WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Попередження злочинів підрозділами ДСБЕЗ як форма протидії протиправним проявам в бюджетній сфері економіки - Реферат

Попередження злочинів підрозділами ДСБЕЗ як форма протидії протиправним проявам в бюджетній сфері економіки - Реферат

Конгресі Організації Об'єднаних Націй з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, проведеному у Гавані 27 серпня -7 вересня 1990 року, запропонував проект Резолюції про міжнародне співробітництво у галузі попередження злочинності. У контексті питання щодо здійснення профілактики злочинів можна окреслити наступні рекомендації:
- розглянути адекватність кримінального законодавства, включаючи процесуальні норми, з тим, щоб реагувати на всі види злочинів та відповідні дії, що сприяють або підтримують злочинність, які забезпечать належне стримування;
- розробити адміністративні механізми і механізми регулювання для попередження злочинів та правопорушень;
- встановити процедури виявлення, розслідування та осудження осіб, що сприяють прихованню злочину та укриттю злочинців;
- розробити правові положення стосовно конфіскації засобів та майна, придбаних у результаті злочину [12, с. 56].
Особливе місце в теорії профілактики злочинів посідають питання управління діяльністю правоохоронних органів у сфері профілактики злочинності. Будучи об'єктом правового регулювання, воно представляє складне багатоаспектне явище, що припускає наявність кола спеціальних суб'єктів здійснення профілактики, їх вольової поведінки, різноманітних методів впливу, контроль громадськості за здійсненням профілактичної роботи правоохоронними органами [13, с. 219].
У контексті зазначеного розглянуті недоліки, свідчать проневідповідність відомчого управління профілактичною діяльністю оперативних підрозділів МВС України, в тому числі і ДДСБЕЗ МВС України, сучасним державним вимогам.
Розглянувши завдання, структуру та існуючі негативні чинники проведення оперативної профілактики злочинів, що здійснюється оперативними підрозділами ОВС, необхідно зазначити, що однією з проблем подальшого вдосконалення профілактичної діяльності є неглибока розробка рішень (законів, постанов, указів і т ін.) перед їх прийняттям. Це призводить до того, що нормативно-правова база в Україні відстає від реальних потреб держави щодо протидії злочинам. Перспективи розвитку профілактики злочинів в Україні нерозривно пов'язані з економічними, соціальними, політичними явищами, які відбуваються в державі.
Таким чином, виходячи із державних завдань щодо забезпечення активної наступальної протидії злочинності, вдосконалення засобів і методів запобігання злочинам, аналізу існуючих проблем правового забезпечення діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо попередження злочинів у бюджетній сфері економіки, назріла реальна необхідність прийняття відповідних відомчих нормативних актів.
Необхідність у зміні правової бази боротьби з економічною злочинністю обумовлена як реформуванням системи економічних відносин, так і потребами будівництва фундаменту правової держави, принципом якого є верховенство закону. Крім того, необхідність реформи правового регулювання попередження злочинів викликана і якісними змінами і різким розширенням криміногенної сфери (ростом економічної злочинності, її організованих форм, появою нових видів злочинів економічної спрямованості, таємним характером їх здійснення, використанням замаскованих способів і т. ін.) [14, с. 16].
Запровадження запропонованих шляхів вирішення проблемних питань, на нашу думку, значною мірою сприяло б декриміналізації економіки держави в її бюджетному секторі.
Законодавець має розуміти, що роль оперативної профілактики полягає не тільки в тому, що вона не допускає самого факту скоєння злочину, але й в тому, що вона запобігає настанню тих наслідків, що спричиняє кожний злочин.
Список використаних джерел
1. Імунітет для бюджету // Іменем Закону. - 2005. - № 11 (5450). - 8 с.
2. Кримінологія: Підручник для студентів вищ. навч. закладів / О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
3. Филонов В.П. Состояние, причины преступности в Украине и ее предупреждение. - Донецк, 1999. - 650 с.
4. Сегай М.Я. Фрідман І.Я. Використання спеціальних знань для попередження злочинів у сфері економіки: Зб. матеріалів Міжнар. наук. - практ. семінару, Харків, 12 -13 лют. 1999. / Редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін. - Х.: Право, 2000. - 119 с.
5. Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України № 376/2000 від 25 грудня 2000 р. .
6. Дробот В.П. О процессуальных границах профилактики правонарушений // Вісник ЛІВС. - 2000. - № 3. - 264 с.
7. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 року № 510 // Юрид. вісник. - К.: НТВ "ПРАВНИК", 1996. - № 3. - 84 с.
8. Про затвердження Положення про критерії оцінки результатів діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12.07.2000 року № 459. - К, 2000. - 24 с.
9. Щодо єдиного порядку обліку злочинів у сфері економіки: Спільна вказівка Ген. прокуратури, МВС, ДПА та Служби безпеки України від 02.06.2004 року № 12-157 окв .
10. Про невідкладні додаткові заходи стосовно посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 року № 84/2003 .
11. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Підручник. Ч. 1. - Х., 2002. - С. 289.
12. Коваленко В.В. Профілактика економічної злочинності в Україні. Концептуальні засади, організаційно - правові основи, проблеми управління. - Х., 2004. - С. 510.
13. Попередження злочинності у контексті розвитку: реалізації та перспективи міжнародного співробітництва: Рекомендація Комітету з попередження злочинності та боротьби з нею № 23 від 24.05.1990 р.: Зб. міжнар. правових актів окремих країн щодо боротьби зі злочинами. - К., 1998. - С. 118.
14. Щербаков В.Ф. Деятельность законодательных органов государственной власти по правовому регулированию общественных отношениях в области противодействия преступлениям в сфере экономики // Российс. следователь. - 2004. - Вып. № 3.
Д.Й. Никифорчук, Ю.А. Сухарський. Попередження злочинів підрозділами ДСБЕЗ як форма протидії протиправним проявам в бюджетній сфері економіки. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...