WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності - Реферат

Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності - Реферат


Реферат
на тему:
Окремі питання попереджувальної діяльності прокуратури щодо протидії організованій злочинності
За сучасних умов актуальність наукових досліджень попереджувальної діяльності органів прокуратури зумовлюється низкою чинників, серед яких, на нашу думку, передусім слід назвати необхідність розширення арсеналу засобів протидії проявам організованої злочинності. Одним з перспективних напрямів залишається власне діяльність по недопущенню вчинення злочинів організованими злочинними формуваннями.
В українській кримінологічній науці дослідження питань попередження злочинності зосереджувалося, головним чином, на превентивних заходах, вивченні впливу їх реалізації стосовно окремих груп злочинів (злочинності економічної, групової, корупційної, неповнолітніх, жіночої і т. ін.) та видів злочинів (умисних вбивств, розбоїв, вимагань, ухилення від сплати податків, відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом та ін.). Разом з тим, стає все більш актуальною потреба в дослідженні специфіки попереджувальної діяльності визначених законом правоохоронних органів, зокрема - органів прокуратури.
У наукових працях, на жаль, діяльність по недопущенню вчинення злочинів досліджується з використанням різних понять, які в одних публікаціях мають тотожний зміст та обсяг, в інших - відмінний. Більше того, значною мірою дискусії зводяться до обговорення доцільності вживання різних термінів - "попередження", "профілактика", "превенція", "соціальний контроль", "протидія", "запобігання", "припинення" "забезпечення кримінологічної безпеки". Згадана ситуація є живильним ґрунтом для виникнення та тривалого існування різної міри інтенсивності суперечок, що почасти мають схоластичний характер і, не додаючи авторитету науці, відволікають увагу від вирішення актуальних питань.
З огляду на це, вважаємо за потрібне оптимально-доцільно визначитися стосовно понятійного та термінологічного апарату, який ми використовуватимемо.
Найбільш вдалим, на нашу думку, визначенням попередження злочинності є дефініція О.Г. Кальмана, під якою він розуміє сукупність різноманітних видів діяльності і заходів держави, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки [1].
Вважаємо, що діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності можна об'єктивно досліджувати, лише виходячи з методологічних засад, що вироблені сучасною наукою стосовно людської діяльності взагалі. Кожен вид людської соціальної діяльності можна розглядати як систему, оскільки така діяльність являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів, і у підсумку має властивості, які відсутні у окремо взятого елемента.
У найзагальнішому вигляді структура будь-якої діяльності складається з декількох елементів, базовими з яких є суб'єкт діяльності, об'єкт діяльності та засоби діяльності у взаємозв'язку між собою. До цього переліку доцільно додати мету та завдання діяльності.
Для з'ясування соціальної та правової сутності того чи іншого виду діяльності вельми важливим є те, на яких саме принципах здійснюється ця діяльність. Ми виходимо з того, що принципи є, перш за все, вихідними, керівними ідеями про найсуттєвіші властивості та закономірності попереджувальної діяльності. Вони повинні містити у собі уявлення про вихідні начала, передумови та ідеї що мають основоположне значення, охоплювати найзагальніші положення на яких будується вся система попередження організованої злочинності.
На сьогодні в кримінології не досягнуто єдності поглядів щодо розуміння системи принципів попередження злочинності як в цілому, так стосовно конкретних груп чи навіть видів злочинів, хоча є численні спроби сформулювати та визначити каталог даних принципів.
В радянський період у кримінологічних дослідженнях мали місце намагання сформулювати бачення системи принципів стосовно різних аспектів попереджувальної діяльності. Варто відзначити запропоновану Є.Г. Горбатовською та А.І. Долговою систему, котра передбачала комплексність, планомірність, координацію, диференційований підхід [2], яка, на нашу думку, є базовою. B.C. Устинов, досліджуючи питання методів попереджувального впливу запропонував таку систему його принципів: узгодження інтересів особи, колективу і суспільства, демократії, законності, постановки проміжних, локальних, цілей, відповідної кінцевої, вищої мети суспільства, простійного співставлення методів та засобів реалізації цілей з кінцевою, вищою метою суспільства [3]. Зауважимо, що обраний автором підхід до визначення системи принципів містить суттєвий недолік, оскільки в рамках принципів розглядається питання мети, що має деякі методологічні хиби через змішування пов'язаних, але різних за природою понять - цілей та принципів..
Г.С. Саркісов, досліджуючи питання індивідуальної профілактики у вибудованій ним системі, виділяв наступні принципи: економічної доцільності, наукової обґрунтованості, законності, демократичності, організаційної забезпеченості, широкої участі громадськості, своєчасності, комплексності. Поряд і загальними принципами даного виду діяльності, автор запропонував також розглядати і специфічні: індивідуалізації, оптимізації, інтенсивності, достатності, послідовності, реальності індивідуально-профілактичного впливу тощо [4].
В.К. Звірбуль, В.В. Клочков, Г.М. Міньковський запропонували власну систему вимог до спеціально-кримінологічних заходів, серед яких назвали законність, обґрунтованість, конкретність, опору на антикриміногенні чинники, реальність та соціально-економічну доцільність, системність і комплексність, кардинальність, використання при розробці попереджувальних заходів комплексу різних знань, досягнень науки та техніки [5].
Проте всі, в тому числі і вищеназвані автори кримінологічних досліджень першоосновою системи принципів попереджувальної діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...