WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства - Реферат

Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства - Реферат


Реферат на тему:
Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства
У теорії права виділяють чотири види юридичної відповідальності: кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову. Жоден із зазначених видів відповідальності не має чіткого законодавчо закріпленого визначення, однак для кожного з них існує відповідний законодавчий акт, який містить у собі загальні положення, що стосуються підстав відповідальності, її принципів, підстав звільнення від неї тощо: для кримі-нальної відповідальності - Кримінальний кодекс України; для адмі-ністративної - Кодекс України про адміністративні правопорушення; для цивільно-правової - Цивільний кодекс України; а для дисциплінарної - Кодекс законів України про працю. Водночас, із появою в економіці суб'єктів господарської діяльності різної форми власності прийнято чимало законів, у яких сформульовані певні правопорушення, а для юридичних осіб встановлено санкції за їх вчинення. У багатьох випадках ці санкції називаються "фінансовими" або" штрафні санкції".
Фінансові санкції є іманентною ознакою адміністративно-деліктної відповідальності юридичних осіб за негативні наслідки економічної (підприємницької) діяльності. У статті 14 Закону України від 3 серпня 1990 року "Про економічну самостійність України" та в інших нормативно-правових актах встановлюється основний вид відповідальності у сфері економіки - економічні або фінансові санкції, що юридично є тотожними поняттями. Встановлення такого роду санкцій є намаганням використати економічну мотивацію з метою запобігання правопорушення, тобто зробити невигідною, обтяжливою неправомірну поведінку суб'єктів підприємницької діяльності.
Адміністративно-деліктна відповідальність випливає з тих зобов'язань суб'єктів господарювання, за якими вони перебувають в абсолютних правовідносинах із оточуючим середовищем або якщо і не перебувають у правовідносинах, проте повинні відповідати за делікт створення певної безпеки або загрози.
Поява нового правового терміна "фінансові", наявність певних особ-ливостей правовідносин, які передбачають існування санкцій, неврегульовані вищенаведеними кодексами.
Суспільно-політична ситуація в Україні, призвела до прийняття Верховною Радою України, не чекаючи відповідного наукового забезпе-чення, низки законів, якими було встановлено адміністративну відпові-дальність юридичних осіб.
Такі норми містять Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1991р., "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" від 14.10.1994 р., "Про виключну (морську економічну зону України" від 16.05.1995 р. "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 р., "Про відповідальність підприємств, установ та організації за порушення законодавства про ветеринарну медицину" від 05.12.1996 р., "Про елект-роенергетику" від 16.10.1997 р.,"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18.11.1997 р. тощо.
Відповідно до ст. 9 КпАП України адміністративним правопору-шенням (проступком) вважається протиправна, винна (умисна або нео-бережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну від-повідальність.
Накладання на підприємство, установу або організацію штрафу, безперечно, є ретроспективною юридичною відповідальністю, яка полягає в обов'язку юридичної особи-правопорушника понести відповідальність у вигляді стягнень, які від імені держави накладають посадові особи уповноважених органів. Вивчення місця санкцій щодо підприємств, установ або організацій у системі юридичної відповідальності дає підстави зробити висновок, що види стягнень у вигляді штрафів - атрибут адміністративної відповідальності.
Як зазначає Є. Трубецкой, дієздатність юридичної особи дістає вияв у певних фізичних осіб, представників, які діють від її імені. Дії цих представників вважаються діями самої юридичної особи. Однак ні особи, уповноважені бути представниками юридичної особи, ні взагалі фізичні особи, які входять до її складу, не повинні ототожнюватись із самою юридичною особою.
У зв'язку з тим, що штрафна санкція має двояке значення, а у юридичній науці частіше застосовується до правопорушників, ми вважаємо, що необхідно навести законодавче визначення цього поняття щодо платників податків: штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законо-давчими та іншими нормативно-правовими актами, на підставі рішення контролюючого органу. Дане визначення дещо відрізняється від загального.
Платник податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відок-ремленні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримати та (або сплачувати податки, збори чи обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції, Поняття юридичної особи вживається зовсім недавно, у законодавстві дано його визначення.
Юридичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема підприємства з іноземними інвестиціями або інші юридичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, а також фізичні особи (громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства), які здійснюють діяльність, віднесену до підприємницької згідно з законодавством, або ввозять (пере-силають) товари на митну територію України, зобов'язані відповідно до чинного законодавства зареєструватися протягом строків, визначених законодавством.
Правопорушення - діяння людей, що включають два варіанти пове-дінки: активна дія суб'єкта або юридично значима бездіяльність. Подібна поведінка може бути віднесена до правопорушення тільки за умови його суспільної небезпеки, тобто за умови включення в себе наявності шкоди. Заподіюючи шкоду суспільству, правопорушник створює юридично визна-чену

 
 

Цікаве

Загрузка...