WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі - Реферат

Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі - Реферат

експер-тиз, щодо яких профілактична робота не велася.
Наприклад, з метою розробки профілактичних заходів можуть бути використані дані про спосіб здійснення злочину, застосування технічних за-собів, що містяться у висновку експерта.
Встановлення обставин, що сприяли злочину, який розслідується, пови-нне проводитися слідчим і судом на підставі всіх матеріалів справи. Тому, оцінюючи відомості, що містяться у висновку або повідомленні експерта, необхідно зіставляти з іншими матеріалами справи, що характеризують об-ставини, які сприяли цьому злочину. Таке зіставлення і загальна оцінка є кін-цевим критерієм для вирішення питання про те, які з відомостей і реко-мендацій, повідомлених експертом, необхідно використовувати при підготов-ці подання (окремої ухвали). У профілактичному документі експерта може йтися про такі обставини, які в цьому випадку злочину (правопорушенню) не сприяли, але можуть сприяти скоєнню інших подібних злочинів (пра-вопорушень). Якщо оцінка цих обставин показує, що вони належать до кри-міногенних факторів, то це не повинно залишитися поза увагою, хоча слід-чий (суд) звертається до конкретної справи з поданням (окремою ухвалою) щодо обставин, які сприяли злочину чи правопорушенню, що розглядається.
8. Ефективність профілактичної роботи в багатьох випадках залежить від рівня рекомендацій з усунення обставин, що сприяли правопорушенням. Експертами такі профілактичні рекомендації часто даються з урахуванням ві-домостей, отриманих з інших справ. Вони не впливають на вирішення конкретної справи, і, разом з тим, не підлягають передчасному розголошенню з тактичних причин. Оцінюючи таку профілактичну реко-мендацію, необхідно вирішувати питання, чи підлягає вона розголошенню, чи може знаходитися серед матеріалів, які приєднуються до кримінальної справи, ураховуючи, що всі матеріали повинні пред'являтися обвинуваченому й іншим учасникам процесу. У Постанові № 10 від 1 грудня 1983 року зі змінами, внесеними Постановою "Про застосування процесуаль-ного законодавства при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції" від 3 квітня 1987 року, Пленум Верховного Суду зазначав про необхідність при розгляді цивільних справ судами більше уваги приділяти виявленню причин і умов, що сприяли скоєнню правопорушень. Залучаючи при складанні окремих ухвал матеріали судових експертиз, зокрема, рекомендацій експерта з питань профілактики правопорушень, необхідно також вирішити питання про можливість оголошення ухвали, для якої ці відомості були використані. Ухвала, у якій містяться технічні подробиці про спосіб здійснення правопо-рушення (наприклад, розпечатування пломб), повідомлення експерта, оголо-шувати недоцільно. У випадку, коли оголошення окремої ухвали визнано недоцільним, суд, як вказує Пленум, оголошує в судовому засіданні про винесення їм такої ухвали.
9. Передумовами підвищення ефективності подань і окремих ухвал є їх законність, об'єктивність, повнота, обґрунтованість матеріалами справи. Ефективність залежить також від правильного і конкретного відображення в цих документах криміногенних факторів, зокрема тих конкретних порушень правил оформлення документів, які були зазначені експертами.
Оцінюючи пропозиції експерта, необхідно визначити, наскільки вони реальні та економічно доцільні. У деяких профілактичних рекомендаціях екс-пертів пропонується, наприклад, заборонити виписку документів на папері, що просвічується, оскільки на ній можливе, з метою підробки, перемальовування підписів через просвічування. Керівник закладу, куди направлено подання з такою рекомендацією, не може заборонити вико-ристання стандартних типографських бланків документів, віддрукованих на такому папері в державних типографіях з дотриманням усіх існуючих вимог. Мабуть, не можна визнати реальним і економічно доцільним проведення у великому обсязі таких заходів, не враховуючи ті можливості, які існують для використання різних сортів паперу при виготовленні бланків документів.
10. Оцінюючи встановлений експертами криміногенний фактор і його рекомендацію в тих випадках, коли відсутнє посилання на нормативний акт, порушення якого експерт зафіксував, потрібно перевірити, чи дійсно встано-влено відповідне правило, про порушення якого говориться. Необхідно звер-нутися за відповідним роз'ясненням до спеціалістів або витребувати відпо-відний нормативний акт і, лише пересвідчившись у його порушенні, включа-ти таку констатацію в подання (окрему ухвалу). Наприклад, у деяких виснов-ках і повідомленнях кваліфікується як порушення факт виконання підписів у документах через копіювальний папір. Такі підписи в документах часто по-гано помітні, змазані, можливість їх виконання полегшує підробку шляхом перемалювання через копіювальний папір. Але не для всіх категорій доку-ментів існує заборона виконання підписів через копіювальний папір. Тому перед тим, як ставити питання про наявність порушення, необхідно, оціню-ючи викладене експертом, пересвідчитись, що для цієї категорії документів така заборона існує. В іншому випадку може говоритися про мотивовану ре-комендацію з метою введення такої заборони.
11. Комплексне дослідження з метою встановлення криміногенних фак-торів часто проводиться одним спеціалістом, який володіє відповідними зна-ннями в суміжних галузях. Оцінюючи документ, у якому викладені резуль-тати таких досліджень, необхідно, виходячи з відомостей про освіту експерта, його спеціалізації і стажу роботи, посилань на нормативні акти, визначати, чи дійсно експерт володіє комплексом необхідних спеціальних знань. Будь-які сумніви повинні бути націлені на додаткове вивчення встановлених криміногенних факторів і рекомендацій щодо їх усунення, що дозволить правильно вирішити питання про зміст і напрям подальших профілактичних заходів.
У практиці експертих закладів мають місце випадки, наприклад при проведенні великої кількості експертиз документів у справах про викрадення державної власності, коли експерти в багатьох висновках фіксують обстави-ни, що полегшують здійснення викрадень. Часто за кожною з експертиз від-значаються однотипні обставини, але щодо різних документів, які дослід-жуються. Оцінюючи відомості, подані експертами, необхідно згрупувати їх для того, щоб узагальнені ісистематизовані відомості могли бути зіставлені з іншими матеріалами справи і дозволили найбільш ефективно без повторів використати їх при підготовці подання (окремої ухвали).
12. Якщо інформація за погодженням з органом, який призначив експертизу, направляється для реалізації безпосередньо у відповідне відом-ство або організацію, то копія такого документа повинна направлятися особі або органу, який призначив експертизу. Оцінюючи відомості, що містяться в документі експерта, необхідно співставити їх з іншими відомостями з профі-лактики правопорушень, які є в розпорядженні слідчого і суду. Це дозволить визначити правильність і повноту запропонованих експертом заходів, вирі-шити питання про доцільність додаткового внесення подання (окремої ухвали), його змісту й адресата. Приймаючи рішення про необхідність внесе-ння подання (окремої ухвали) з того ж питання, а, можливо, і тому ж адре-сату, до якого звертається експерт, слід вияснити, чи не були раніше вжито необхідних профілактичних заходів щодо листа експертного закладу. Якщо вжитих заходів недостатньо, то, можливо, доцільно звернутися до вищої організації з метою більш оперативного й ефективного реагування. Необхідно враховувати і профілактичні заходи, які іноді застосовуються після проведення інвентаризацій, ревізій, висновків різних інспекцій тощо.
13. Інформацію експерта з питань профілактики правопорушень необ-хідно брати до уваги і в тому випадку, коли кримінальна справа закрита, ос-кільки обставини, що полегшують скоєння злочинів, не усунені.
14. Якщо в межах, відведених для

 
 

Цікаве

Загрузка...