WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформація в структурі правового управління - Реферат

Інформація в структурі правового управління - Реферат

характер, що може породжувати проблему неоднозначності (інформація та її сигнал), недостатньої повноти та об'єктив-ності, неможливості її сприймання.
Якщо сутність пошуку якісного аспекту інформації потрібно дослідити одночасно та у зв'язку з якісними елементами його складових, необхідно передбачити й комплексний підхід. Одна і та ж інформація може мати різне значення, залежно від того, хто її отримує, від його знань, від джерела, від обсягу(інформація щодо відносин державних органів податкової служби та платників податків з оподаткування, з питань підсилення правової основи).
Визначення цінності інформації можна зв'язати з поняттям мети -забезпечення умов, що призведуть до добровільної сплати податків платником, з одного боку, це характеризує діяльність платника податків, з іншого - організаційно-правову основу.
Цінність набуває конкретне якісне навантаження, в галузі управління та права - позитивна та від'ємна щодо джерела та споживача. Інформація характеризується як теорія сутності та змістовності, досліджує проблеми інформаційних основ, при цьому визначається цінність нормативно-правової інформації.
З погляду соціально-правового регулювання, поведінка керівництва податкової міліції як суб'єкта управління характеризується правильністю постановки юридично-значимих цілей і шляхів їх досягнень.
Відбір відповідної нормативно-правової інформації передбачає свободу правового регулювання, право вільного вибору правової інформації: найбільш цінних положень, даних для досягнення мети. Нормативно-правова інформація може бути більш чи менш значима, що визначиться в процесі прийняття і реалізації управлінського рішення. Інфор-маційна цінність норм права характеризується з урахуванням системи управління, цілей, особливостей соціально-правового впливу, правової інформації.
Головним завданням інформаційно-аналітичної роботи є створення високоорганізованого інформаційного середовища, яке включає: інформаційне та програмне забезпечення, інформаційні технології, бази даних і знань, експертні системи, мережі ЕОМ, інші засоби інформатизації, що дозволить на якісно новому рівні організовувати збір інформації, здійснювати системний аналіз її з питань стану і перспектив діяльності податкової служби в цілому, приймати науково-обгрунтовані рішення з питань реалізації податкової політики України.
Стратегічне завдання полягає в забезпеченні такої взаємодії органів державної податкової служби, що дозволяло б підтримувати потенціал ДПА України на належному рівні, необхідному для досягнення цілей з урахуванням впливу економіки, правового регулювання управління, політичних процесів, природного середовища й ресурсів.
"Выполнение стратегии - это проведение стратегических изменений в организации, переводящих ее в такое состояние, в котором организация будет готова к проведению стратегии в жизнь " [9 ].
Якщо однією із цілей розробки прогнозу є певна динаміка розвитку кількісних показників, параметрів, то, використовуючи отриманий на попередніх етапах розробки прогнозу обсяг інформації (кількісний та якісний) та відповідні методи визначення змін прогнозованих показників і параметрів у майбутньому, розраховуються криві змін у проміжку часу, що прогнозується.
Способом визначення та оцінки динаміки прогнозованих значень показників і параметрів на прогнозований час є складання експертних кривих з визначенням критичних моментів, в яких тенденція змін значень таких показників і параметрів може зазнати зміни під дією тих чи інших факторів з наступною оцінкою значень прогнозованих показників і параметрів, що будуть отримані, та характер цих змін в інтервалі між критичними точками.
Оцінка якості прогнозу - одна з центральних проблем у процесі розробки управлінських рішень. Ступінь довіри до прогнозу впливає на рішення і відображається на ефективності прийняття управлінського рішен-ня, що приймається на підставі інформації, отриманої з використанням прогнозу. Оцінка якості прогнозу є складною не тільки в період, розроблення прогнозу, але і в період, коли подія наступила.
Якщо внаслідок аналізу значення показників і параметрів, які були спрогнозовані, скореговані та змінили розвиток подій за прогнозом у бік більш позитивного значення, прогноз початковий не є не точним.
Наслідком якісного прогнозу є ефективне управлінське рішення.
Критерії оцінки складових якості прогнозу - це ясність, чіткість завдання на прогноз, відповідність прогнозу завданню, своєчасність розробки прогнозу, професійний рівень розробки прогнозу, надійність використаної інформації.
Узагальнення оцінки якості прогнозу на базі оцінки якості прогнозу по окремих критеріях передбачає інтегральний метод визначення.
Критеріями експертного прогнозу є компетентність, якість інформації, що надається для прогнозування, якість інформації, що отримується після проведення прогнозу, якість вибраних методів і процесів, використаних при розробці прогнозу.
Після отримання інформації, внаслідок реалізації прогнозу, її необхідно порівняти з показниками, параметрами, що передбачалися прогнозом.
Моніторинг ходу реалізації прогнозованого розвитку подій дозволяє своєчасно виявити відхилення, що можуть вплинути на хід подій при прийнятті важливих стратегічних управлінських рішень.
Прогноз - це необхідний, суттєвий елемент розробки таких управлінських рішень.
Досягнення мети є головним напрямом модернізації державної податкової служби України, яка діятиме винятково на правових засадах, виконуючи притаманні їй функції, і, як найголовнішу, наповнення державного бюджету.
Державну податкову службу буде перетворено у провідний орган демократичного розвитку державного управління, підзвітного громадському суспільству України. Податкова міліція, як структурний підрозділ ДПА України, володітиме професійною достовірністю як установа в цілому, так і кожний її працівник окремо.
Література:
1. Келдыш М.В. Естественные науки и их значение для развития мировозрения и технического прогресса // Коммунист. - 1966.- № 17.
2. Беляков К. И. Управление и право в период информатизации: Монография. - Киев: Издательство "КВІЦ", 2001. - 308 с.
3. Новик И.Б. Философские идеи Ленина и информатика. - М., 1969.
4. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. -3-е изд., испр. - М.: Дело, 2002. - 392 с.
5. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ // ВВР. - 1992. - № 48.
6. Урсул А.Д. Информация. Методологические аспекты. - М., 1971.
7. Конституція України. - К., 1996. - 28 червня. - С. 34.
8. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 256с.: ил. - Библиография. - С. 247-251.
9. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Гардарикр, 2002. - 296 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...