WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність як правовий інститут - Реферат

Адміністративна відповідальність як правовий інститут - Реферат

застосування стягнення - одна із них. Форма реагування держави на адміністративне правопорушення проявляється в обов'язковому поєднанні таких процесу-альних дій, як обвинувачення особи у скоєнні правопорушення і в його праві давати пояснення по суті правопорушення. Дана ознака закріплена в КпАП України.
Характеризуючи адміністративну відповідальність як реакцію державних органів на вчинене діяння, заборонене законом, необхідно підкреслити, що така реакція виражається в засудженні діяння, "в негативній оцінці" вчиненого. Негативна оцінка адміністративного проступку - самостійна міра впливу, що реалізується компетентним (юрисдикційним) органом. Для застосування адміністративного стягнення необхідне видання правозастосовчого акта - постанови, в якій суб'єкт визнається винним і негативно оцінюється його поведінка. Для розуміння адміністративної відповідальності ця ознака є суттєвою.
Також важливою ознакою адміністративної відповідальності є форма реагування державних органів направопорушення, що виражається в застосуванні на основі негативної оцінки каральних адміністративних санкцій. Система правових норм, яка міститься в КпАП України, засвідчує, що накладення адміністративного стягнення є завершуючою мірою (формою) серед інших мір адміністративної відповідальності. Застосування адміністративного стягнення матеріалізує правову оцінку, яка була дана правопорушенню та особі правопорушника в ході розгляду справи і винесення за нею постанови. Значення цієї ознаки полягає в тому, що в основному при застосуванні адміністративного стягнення винний суб'єкт зазнає певних обмежень особистісного, морального і матеріального характеру.
Виходячи зі змісту цих ознак відповідальності А.Т. Комзюк сформулював визначення адміністративної відповідальності: "Адміністратив-на відповідальність - це застосування до осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і накладається уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених нормами адміністративного права.
Адміністративна відповідальність реалізується в специфічних для неї процесуальних формах, які є найбільш характерними її ознаками. І.А. Галаган у своїй роботі "Адміністративна відповідальність в СРСР. Процесуальне регулювання" зазначав, що адміністративна відповідальність - це переважно "процесуальне утворення". Надзвичайно важливо, щоб каральна діяльність органів державного управління протікала в певних адміністративно-процесуальних формах, тобто за встановленими правилами і процедурами, які встановлюють порядок діяльності цих органів у сфері юрисдикції.
Виходячи з характеристики сукупності ознак, К.С. Бєльский дає визначення адміністративної відповідальності як реагування держави на адміністративне правопорушення, що виражається в реалізації компетентним органом (посадовою особою) права пред'явити звинувачення певній особі, піддати протиправне діяння офіційній оцінці і у випадку негативної оцінки застосувати до винної особи адміністративне стягнення.
Адміністративна відповідальність - це складне, багатогранне явище, яке охоплює адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, норми, що містять адміністративні санкції, правопорушення з їх статистичними елементами (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона), діяльність правозастосовчих органів та їх посадових осіб та ін. Зрозуміти і пізнати всі аспекти можна за умови, якщо проаналізувати структуру адміністративної відповідальності.
Під адміністративною відповідальністю необхідно розуміти всі міри адміністративно-правового впливу, що застосовуються до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Ці міри реалізуються в правовідношенні, що виникає і об'єктивно існує з моменту вчинення адміністративного правопорушення. Це адміністративно-процесуальне правоохоронне відношення, яке триває протягом певного проміжку часу і охоплює всі основні стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Його головними суб'єктами є компетентний орган, наділений владними юрисдикційними повноваженнями, і правопорушник.
Необхідно зазначити, що адміністративну відповідальність не можна розуміти лише через реакцію держави на адміністративне правопорушення або тільки через обов'язки правопорушника. Вона є специфічною сукупністю суб'єктивних прав і обов'язків правопорушника. Одночасно з конкретними обов'язками цю сукупність становлять обсяг особливих процесуальних і матеріальних прав, передбачених державою як гарантії в процесі застосування адміністративного примусу. Виходячи з викладеного, К.С. Бєльський сформулював визначення адміністративної відповідальності як специфічне становище правопорушника, який поряд з адміністративно-примусовими заходами впливу реалізує процесуальні права на дачу пояснень по суті правопорушення, також має право на справедливу і об'єктивну оцінку компетентним органом вчиненого діяння і коректне з зако-нодавчого і морального поглядів застосування до нього адміністративного покарання.
В одному визначенні неможливо охопити всі елементи, ознаки, що характеризують адміністративну відповідальність. Доцільно погодитися з думкою К.С. Бєльського про те, що під час формулювання поняття адміністративної відповідальності можна сформулювати його лише на основі різноманітності визначень. Ці визначення утворюють цілісне поняття не шляхом їх механічного поєднання, а шляхом синтезу, при якому кожне визначення суттєво повинно доповнювати, розвивати і конкретизувати інше. Поняття адміністративної відповідальності повинно синтезувати два основних визначення: перше - характеризує адміністративну відповідальність як об'єктивну категорію, що виражає реакцію держави на адміністративне правопорушення; друге - як суб'єктивно-особистісну категорію, що показує її як сукупність прав особи, яка зазнає покарання.
Протягом останніх років проводиться велика робота щодо підготовки нового Кодексу України про адміністративні проступки. З прийняттям цього кодексу пов'язують вирішення різних проблем інституту адміністративної відповідальності, які існують сьогодні. Однією з основних серед них є приведення норм, що регулюють адміністративну відповідальність відповідно до положень Конституції України, закріплення поняття адміністративної відповідальності в кодексі, яке має стати основою для створення системи захисту прав та свобод громадян.

 
 

Цікаве

Загрузка...