WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Передумови виникнення корупції та окремі недоліки щодо боротьби з нею - Реферат

Передумови виникнення корупції та окремі недоліки щодо боротьби з нею - Реферат

рішень посадовими особами податкових органів.
В Україні система антикорупційного законодавства формально створена. Вона містить багато нормативно-правових актів: як базових для всіх сфер соціального життя, так і тих, предметом яких є окрема галузь національної економіки чи певна сфера суспільних відносин. Крім законів України, існує низка підзаконних нормативно-правових актів. Проте, всі вони приймалися у різні часи, різними органами, у ряді випадків - спонтанно, безсистемно, без належного наукового обґрунтування, через що і виникають колізії та протиріччя.
Чинне антикорупційне законодавство настільки розмите, що одне й те ж корупційне діяння можна кваліфікувати і як проступок (правопорушення), і як злочин.
Проблеми, що виникають у застосуванні антикорупційного законодавства України можна розділити на ті, які обумовлені недостатньою чіткістю та однозначністю законодавчих формулювань і такі, що викликані необґрунтованістю, а інколи й помилковістю його положень.
Тому вважаємо, що нині необхідно виваженіше підійти до цього питання і переглянути багато положень чинного вітчизняного антикорупційного законодавства відповідно до джерел міжнародного права та запровадити антикорупційну експертизу правових актів та їх проектів [9].
Досвід багатьох країн показує, що активність громадян, зацікавлених у подоланні корупції, є головною передумовоювиявлення корупційних правопорушень і ефективності антикорупційних заходів. Але ефективної системи впливу на ситуацію у сфері попередження та виявлення корупції з боку різних інституцій громадянського суспільства, зокрема неурядових організацій, до цього часу в Україні не створено. У численних нормативно-правових актах щодо боротьби з корупцією взагалі не закладено реальних правових механізмів, які б дозволяли громадським об'єднанням і окремим громадянам впливати на корупційні прояви правовими заходами.
За повідомленнями засобів масової інформації, в Україні діє близько 200 неурядових організацій, які декларують свою антикорупційну спрямованість, але реальних важелів впливу на корупціогенну ситуацію вони фактично не мають. Статті у пресі, окремі заяви громадян, представників громадських організацій, проведення антикорупційних акцій, доведення інформації до вищестоящих органів, як показує практика, недостатньо ефективні. Отже, і ці заходи здійснюються, як правило, хаотично, безсистемно, а їх реальна віддача є мінімальною.
У зв'язку з цим важливого значення набуває розвиток системи громадського контролю за антикорупційною діяльністю органів, на які безпосередньо покладено обов'язок боротьби з корупцією. Особливу роль у цьому процесі повинні відігравати політичні партії та об'єднання громадян, засоби масової інформації, представницькі органи влади та окремі громадяни. Форми і методи такої діяльності, а також запровадження обов'яз-кового реагування відповідних державних органів на повідомлення про факти корупційних діянь мають бути чітко визначені у законі. У законодавчому порядку необхідно також закріпити право громадських організацій на здійснення запитів до органів державної влади та отримувати в установленому порядку інформацію щодо їх діяльності по запобіганню та протидії корупції; проведення неофіційної (громадської) антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, рішень, програм; правову підтримку журналістських та громадських розслідувань та формування громадських судів; надання своїх висновків і пропозицій відповідним державним органам; участь у відкритих парламентських слуханнях з питань запобігання та протидії корупції; через суб'єктів права законодавчої ініціативи виступати з такими ініціативами у сфері запобігання корупції; розвиток інституту лобіювання таких законів; гарантований державний захист осіб, які надають допомогу у протидії корупції [10, с. 170-171].
Насамкінець, вважаємо за доцільне підтримати точку зору дослідника М.І. Камлика, та наголосити, що підвищення ефективності боротьби з корупцією, на наш погляд, потребує вирішення цілої низки питань політичного, економічного, правового та організаційного характеру. Але при цьому необхідно виходити з таких передумов:
- абсолютна перемога над корупцією неможлива;
- обмеження корупції не може бути разовою кампанією;
- корупцію не можна перемогти тільки заборонними заходами і тим більше, посиленням жорстокості кримінальної політики держави;
- значно більше користі буде від усунення причин та умов, що її породжують;
- забезпечення комплексності заходів та зусиль влади і суспільства, спрямованих на боротьбу з корупцією.
Список використаних джерел
1. Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения / Общ. ред. и вступ. М.Н. Баскина. - М., 1955. - 478 с.
2. Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії // Право України. - 2005. - № 12. - С.141-145.
3. Ларин В.А. Коррупция: опыт системного исследования. - Ростов-на-Дону, 2004. - 368 с.
4. Романюк Б.В. У боротьбі з організованою злочинністю та корупцією важливі конкретні дії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2003. - № 8. - С. 50.
5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР, з останніми змінами та доповненнями.
6. Клочков В. Суть та заходи боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. - № 7. - 2005. - С. 88-94.
7. Клименко В. Посередництво як форма співучасті у вчиненні злочину (питання криміналізації) // Підприємництво, господарство, право. - № 10. - 2005. - С. 129-132.
8. Таций В.Я., Борисов В.И. Научное обеспечение путей противодействия коррупции в Украине // Громадська експертиза. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. - К., 2004. - Вип. 4. - С. 44-48.
9. Галкін О. Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 8. - С. 8-12.;
10. Борисов В., Кальман О. Громадянське суспільство та питання подолання корупції // Вісн. акад. правових наук. - № 2. - 2005. - С. 168-173.
The article is considered the prerequisites of corruption promoting its distribution in Ukraine. The author emphasizes the rectangular components of this fight and specifies some shortcomings in this sphere.
© Ю.П. Мірошник, 2007

 
 

Цікаве

Загрузка...