання кількості протиправних дій (на 9, або + 6,0 %), відхилення у бік збільшення різної величини спостерігається в інші роки, за винятком 1999 р. (-8, або - 5,4 %).
Таблиця 1
Динаміка протиправних дій щодо працівників ДПС України за 1997-2001 рр.
Таблиця 2
Показники темпів рівня протиправних дій щодо працівників ДПС України
Вважаючи за необхідне все ж виявити загальну тенденцію змін вчинення протиправних дій щодо податківців, скористаємось методом "рухомої середньої", для чого здійснимо згладжування динамічного ряду за допомогою дворічної рухомої середньої (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка протиправних дій щодо працівників ДПС України за 1997-2001 рр.
Застосування вказаного методу дозволило отримати більш плавну криву, яка показує, що найбільший згладжений рівень протиправних дій був у 1998 році (177,0), потім він поступово зменшувався (1999 р. - 173,0, 2000 р. - 160,5), але у 2001 р. знову намітилась тенденція до його зростання (169,0), хоча фактично у 2001 році було скоєно протиправних дій на 11, або 6,5 %, менше від показника, отриманого за допомогою рухомої середньої і на 22, або 12,2 %, менше, ніж фактично у попередньому році.
Одержані за допомогою рухомої середньої результати, незважаючи на фактичне зменшення кількості протиправних дій, вчинених щодо податківців, дають підстави орієнтувати податкові органи на вжиття додаткових, посилених заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці працівників та їх захист.
Також звертає на себе увагу занадто велика частка злочинів у загальній кількості протиправних дій (злочинів і адміністративних порушень), яка за період, що аналізується - 1997-2001 рр. - в середньому становила 96,0 %. На адмінправопорушення припадає лише 4 % - 33 із 833 (діаграма 1, табл. 4), коли в цілому в державі, навпаки, кількість виявлених адміністративних правопорушень, наприклад, у 2001 р., перевищувала кількість зареєстрованих у цьому році злочинів у 12,4 раза [12]. Це ще раз підтверджує підвищений рівень професійного ризику працівників податкових органів.
Діаграма 1. Співвідношення злочинів і адміністративних правопорушень, вчинених щодо працівників ДПС України за 1997-2001 рр.
Таблиця 4
Відомості про співвідношення злочинів і адміністративних правопорушень, вчинених щодо працівників ДПС України за 1997-2001 рр.
Далі розглянемо структуру протиправних дій, вчинених щодо податківців у 1997-2001 рр., за їх видами (табл. 5).
Таблиця 5
Структура протиправних дій щодо працівників ДПС України за 1997-2001 рр. (за видами)
Не вдаючись до більш детального аналізу, що зумовлено обмеженими параметрами статті, все ж зазначимо, що динаміка ні одного з видів протиправних дій, за якими їх згруповано, не має чітко вираженої тенденції, як і динаміка загальної кількості протиправних дій, про що зазначалося.
Щодо структури правопорушень, то з наведених даних видно наступне. Найбільш чисельну групу у 1997-2001 рр. становили протиправні дії корисливої спрямованості - проти власності органів ДПС та її працівників (523, або 62,8 %, за п'ять років). Наступну за чисельністю групу (134, або 16,1 %) складали дії проти громадського порядку та моральності. За ними йдуть ті, що спрямовані проти життя та здоров'я громадян (56, або 6,7 %), і є найбільш суспільно небезпечними. Оскільки в Україні життя та здоров'я кожного громадянина країни гарантовано Конституцією та визнано нею найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [13], ця група злочинів заслуговує на особливу увагу з метою розробки та впровадження в практику заходів з мінімізації професійних ризиків і забезпечення особистої безпеки працівників податкової служби. Значно менша питома вага протиправних дій проти авторитету органів державної влади - 1,9 %, або 16, випадків. Доволі значний прошарок належить такому виду протиправних дій, які звітність ДПА України відносить до категорії "інші". Ця категорія, поряд з вищеназваними, також потребує уваги та розробки і вжиття своєчасних заходів з попередження їх прояву.
Значний інтерес для характеристики протиправних дій щодо податківців становить вивчення географії таких правопорушень. Вона визначає їх територіальну розповсюдженість, структуру, частоту прояву, дає уявлення про поширеність правопорушень на території, де розташовуються платники податків, яких обслуговують податкові органи за відповідними рівнями управління - стратегічним, оперативним, тактичним.
Для дослідження цього аспекту проблеми скористаємося схемою поділу України на економічні регіони і віднесення областей до шести макрорегіонів, запропоновану групою вчених НАН України - М. Долішнім, М. Паламарчук, О. Паламарчук: Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, м. Київ), Донецький (Донецька, Луганська), Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька), Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська), Причорноморський (Миколаївська, Одеська, Херсонська, АР Крим, м. Севастополь) і Харківський (Полтавська, Сумська, Харківська).
З погляду методології, для вивчення географії протиправних дій, ми вважаємо такий підхід цілком виправданим у зв'язку з тим, що в основу поділу країни на економічні зони,як відомо, покладено територіальний поділ праці, а його рівень залежить від рівня суспільного поділу праці в країні і може бути непрямим показником рівня розвитку її продуктивних сил, від якого, зокрема, залежить податкоспроможність регіонів. Остання ж є однією з найбільш інтегративних соціально-економічних характеристик регіону, яка відбиває фінансово-економічні можливості регіону щодо напрацювання таких обсягів фінансових ресурсів і створення такого фонду нагромадження, які б дозволили: по-перше, забезпечувати власні потреби регіону щодо розширеного відтворення всіх складових його багатств та аспектів життєдіяльності населення; по-друге, що особливо важливо, забезпечувати дохідну частину бюджету та позабюджетних фондів для задоволення потреб держави [14]. Ці процеси регулюються податковим законодавством держави, контроль за дотриманням якого, відповідно до Закону "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. № 509-XII, здійснюють податкові органи. Крім цього, запропонований методологічний підхід у вивченні характеристики протиправних дій, на наш погляд, має перспективу у зв'язку з модернізацією податкової служби, яка відбувається в рамках адміністративної реформи в країні і передбачає консолідацію податкових органів та перехід від організації податкових адміністрацій за існуючим адміністративно-територіальним принципом до макрорегіонально-міжрегіональних податкових округів (6-10 на країну), а також міжрайонних інспекцій (120-150) [15]. У зв'язку з цим, на нашу думку, при формуванні податкових округів доцільно врахувати використану вище схему поділу країни на макрорегіони очевидною є необхідність подальшої розробки та впровадження в теорію і практику діяльності органів ДПС України сучасних методик систематичного спостереження і аналізу всіх факторів, що впливають на роботу податкової служби, діяльність підрозділів на оперативному рівні управління якої внаслідок реформування матиме міжрегіональний характер. Безсумнівно, до таких факторів належить і протидія податківцям з боку платників податків - правопорушників.
Далі розглянемо дані про протиправні дії, вчинені щодо податківців по регіонах України. Для розрахунків скористаємося відомостями за останні два роки, що

 
 

Цікаве

Загрузка...