WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність як правовий інститут - Реферат

Адміністративна відповідальність як правовий інститут - Реферат

виконавчої влади і наділені її повноваженнями посадові особи. Всі види правової відповідальності накладаються органами (посадовими особами) держави.
5. Відповідальність супроводжується державним і громадським осудом правопорушника та вчиненого ним діяння.
6. Адміністративна відповідальність пов'язана з примусом, із нега-тивними для правопорушника наслідками (морального або матеріального характеру), яких він може зазнати. Вона реалізується у відповідних процесуальних формах.
Адміністративній відповідальності властиві ряд специфічних рис, які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності:
а) у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, підставою відповідальності може бути не тільки адміністративне правопорушення (проступок), а й порушення інших галузей права. Такі заходи можуть застосовуватися при звільненні від кримінальної відповідальності, тобто за діяння, що містять ознаки злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки;
б) адміністративна відповідальність виявляється в накладенні на порушників певних видів адміністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від інших заходів стягнення та впливу, які застосовуються в різних галузях права. Ці види адміністративних стягнень передбачені ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими актами України;
в) адміністративні стягнення накладаються державними органами та їх посадовими особами, яким таке право надане законом. Їх перелік закріплений у розділі III КпАП України. Суб'єктами адміністративної юрисдикції є також районні (місцеві) суди (судді). Притягнення до адмі-ністративної відповідальності за адміністративні проступки є обов'язком державних органів;
г) законодавством закріплено особливий, спрощений порядок при-тягнення до адміністративної відповідальності, що створює умови для його оперативності та економічності при використанні. Одночасно цей порядок містить необхідні гарантії законності, а також здійснення права на захист;
д) однією з важливих ознак, які характеризують адміністративну відповідальність, є те, що між правопорушником та органом (посадовою особою), який накладає стягнення, відсутні службові відносини. Застосування адміністративного стягнення не тягне за собою судимості і звільнення з роботи;
е) адміністративна відповідальність врегульована нормами адмініст-ративного права, в яких наводиться повний перелік адміністративних проступків, стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати;
є) правом на встановлення адміністративної відповідальності наділено певне коло суб'єктів: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві ради та їх виконавчі комітети з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями. Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 92 Конституції України винятково законами України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них.
Невирішеність великої кількості проблем адміністративної відпо-відальності пов'язана з недостатньою науковою розробкою понятійного апарату. Проблеми адміністративної відповідальності протягом тривалого часу досліджували науковці-юристи, зокрема, в Росії - Б.М. Лазарєв, А.Б. Агапов, Д.Н. Бахрах, І.А. Галаган та інші; в Україні - Л.В. Коваль, С.Т. Гончарук, Ю.П. Битяк, А.Т. Комзюк. Вивчення інституту адміністративної відповідальності стає одним із головних напрямів в адміністративно-правових дослідженнях. Сьогодні серед науковців немає єдиного трактування поняття "адміністративної відповідальності", а також немає однозначної думки і щодо виділення основних ознак цього виду відповідальності.
Розробка визначення даного поняття є однією з основних проблем майбутнього адміністративного законодавства. Ця дефініція, не закріплена діючим правом, може лише відображати суб'єктивну думку науковців. Вчені, виходячи з ознак адміністративної відповідальності, дають свої визначення і характеристику особливостей даного виду юридичної відпо-відальності. Поряд з цим, ряд авторів, в тому числі В.М. Анохін, зазначає, що адміністративна відповідальність - один із двох видів адміністративного примусу. Ця відповідальність має дві відмінні ознаки: фактична підстава адміністративної відповідальності - адміністративний проступок - і міру відповідальності, яка за своєю правовою природою належить до числа адміністративних мір. Відповідальність - різновид примусу, а міри відповідальності - особливий вид мір примусу. Складовою частиною адміні-стративного примусу є адміністративна відповідальність. У цілому відповідальність в адміністративному праві - частина примусу. У ст. 23 КпАП України зазначено, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності. Це визначення є, по суті, правильним, проте воно не вирішує загальної проблеми чіткого і повного визначення адміністративної відповідальності.
Б.М. Лазарєв висловив думку, що в більшості випадків шкода від кожного із правопорушень не настільки велика, щоб була необхідність передбачати кримінальну відповідальність. Для таких випадків, які часто зустрічаються, держава встановила адміністративну відповідальність, тобто відповідальність перед державою, яка менш сувора, ніж кримінальна, не тягне судимості і застосовується, як правило, не судом, а органами держав-ного управління чи суддею одноособово.
Взяття за основу принципу більшої або меншої суворості за вчинене правопорушення є дуже важливим аспектом, але сам по собі він не дає юридичної відповіді на питання про характер і специфіку адміністративної відповідальності. Визначаючи поняття і характеристику особливостей адміністративної відповідальності, Д.М. Бахрах встановив, що це особливий вид юридичної відповідальності, якому характерні всі ознаки останньої. З іншого боку, адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного примусу і володіє всіма його якостями.
В юридичній літературі висловлені й інші думки щодо адміністра-тивної відповідальності. Зокрема, вона визначається як одна з форм державного осуду, що дістає вияв у впливі відповідних органів державного управління та посадових осіб на правопорушників в межах санкцій адміністративно-правових норм. Характеризуючи дане поняття, вчені зазначають, що адміністративна відповідальність - це форма реагування органів державного управління на адміністративне правопорушення, що виражається в застосуванні до порушника каральних адміністративних санкцій. "Реагування" виражається в різних формах і

 
 

Цікаве

Загрузка...