WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України - Реферат

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України - Реферат


У результаті перевірки отриманої інформації було виявлено близько 300 податкових злочинів та 400 інших порушень податкового законодавства. У бюджет держави донараховано 80 млн грн, та стягнуто 35 млн грн. З незаконного обігу вилучено на суму близько 1 млн грн.
У державні органи влади направлено близько 200 інформаційно-аналітичних документів, багато з яких спрямовані на удосконалювання законодавства, вироблення рішень виконавчої влади з усунення причин і умов, що сприяють податковій злочинності. Створені автоматизовані банки даних, за допомогою яких здійснюється інформаційне забезпечення не тільки підрозділів податкової міліції, але й інших правоохоронних органів.
Інформаційно-аналітична робота є сполучною ланкою для всіх підрозділів податкової міліції як з погляду вертикальних зв'язків, так і зв'язків горизонтальних. Предметна ділянка такої роботи являє собою відображення всієї сфери діяльності податкової міліції й охоплює інформаційне поле, яке відображає узагальнену сукупність процесів у націо-нальній економіці і діяльність усієї податкової системи країни.
Оскільки, як уже зазначалося, основні об'єкти предметної галузі інфор-маційно-аналітичної роботи податкової міліції безумовно належать до великих і складних систем, вони вимагають використання адекватного науково-теоретичного апарату, спеціального комплексу інформаційно-аналітичних методів, відповідного забезпечення необхідною матеріально-технічною базою, насамперед, обчислювальною й іншою технікою, предмет-но орієнтованим персоналом, а також розробки, апробації і практичного впровадження ідеології єдиної машинно-управлінської системи.
Відповідно, інформаційно-аналітична робота, що є частиною управлінської діяльності, неминуче визначає необхідність виділення її в межах інших видів діяльності й організаційного оформлення. Це у свою чергу означає функціональну спеціалізацію усередині цілісної структури ІАР по напрямах збору, накопичення, обробки, видачі, аналізу і реалізації інформації в інтересах підготовки варіантів рішень на різних рівнях прийняття і реалізації рішень.
Специфіка предмета ІАР податкової міліції полягає в тому, що він знаходиться на стику фіскальної, правоохоронної, фінансово-економічної й інформаційної діяльності. Звідси випливає реальна потреба ведення дослідницької роботи як загальнотеоретичного, так і прикладного характеру з численними зв'язками і залежностями між цими двома категоріями дослідження. Причому ця робота може бути успішної тільки при цілісному і комплексному підході, координації процесу її розвитку в межах різних тематичних напрямів і узгодженні застосовуваної методики і методології.
Інформаційно-аналітична робота може бути віднесена до одного з найбільш наукомістких видів діяльності.
Великі масштаби завдань розробки систем інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції визначаються тим, що створювані уніфіковані методи аналізу й інформаційні технології для широкого класу прикладних завдань вимагають використання як вихідної бази реальних результатів фундаментальних досліджень, пов'язаних із застосуванням передових технологій. Одночасно цілком зрозуміла об'єктивна необхідність використання в сучасних умовах автоматизованих систем підготовки і прийняття рішень, що реалізують основні функції інформаційно-аналітичного забезпечення, практично у всіх сферах оперативно-службової діяльності підрозділів податкової міліції.
Однак необхідно зазначити, що дотепер у цій галузі не виконано жодного наукового чи дисертаційного дослідження, відсутні навчальні і науково-практичні посібники. Як результат - слабко розроблені й обґрунтовані правові й організаційні основи ІАР, не сформульовані основні принципи і критерії оцінки її результатів. Гострою є проблема створення адекватних моделей об'єктів інформаційно-аналітичної роботи, особливо прогностичного характеру, адаптації і розробки методів і засобів вирішення аналітичних завдань.
Недостатність наукової бази інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції ускладнює аналіз податкової системи з погляду економічних наслідків її функціонування, наявності в цій системі слабких місць щодо захисту від кримінальних зазіхань, і вироблення обґрунтованих пропозицій з удосконалення податкової і бюджетної політики.
З урахуванням висловлених тверджень та аргументів можна зробити такі висновки щодо сутності інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції.
1. Усе зазначене наочно показує наявність об'єктивних передумов для виділення інформаційно-аналітичної роботи в самостійну проблемну галузь знань.
2. Інформаційно-аналітична робота підрозділів податкової міліції є основою і вихідною точкою всіх основних форм діяльності цього правоохоронного інституту державної влади, вона нерозривно пов'язана з вирішенням усіх ключових завдань податкової міліції та прийняттям важливих управлінських рішень.
3. Аналіз існуючого положення і тенденцій розвитку сучасної української економіки, виявлення податкових злочинів, факторів, умов і причин їх виникнення, вироблення й обґрунтування системи і методики заходів щодо боротьби з порушеннями і злочинами у сфері оподаткування є основними напрямами інформаційно-аналітичної роботи підрозділів податкової міліції.
4. Інформаційно-аналітична робота - це новий, специфічний напрям у науці, прикладна сторона якого в сфері діяльності податкової міліції є самостійною, дуже великою і складною науковою проблемою.
5. Основними принципами методології інформаційно-аналітичної роботи є:
- цілеспрямованість розробки варіантів вирішення проблем;
- відповідність запропонованих рішень потребам практики;
- системність аналізу проблем;
- альтернативність аналітичних суджень і позицій аналітиків;
- незалежність суджень аналітиків.
Основними критеріями оцінки результатів інформаційно-аналітичної роботи є вірогідність, повнота, важливість і своєчасність синтезованих зведень і оперативність їх надання практичним і керівним органам податкової міліції й органам державної влади.
6. Забезпечення управління підрозділами податкової міліції є основною функцією інформаційно-аналітичних підрозділів податкової міліції.
Література:
1. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. - Ірпінь, Академія ДПС України, 2002. - 449 с.
2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. - 394 с.
3. Фролова О.Г. Новітня методологія вуправлінні в органах внутрішніх справ: Монографія. - Донецьк: Донецьк. ін-т внутрішніх справ, 2001. - 396 с.
4. Семир'янов Д.Я. Аналітична робота в органах державної податкової служби України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. - Донецьк: ДІВС, 2003. - № 1. - С. 44-52.
5. Лысенко В.В. Фиктивные фирмы (криминалистический анализ). - К.: Парламентское изда-тельство, 2002. - 112 с.
6. Зинуров Р.Н. Координация информационно-аналитической деятельности правоохранительных органов // Закон и право. - 2002. - № 11. - С. 35-38.

 
 

Цікаве

Загрузка...