WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат

Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання - Реферат


Реферат
на тему:
Оперативно-розшукові заходи: удосконалення правового регулювання
Сучасна злочинність характеризується високим рівнем професіоналізму, організованості. Їй притаманний транснаціональний характер, володіння новітніми формами й методами протидії правоохоронним та судовим органам. Організовані злочинні угруповання нерідко встановлюють зв'язок з окремими посадовими особами владних структур, у тому числі - правоохоронних та судових органів. Деякі злочинні угруповання мають у розпорядженні свою розвідку й контррозвідку, добре оснащені найновішими технічними засобами. Тому одержання необхідної інформації про факти підготовки чи вчинення злочинів такими угрупованнями та їх документування, як правило, можливе лише шляхом проникнення в злочинне середовище із застосуванням відповідних оперативно-розшукових заходів (далі - ОРЗ), форм та методів, оскільки своєчасне виявлення підготовлюваних та вчинюваних ними злочинів лише кримінально-процесуальними та криміналістичними засобами, а також їх подальше ефективне розслідування, як свідчить аналіз практики, не є можливим.
Проведений вибірковий аналіз кримінальних справ про злочини, вчинені організованими групами, закінчених провадженням органами досудового розслідування СБ України за останні 10 років, свідчить про те, що у 100 % із них застосовувалися відповідні ОРЗ. У 96 відсотках провадження у таких кримінальних справах було порушено за матеріали ОРД.
Разом з цим, аналіз оперативно-розшукової, слідчої, прокурорської та судової практики у справах цієї категорії свідчить про те, що одним із недоліків, який впливає на ефективність боротьби з організованою злочинністю, є відсутність у чинному законодавстві України нормативно визначеного поняття ОРЗ, їх переліку та чітко визначених правових підстав для їх проведення, недивлячись на те, що поняття ОРЗ у теорії оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД), контррозвідки й розвідки, кримінального процесу, криміналістики, а також у законодавстві й практиці належить до фундаментальних категорій.
Правова невизначеність поняття ОРЗ та відсутність їх законодавчого переліку негативно позначається на правозастосовному процесі не лише підрозділів, уповноважених на здійснення ОРЗ, а й органів досудового розслідування кримінальної справи, прокуратури та суду при використанні в ході досудового слідства чи судового розгляду кримінальної справи матеріалів ОРД, отриманих у ході проведення ОРЗ, здійсненні прокурорського нагляду і судового контролю за ОРД, поновленні прав громадянина, порушених незаконним проведенням ОРЗ та ін.
Формулювання поняття ОРЗ і законодавче визначення їх переліку має важливе значення для розробки правових інститутів та окремих норм законодавчих і відомчих нормативних актів, що регулюють ОРД, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність та кримінальний процес, наприклад, для законодавчого визначення підстав проведення ОРЗ, використання їх результатів у кримінальному процесі, прокурорського нагляду й судового контролю за їх проведенням.
Зважаючи на значення поняття ОРЗ для теорії, законодавства й практики, йому як предмету наукового дослідження присвячено низку наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених-фахівців у галузі ОРД, контррозвідувальної діяльності, розвідки, криміналістики та кримінального процесу, в яких виявлено понад 30 його визначень [1, с. 18; 2; 3, с. 38; 4; 5, с. 20-21; 6, с. 482; 7; 8; 9; 10, с. 98; 11, с. 96-97; 12; 13, с. 61 та ін.]. Неоднозначне розуміння поняття ОРЗ у теорії призводить до того, що в законодавстві, відомчих нормативно-правових актах і на практиці нерідко до ОРЗ відносять такі заходи, що не відповідають їх змісту (наприклад, організаційні заходи, що здійснюються в межах ОРД, оперативно-розшукові операції, які за своєю гносеологічною й правовою природою мають інше змістовне значення).
Таким чином, наукова й правова невизначеність поняття ОРЗ та їх переліку актуалізує теоретичну й законодавчу розробку цієї проблеми, що має практичне значення для підвищення ефективності правозастосовного процесу органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, а також суду та підвищення гарантій забезпечення прав людини, що притягується до цієї сфери.
Слід зазначити, що на сьогодні ані чинний КПК України, в якому термін "оперативно-розшуковий захід" вживається у ч. 1 ст. 103, ч. 3 ст. 104 КПК поряд з термінами "оперативно-розшукові дії" (ч. 3 ст. 104 КПК), "розшукові дії" (ч. 5 ст. 104, ч. 3 ст. 114 КПК), ані Закон України № 2135-12 від 18 лютого 1992 р. (далі - Закон про ОРД) не дають його визначення. Окрім того, сам термін "оперативно-розшуковий захід" навіть не включається до законодавчого визначення поняття ОРД (ст. 2 Закону про ОРД) як невід'ємна її складова, хоча згадується в низці його норм.
Наприклад, у ст. 6 цього Закону вказані підстави здійснення ОРД за допомогою ОРЗ. У статті 7 Закону про ОРД зазначається, що оперативні підрозділи зобов'язані вжити необхідних ОРЗ щодо попередження, виявлення, розкриття злочину тощо. У ст. 9 вказаного Закону визначаються умови законності проведення ОРЗ.
Термін "захід" окремими вченими визнається синонімом "засобу" [14], і це, на наш погляд, не є помилкою. Засіб тлумачиться як спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось, спосіб, прийом [15, с. 326].
У науковій та навчальній літературі з ОРД органів внутрішніх справ до засобів ОРД традиційно відносять лише оперативні обліки, оперативно-технічні засоби та службових собак [1, с. 134-185; 16, с. 18].
У правовій теорії під засобами розуміють предмети (явища, процеси), за допомогою яких забезпечується отримання результату юридичної діяльності [17, с. 14]. З цього приводу М.М. Трубніков справедливо зазначав, що "предмет взагалі може бути визнаний засобом лише остільки, оскільки цей предмет слугує меті, оскільки має призначення бути засобом певної мети" [18, с. 72]. Отже, засобами в ОРД, з нашої точки зору, є все те, за допомогою чого забезпечується отримання результату ОРД, у тому числі й ОРЗ. Виходячи з цього, оперативно-розшуковий захід є лише одним із засобів ОРД.
ОРЗ, на нашу думку, можна визначити як сукупність узгоджених, взаємопов'язаних і поєднаних між собою загальною метою та завданнями дій уповноважених Законом про ОРД суб'єктів, що здійснюються переважно негласно шляхом використання оперативних сил, засобів, методів та форм. ОРЗ, до складу яких входять як розвідувально-пошукові, так і контррозвідувальні заходи, що здійснюються суб'єктами ОРД, слід відрізняти від контррозвідувальних заходів, що проводяться контррозвідувальними підрозділами СБУ для отримання фактичних даних про розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав і організацій і регламентуються Законом України "Про контррозвідувальну діяльність" від 26 грудня 2002 р. (статті 6, 7, 8) та

 
 

Цікаве

Загрузка...