WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аспекти класифікації адміністративних правопорушень у сфері оподаткування - Реферат

Аспекти класифікації адміністративних правопорушень у сфері оподаткування - Реферат

легковажне відношення особи до виконання вимог податкового законодавства. Здійснення таких порушень у сфері оподаткування через недбалість найбільше імовірно для адміністративних правопорушень.
Запропонована у даному дослідженні диференціація розглянутих адміністративних правопорушень за ознаками суб'єктивної сторони складу щодо аспекту вини (її форм і властивостей), на нашу думку, полегшує класифікаційний аналіз їхнього феномена в цілому. Однак аналіз норм податкового законодавства України показує, що по окремих складах ознака вини є явно недостатнім критерієм для повного і всебічного розмежуванняданого виду адміністративних правопорушень за ознаками суб'єктивної сторони. У зв'язку з цим важливе значення для осмислення класифікаційних можливостей ознак суб'єктивної сторони має використання інших самостійних, але факультативних у структурі даного елемента складу критеріїв, а саме: мотиву і мети посягання.
При класифікації адміністративних правопорушень у сфері оподаткування щодо мотиву і мети їхнього вчинення необхідно враховувати, що для кваліфікації таких правопорушень важливо не тільки реальне заподіяння шкоди суспільним відносинам, а й те, що може становити реальну можливість настання суспільно шкідливих наслідків правової недисциплінованості суб'єкта діяння. Тому, на нашу думку, вивчення класифікації адміністративних правопорушень щодо мотиву і мети повинно паралельно враховувати також нормативні (матеріальні або формальні властивості) особливості конструкції складу, що класифікується. При такому підході стає очевидним, що для частини адміністративних правопорушень, що вивчаються, їх мотив і мета регламентовані законодавцем як конструктивна ознака складу.
Конструктивною ознакою в окремих випадках, як зазначалося, є мета порушень податкового законодавства. Мета - це уявний образ результату, до якого прагне правопорушник, його уявлення про ті бажані наслідки, які повинні настати в результаті вчинення правопорушення. Як конструктивна ознака складу, мета називається тільки в тих ситуаціях, коли діяння скоюється умисно, тому що вона є свідченням бажання настання певного наслідку. Сутність мотиву полягає у тому, що він завжди пов'язаний з певними спонуканнями, які викликали у особи рішучість вчинити правопорушення. Мотив - обумовлене бажання досягти певної мети. Мотиви, які викликають в окремих осіб рішучість вчинити правопорушення, можуть бути найрізнітнішими: корисливість, заздрість, помста тощо. При конструкції окремих складів правопорушень мотив передбачається як обов'язкова ознака складу правопорушення. Так, у диспозиції статті 177-2 КУпАП прямо вказаний корисливий мотив (виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). У більшості складів порушень податкового законодавства передбачається наявність при їх вчиненні певного мотиву (збагачення, нажива тощо). Встановлення суб'єктивної сторони - це завер-шальний етап процесу констатації складу адміністративного правопорушення. Глибоке вивчення суб'єктивної сторони складу порушення податкового законодавства полягає у правильному розумінні (тлумаченні) диспозиції норми відповідної статті КУпАП, а також і в об'єктивному та всебічному аналізі умов і обставин протиправного діяння.
Повне і всебічне встановлення ознак, що характеризують суб'єктивну сторону, є необхідною умовою правильної кваліфікації порушення податкового законодавства, визначає ступінь шкідливості вчиненого правопорушення та особи, яка його вчинила, суттєво впливає на вид і мету відповідальності.
Висновки проведеного в даній статті дослідження показують, що найбільш оптимальною з погляду реагуючої здатності правових норм є класифікація, здатна виявити правову природу, закономірності виникнення і розвиток адміністративних правопорушень, що дозволяє в свою чергу глибше і всебічно розкрити їх взаємозв'язок і взаємозалежність у межах загальної теорії адміністративного правопорушення. Як показують результати проведеного аналізу, за своєю правовою природою суспільні відносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, мають адміністративно-деліктний характер, а комплексне теоретичне вирішенняпроблеми класифікації названого вище виду правопорушень залежить від пошуку підстави класифікації.
За своїми об'єктивними властивостях найбільш правильною з погляду наукової обґрунтованості і практичної ефективності для кодифікованої частини законодавства про адміністративну відповідальність є класифікація адміністративних правопорушень у сфері оподаткування за єдиним об'єктним критерієм. У теоретичному аспекті важливе значення має визнання законодавцем при систематизації адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, що майбутній Податковий кодекс України повинен гаранту-вати можливість диференціювати вид і розмір стягнення залежно від форми вини платника податків, його особистості й інших обставин справи шляхом закріплення диференційованих санкцій.
У практичному ж аспекті дана обставина важлива тому, що наявність ознак складу конкретного правопорушення у сфері оподаткування є юридичною підставою настання адміністративної відповідальності за його вчинення.
На нашу думку, потрібно встановити подвійний розмір сплати штрафу від розміру несплати податку, збору та обов'язкового платежу за ознаками повторності вчинення певних дій протягом року з моменту винесення постанови за перше адміністративне правопорушення у сфері оподаткування.
Література:
1. Финансовое право Российской Федерации. - М.: Теис, 1995. - С.106.
2. Кучеравенко М.П. Основи податкового права: Навчальний посібник. - Харків: Легас, 2001. - С. 304.
3. Кролис Л.Ю. Административная ответственность за нарушения налогового законодательства. - Екатеренбург,1996. - С.137.
4. Основы налогового права / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: Инвест Фонд, 1995. - С.175-177.
5. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України:Навчальний посібник. - К., 1995. - С. 40.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юридичної спеціальності вищих закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002. - С. 130.
7. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. - К., 1995. - С. 40.
8. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - С. 282.
9. Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. - Cт. 266.
10.Герасименко Е.Суб'єкт адміністративного проступку / Право України.-1999. - № 4. - C.43.
11. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998. - С. 127.
12. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - С. 284.
13. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. - Навчальний посібник. - К., 1995.- С. 41.
14. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационной структуры. - К., 1990. - С. 39.
15. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - С. 284.
16. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М.Гаращук та ін.: За заг. ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2000. - С. 165.

 
 

Цікаве

Загрузка...