WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Методологія юридичної деонтології - Реферат

Методологія юридичної деонтології - Реферат

на практиці.
Професійна (правова) соціалізація юриста як суб'єкта культури - це складний і багатогранний процес. Він залежить від багатьох суб'єктивних та об'єктивних чинників. На правову соціалізацію юриста впливають усі види культур, умови його життєдіяльності, трудовий шлях, характер обраної спеціалізації, сімейний стан, атмосфера в сім'ї, місце проживання, перебування в соціальних групах та ін. Культура виступає каналом соціалізації. Тому філософія правової освіти становить світоглядно-ціннісне підґрунтя соціалізації юриста, розуміння ним права як національного і загальносвітового культурного феномена.
3. Культурологія права
Культурологія (культурознавство, теорія культури) права - це наука про множину культур які відображаються у праві. У цілому право характеризується багатьма видами (множиною) культур (культура не існує абстрактно, а лише у множині). Проте не сумарна кількість видів культури визначає право, оскільки це - здобутки загальнолюдської культури. Йдеться про окремі складові елементи (культурологічні аспекти) кожної окремої культури, які мають пряме або хоча б дотичне відношення до права.
Зміст культурології права полягає у дослідженні такого явища, як спектр культур у праві. Річ у тім, що кожен з видів культури не впливає на право самостійно, ізольовано. Тут спостерігається явище дифузії культур. Адже між усіма видами культуриіснують спільні структурні елементи. У кожній культурі вони відіграють певну роль. Внаслідок цього можливе виникнення культурних конфліктів у праві, які можна розв'язати методом врівноваження (згладжування). Суть цього методу полягає в тому, щоб у конкретній ситуації надати перевагу лише одному, більш важливому для неї елементу культури, нехтуючи іншими. Це означає, що вимушено створюються культурні східці, які ще називають ієрархією культур. Вона залежить від ступеня важливості кожного структурного елемента конкретного виду культури для певної норми права.
Предметом культурології права є загальні і спеціальні закони розвитку права як феномена культури; система знань про сутність, суспільне призначення культури у формуванні права, їх зв'язки з іншими соціальними явищами; загальні закономірності виникнення і розвитку права, вплив різних видів цінностей (множини культур) на право, його формування та реалізацію, утворення культурно-правової реальності.
Предмет культурології права дає відповідь на питання, які закономірності досліджуваних явищ вивчає наука, яка сутність і призначення цих явищ. Тобто культурологія права - проблемна, суспільна, філософсько-юридична, теоретична наука, яка має власний предмет. Загалом - це вступ до права, до філософії права. Культурологія права впливає на юридичну думку особи, формує її мислення і стимулює справжню правотворчість. Вона характеризується нескінченним процесом розвитку думки у пізнанні явищ. Для цього потрібні високий рівень абстрактності, творче теоретичне мислення, уміння досліджувати духовні та моральні норми. Завданням культурології права є створення теорії "мирного співіснування" всіх видів культури з метою блокування протиріч між їхніми складовими елементами, які формують національне право.
Культурологія права ґрунтується на основних спеціальних і загальних принципах. Основним спеціальним принципом є єдність права, культури і моралі (узгоджена з природними нормами) та необхідність (постійні вимоги суспільства) регулювання правовідносин.
Такі традиційні принципи позитивного права, як демократизм, гуманізм, справедливість, рівність усіх перед законом, науковість, законність тощо, здебільшого відповідають загальним принципам культурології права. Однак у культурології права їх треба розглядати у контексті культури, враховуючи досягнення народу в кожному напрямі діяльності.
Культурологія права виконує певні функції, серед яких найвагоміші такі: відображення культурних парадигм та тенденцій у праві; пояснення процесів перетворення стихійного у правові норми; втілення національних ідей у право; відображення соціокультурної ситуації у правовому регулюванні; формування у громадян ціннісної правової орієнтації.
Мета культурології права полягає у виявленні правових аспектів усіх видів культури з метою формування цінних позитивних юридичних норм професійної культури юриста. Ця мета завжди актуальна, оскільки будь-яка діяльність неможлива без культури, а точніше, без єдності її видів. У цьому й виявляється універсальне значення культурології права.
Література
1. Волченко В.Н. Миропонимание и экоэтика ХХІ века. Наука - Философия - Религия. - М., 2001.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. К., 1997.
3. Горшнев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология. - Харьков, 1988, 1993.
4. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридическая деонтология. - К., 1999.
5. Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Акресяна и А.А. Гусейнова. - М., 2000.
6. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / Пер. з фр. - К., 2001.
7. Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. - М., 2003.
8. Новая философская энциклопедия: В 4т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ. - науч. фонд; 9. Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс. А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. - М.: Мысль, 2001. - Т.2. - 638 с.
10 .Основы валеологии: В 3 кн. / Под ред. В.П. Петленко. - К., 1998-1999.
11. Потер К.Р. Объективное знание. Эволюционный перевод / Пер. с англ. - М., 2002.
12. Рікерр П. Сам як інший / Пер. із фр. - К., 2002.
13. Скакун О.Ф. Юридическая деонтология. Харбков, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...