WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України - Реферат

Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України - Реферат

перевірки) за експортно-імпортними операціями і валютними розрахунками;
- п. 1 ст. 8 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 - здійснення обліку поточних операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах;
- ст. 9 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тю-тюнові вироби" від 15.09.95 (з наступними змінами і доповненнями) п. 2 - організація роботи з виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного збору; реєстрація імпортерів і видача їм посвідчень на право ввезення в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів; п. 3 - здійснення контролю за наявністю марок на пляшках алкогольних напоїв та пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх реалізації;
- ст. 5 Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06.07.95 (з наступ-ними змінами і доповненнями) - контроль за проведенням суб'єктами підприємницької діяльності розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових книг;
- Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 (з наступними змінами і доповненнями): ст. 7.7.4 - право надавати розпо-рядження про нарахування податку в разі, якщо розмір податку на додану вартість, зазначений у декларації, є меншим за розмір, що випливає з пода-них платником ПДВ розрахунків; 5.2.1 - встановлення порядку податкової звітності підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими орга-нізаціями інвалідів; ст. 9.1 - ведення реєстру платників ПДВ; ст. 9.3 - вста-новлення форми заяви про реєстрацію платника ПДВ; ст. 10.2 - встановлення порядку контролю за справлянням і перерахуванням ПДВ до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України - спільно з митними органами; 10.3 - встановлення правил податкового обліку для платників ПДВ.
- Закон "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції від 22.05.97 з наступними змінами і доповненнями): ст. 7.11.10 - ведення реєстру всіх неприбуткових організацій, звільнених від оподаткування; ст. 7.11.12 - встановлення порядку обліку і надання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій, а також вирішення питання про виключення організацій з реєстру неприбуткових організацій і про опо-даткування їх доходів у разі порушення вимог чинного законодавства; ст. 12 - встановлення правил повідомлення платником податку про зменшення валового доходу на вартість відвантажених, але неоплачених покупцем товарів за умови звернення платника податку до арбітражного суду; ст. 16.11 - встановлення форми розрахунку прибутку постійних представництв нерезидентів України; ст. 16.15 - встановлення порядку ведення і складання податкової звітності, декларацій про прибуток підприємств і розрахунків податку для всіх платників податку; ст. 20.5 - право приймати рішення про незастосування фінансових санкцій за результатами перевірок, які виявили випадки арифметичних помилок, що призвели до заниження сум податку на прибуток, але не більше 5 % від суми загальних зобов'язань платника зі сплати цього податку за період, що перевіряється;
- Закон "Про банки і банківську діяльність" від 16.12.97 ст. 31 - встановлення форми і змісту повідомлення про відкриття або закриття рахунків юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
- Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетом та державними цільовими фондами" від 4.03.98 - обов'язки з вилучення, оформлення та реалізації податкової застави;
- Кодекс про адміністративні правопорушення (ст. 2342) - розгляд справ про адміністративні правопорушення;
- виконання функцій, передбачених Порядком подання реєстраційних (облікових) номерів платниками податків, затвердженим наказом ДПАУ від 3.08.98 № 380;
- Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності спеціальних санкцій, затверджене наказом Мініс-терства зовнішньоекономічних зв'язків України і торгівлі від 5.06.95, (п. 1) - тимчасове припинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин і валютного регулювання.
Отже, оскільки фактично органи податкової служби контролюють більше питань, ніж обумовлено податковим законодавством у понятті "податковий контроль", то, на нашу думку, помилково говорити про те, що контрольна діяльність органів ДПС повністю охоплюється поняттям "податковий контроль". Органи ДПС України відповідно до чинного законодавства здійснюють саме фінансовий контроль. Механізм контролю починає діяти ще до виконання конкретним платником податку обов'язку щодо його сплати, і виникає це через процедуру взяття на облік платника податків у податковому органі.
У межах фінансового контролю день у день проходить реалізація державних інтересів у податковій сфері, чим і пояснюється інтерес до його вивчення.
Література:
1. Алексеев С.С. Общая теория права.- Т. 2. - М., 1982. - 359 с.
2. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07/НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 38 с.
3. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. - М.: Финансы и статистика, 1989. - С. 23.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К. - Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - 1440 с
5. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. - М., 2000. - 192 с.
6. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль В СССР. - М.: Юрид. лит., 1973. - 134 с.
7. Грачева Е.Ю. Финансовый контроль - подотрасль финансового права // Финансовый контроль. - 2002. - № 2. - С. 60.
8. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: Издательство А.С.К., 2003. - 639 с.
9. Карасёва М.В. Финансовое право. Общая часть. - М., 1999. - 256 с.
10. Коростелев Ю.В. Государственный финансовый контроль: проблемы и решения. - Финансы. - 1997. - № 8. - С. 3-5; Белолипецкий В.Г. Осовершенствование государственного финансового контроля в России. - Финансы. - 1998. - № 4. - С. 47-50.
11. Кушнарьова Т.Є., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України. - Харків, 2000.
12. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М., 1972.
13. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації): - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.
14. Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. Рн/Д: Экспертное бюро; М.: Гардарика, 1996.
15. Ровинский Н.Н. Финансовый контроль в СССР. - М., 1947.
16. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 407 с.
17. Сайт Верховної Ради України: http//www.rada.kiev.ua.
18. Стефанюк І. Фінансовий контроль: визначення поняття і системи // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 7. - С. 4.
19. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 4-те вид. стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 253 с.
20. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. - М., 1974.
21. Химичёва Н.И. Субъекты советского бюджетного права. - Саратов, 1979. - 336 с.
22. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. - М., 1955.
23. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. - М.: Изд-во МГУ, 1983; Савин А.Ю. Финансовое право. - М.: Финстатинформ, 1997.
24. Юридична енциклопедія / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. - Т. 3. - К.: Українська енциклопедія, 2001. - 792 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...