WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат

Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат

окремими ознаками телеграфно-поштових відправлень.
Перелік оперативно-розшукових заходів є вичерпним і може бути доповнений лише Законом.
Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України, запобігання і припинення розвідувально-підривних посягань спеціальних служб іноземних держав та іноземних організацій зазначені заходи можуть здійснюватися в порядку, узгодженому з Генеральним прокурором України та ГоловоюВерховного Суду України.
Негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи негласний обшук чи огляд, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника за попереднім погодженням з прокурором. Ці заходи здійснюються виключно з метою запобігання тяжкому або особливо тяжкому злочину чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. За результатами здійснення зазначених оперативно-розшукових заходів складається протокол з відповідними додатками, який може бути використаний для отримання фактичних даних та їх джерел, що можуть бути доказами у кримінальному процесі відповідно до вимог кримінального судочинства.
Рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, вказаних у ч. 2 цього Закону, приймає апеляційний суд за місцем їх проведення".
Визначене нами поняття ОРЗ, а також їх перелік надає можливість подальшої розробки проблеми правових підстав для проведення кожного із них, а також організаційно-правових форм їх здійснення, що має теоретичне й практичне значення і є перспективним напрямком подальших наукових досліджень. При цьому, на наш погляд, при розробці зазначених проблем слід виходити з принципу "загальних дозволів та загальних заборон" [24], щоб з одного боку, не завадити оперативності ОРЗ, з іншого - створити надійний механізм, який би мінімізував можливості обмеження прав людини в сфері ОРД. Реалізація запропонованих нами змін та доповнень до Закону про ОРД, на нашу думку, сприятиме підвищенню ефективності засобів боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Список використаних джерел
1. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Заг. частина: Підручник / Під ред. Л.В. Бородича [Авт. кол.: Е.О. Дідоренко, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв, В.П. Пилипчук, В.Л. Регульський]. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. - Т. 1. - 390 с.
2. Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. - 134 с.
3. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия. Общие положения. - СПб: Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2004. - 259 с.
4. Ященко В.А. Форми та методи оперативно-розшукової діяльності: філософсько-правовий аналіз // Збірник наук. праць. - К.: НА СБУ, 2003. - № 7. - С. 3-9.
5. Закон України "Про розвідувальні органи України" від 22 березня 2001 року № 2331-ІІІ // ВВР. - 2001. - № 19. - Ст. 94.
6. Аверьянова Т.В., Белкин та ін. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 900 с.
7. Антонов В.В. К вопросу о сущности и содержании оперативно-розыскных мер // Актуальные вопросы теории оперативно-розыскной деятельности // Тр. Акад. управления МВД России. - М., 2001. - С. 60-64.
8. Бобров В.Г. О правовой природе оперативно-розыскных мероприятий: исходные положения к исследованию проблемы // Актуальные вопросы теории оперативно-розыскной деятельности // Труды Академии управления МВД России. - М., 2001. - С. 65-73.
9. Сервецький І.В. Проблеми теорії оперативно-розшукових заходів // Науковий Вісник НА ВСУ. - Ч. ІІ. - 2002. - № 3. - С. 51-59.
10.Чечетин А.Е. К вопросу о понятии оперативно-разыскных мероприятий // Проблемы формирования уголовно-разыскного права (Оперативно-разыскная теория и практика в государствах - участниках СНГ): Вневедомственный сборник научных работ / Под ред. А.Ю. Шумилова. - Вып. 6. - М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2003. - С. 89-98.
11. Чечетин А.Е. О понятии розыскных мер в новом УПК РФ // Уголовное право. - 2004.- № 1. - 96-97.
12. Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие. - М.: Изд-ль Шумилова И. И., 1999. - 128 с.
13. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов /Авт. - сост. А.Ю. Шумилов. 6-е изд., доп. и перераб. - М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. - 331 с.
14. Веселов Ю.И. Оперативно-розыскные данные и их отличие от доказательств // Тр. Омской высш. шк. милиции МВД СССР. - 1974. - Вып. 17. - С. 3-20.
15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Упоряд. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ: Перун, 2001. - 1440 с.
16. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Об основных направлениях дальнейшего развития теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Труды Академии управления МВД России. - М., 2001. - С. 7-30.
17. Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское государство и право. - 1987. - № 6. - С. 14-19.
18. Трубников Н.Н. О категориях "цель", "средство", "результат". - М.: Вища школа, 1968. - 148 с.
19. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности": Комментарий. - М.: Новый Юрист, 1997. - 576 с.
20. Узагальнення практики апеляційного суду Харківської області з питань надання дозволу на зняття інформації з каналів зв'язку та негласного проникнення до житла чи іншого володіння особи. // Наряд № 2 за Харківського Апеляційного суду 2003-2004 рр. - 8 с.
21. Погорецький М.А. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів // Право України. - 2000. - № 9. - С. 47-49.
22. Наказ Голови СБУ № 52 від 1 березня, 2001 р. "Про затвердження зводу відомостей, що становлять державну таємницю". - К.: СБУ, 2001. - 33 с.
23. Погорецький М.А. Проблеми правового регулювання превентивних заходів в оперативно-розшуковій діяльності // Методологічні проблеми теорії та практики ОРД в сучасних умовах: Вісник Луганської академії МВС ім. 10-ти річчя незалежності України. - Спец. вип. № 2. - Ч. 1. - 2004. - С. 35-44.
24. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юрид. лит., 1989. - 288 с.
М.А. Погорецький. Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)" 14'2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...