WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні - Реферат

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні - Реферат

інформації, який передбачав визначення людських ресурсів для проведення соціологічного опитування,інструктаж інтерв'юерів;
2) розробка програми або вибір готової програми для обробки й аналізу даних соціологічного моніторингу, методів статистичної обробки та форм їх подання (табличний і графічний);
3) оформлення, аналіз та інтерпретація результатів соціологічного дослідження, написання звіту.
Одним із суттєвих питань анкети було питання про рівень оплати праці пацієнтів, а також оплату послуг медичних працівників, який буде їх задовільняти щодо пацієнтів та який можна буде здійснювати за рахунок усіх джерел фінансування, а також думка громадян щодо захисту прав пацієнтів в Україні.
Кількість опитуваних становила 1 025 осіб. Вибірку з деякими припущеннями можна вважати репрезентативною і перенести виявлені співвідношення на генеральну сукупність досліджуваних об'єктів, тобто на все населення України. Звичайно, в цьому випадку повинна бути врахована надзвичайна нерівномірність рівня економічного розвитку окремих регіонів, а це у свою чергу веде до нерівномірності рівня доходів населення.
У даній роботі розглянемо тільки питання, пов'язані з можливістю фінансування медичного обслуговування за рахунок власних коштів користувачів медичних послуг. Тобто серед 26 факторів для аналізу були вибрані наступні: щомісячний дохід; щомісячні витрати на своє здоров'я; потенційні витрати на медичне страхування, на які спроможний опитуваний; потенційна заробітна платня пацієнтів і лікаря, яка в змозі забезпечити достатній рівень медичного обслуговування населення. Крім фінансових, були використані інші показники, які є пояснюючими щодо головних: вік, стать та освіта опитуваних.
Середній статистичний опитуваний має 38 років, 55 % мають вищу освіту, що значно перевищує аналогічний показник в Україні взагалі, з них 37 % складають чоловіки, а 63 % - жінки. Щомісячний дохід опитуваного 546 гривнів при середньо-квадратичному відхиленні 278 гривнів, тобто коефіцієнт варіації становить приблизно 51 %, а це свідчить про значну неоднорідність розподілу доходів.
Дані спостереження були попередньо цензуровані, тобто були відкинуті спостереження, для яких порушувалися наступні умови: існуючі витрати на здоров'я (на лікування) не перевищують 50 % від рівня доходів, або подібна умова для медичних страхових внесків (кількості цензурованих спостережень зменшилась до 300) .
Для кількісних розрахунків була використана система (програма) STATGRAPHICS [8].
Середня величина витрат на здоров'я дорівнює 43 гривні та суттєво перевищує середню потенційну величину витрат на страхову медицину (ВСМ) ~ 23 гривні.
Якщо зробити перевірку гіпотези рівності середніх на основі розподілу Стьюдента: [8].
У нашому випадку ; ; ; ; ,
Відповідне критичне значення t = 3,29, а це визначає, що гіпотеза рівності середніх витрат на здоров'я та страхову медицину повинно бути відкинуто і середні витрати на здоров'я суттєво перевищують потенційні витрати на страхову медицину.
На нашу думку, це пов'язано з тим, що більшість опитаних не вважає доречним включення ліків до переліку послуг страхової медицини.
Аналіз кореляційної матриці таблиці № 3 досліджуваних змінних дозволяє зробити декілька цікавих висновків.
Таблиця 3
Кореляційна матриця
Вік ( )
_ -0,09
-
Стать ( )
-
_
-
-
Освіта ( )
-
_
-
Дохід ( )
_
СВЗ ( )
-
-
_
ВСМ ( )
-
-
_
По-перше, знайдемо критичне значення коефіцієнта кореляції, яке дозволяє вважати існування лінійного взаємозв'язку.
Розрахуємо величину: [13];
де .
Гіпотезу щодо існування лінійного взаємозв'язку можна прийняти, якщо
;
Чотирма зірками позначені випадки існування лінійного взаємозв'язку на рівні значущості ймовірності похибки ; трьома - на рівні 0,01; двома - на рівні 0,05; однією - на рівні 0,1.
Найбільш щільний лінійний взаємозв'язок присутній у показників статті та доходу. Оскільки стать позначалась одиницею (1) у чоловіків та 0 (нулем) у жінок це свідчить про значні переваги доходів, які отримують чоловіки від доходів жінок. На доходи також впливає рівень освіти, тобто респонденти, які мають вищий рівень освіти, мають також і вищий рівень доходів.
Респонденти з вищою освітою погоджується сплачувати більше за послуги страхової медицини, подібна залежність спостерігається і у міру зростання доходів. Витрати на здоров'я жінок суттєво перевищують витрати чоловіків. Можливо, це є однією з причин наявності суттєвої різниці у тривалості життя чоловіків і жінок сучасної України. Що стосується витрат на впровадження страхової медицини, то тут практично немає різниці між чоловіками та жінками.
Оскільки головна мета роботи полягає в аналізі можливостей фінансування страхової медицини за рахунок власних коштів громадян, то необхідно більш ретельніше розглянути основне джерело цих витрат - власні доходи населення. Гістограму доходів респондентів подано на рис. 1. Там же побудовано графік щільностей, гамма розподілу яких, на нашу думку, наближається до досліджуваного розподілу.
Рис. 1. Гістограма та функція щільності гамма-розподілу доходів респондентів
Функція щільності гамма розподілу має вигляд:
Параметри розподілу ; дозволяють оцінити медіану та моду досліджуваного розподілу.
грн ; грн; грн.
Це означає, що найбільш розповсюджені доходи наближаються до 400 гривень, а 50 % респондентів мали щомісячні доходи, які не перевищували 500 гривнів.
Гістограми медичних витрат респондентів (існуючих і потенціальних) подано на рис. 2.
Рис. 2. Гістограма розподілу витрат на власне здоров'я респондентів
Як було показано раніше, величина існуючих медичних витрат суттєво перевищує відповідно середнє значення потенційних витрат на страхову медицину.
Крім того, слід підкреслити, що витрати на здоров'я мають двохмодальний характер, існування якого можна пояснити тільки значною неоднорідністю умов користування медичними послугами.
Проаналізуємо отримані емпіричні залежності існуючих витрат на здоров'я та потенційних на страхову медицину від визначених факторів.
Використовуючи позначення таблиці 3, методами регресійного аналізу отримана така залежність витрат на здоров'я від інших досліджуваних:
;
.
Отриману залежність можна трактувати так:
- жінка без вищої освіти, незалежно від віку, витрачає щомісячно 36,8 грн на власне здоров'я, чоловік - приблизно на 11,42 грн менше. Десять надлишкових років життя додає додаткових 2,4 грн, як чоловіку так і жінці. Респонденти, які мають вищу освіту, витрачають щомісячно на 3 гривні менше, ніж ті, хто її не мають.
Хоча коефіцієнти при пояснюючих змінних (рік ( ), стать - ) значимі, параметри адекватності моделі (коефіцієнт детермінації, - критерій) мають невеликі значення ( ). Це вказує на існування інших факторів, які

 
 

Цікаве

Загрузка...